A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és - Üzemeltetési Osztály

Pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 32. „Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör” I.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az Önkormányzat és a Közös Hivatal pályázataival kapcsolatos előterjesztések készítésében, az Önkormányzat éves költségvetésének tervezésében, a pályázati eljárások külső és belső lebonyolításában, gondoskodik az egyes eljárások megfelelő dokumentálásáról. Beszámolókat, jelentéseket készít az eljárásokról. Figyelemmel kíséri, nyilvántartja az Európai Uniós, a nemzeti, regionális, területi és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását, eredményét. A benyújtott pályázatokat menedzseli, elkészíti a kapcsolódó beszámolókat, projekt-előrehaladási jelentéseket, rendszeresen információt ad a pályázat aktuális helyzetéről a Képviselő-testület, illetve a Bizottságok részére. A nagyobb léptékű pályázatoknál a kiválasztott külső szervezetekkel történő szerződéskötés előkészítésében közreműködik, azokkal folyamatosan együttműködik, ellenőrzi a szerződések megvalósulását.

Elkészíti a benyújtott pályázatok dokumentálását, végzi azok nyilvántartását.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I./32-ben meghatározottak szerint:

Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.

- Pályázatírói képzettség,

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum

- nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 26.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántóné János Ildikó osztályvezető nyújt, a 06 27/535-365/9132 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja, hirdetőtáblája, facebook oldala

 KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.