Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Kommunikációs referens munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 29. „Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör” I. besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Részt vesz az önkormányzat és külső környezete (szervezetek, állampolgárok) információs kapcsolatainak szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában; - Feladatkörét illetően gondoskodik a lakossági információszolgáltatásról, hirdetmények közzétételéről; - Szakterületét érintően részt vesz a képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein; - A közművelődéssel, kultúrával, fóti hagyományokkal kapcsolatos sajtóanyagokat készít; Munkakörét érintően kommunikációs, PR feladatokat lát el (beszédvázlatok, köszönő levelek megfogalmazása, találkozók, kiállítások szervezése); Munkakörét érintően marketing feladatokat lát (település-imázs erősítése, kiadványokba köszöntők, települést bemutató szövegek írása); A turisztikával kapcsolatos feladatokat lát el (idegenvezetés, településtörténeti ismertetők, turisztikai információszolgáltatás, turisztikai koncepció kidolgozása); Eseti programszervező, továbbá idegenforgalmi és rendezvény koordináló feladatok ellátása, az írott és az elektronikus média (helyi újság, tévé, online magazin, és a Város facebook-oldala) körüli kommunikáció-szervezői feladatok ellátása.

 

 

 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./29. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

• 87/2019.(IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

• Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biró Ilona önkormányzati tanácsadó nyújt, a +36 70/ 637-1218 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Kudela Katalin humánpolitikai referens részére, a kudela.katalin@fot.hu e-mail címre.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 14.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

KÖZIGÁLLÁS.hu

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja, facebook oldala

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.