Pályázati felhívás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet

települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására

 

A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rend. 8. §-ában és 10-11. §-aiban foglaltak alapján az alábbi rendben:

 megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás telefon, telefax, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján,

 személyes kapcsolattartás heti 2 alkalommal munkaidőben a megbízó központi ügyintézési helyén alkalmanként 8 óra időtartamban, továbbá

 részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

 

Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,

• cselekvőképesség,

• büntetlen előélet,

• szakirányú felsőfokú végzettség:

- építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség

- településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség

• főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi,

• legalább öt év szakmai gyakorlat,

• 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz,

• iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,

• főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,

• szakmai gyakorlat igazolása,

• a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:

 az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,

 a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását

• a pályázó feladat ellátására irányuló árajánlata.

 

A főépítészi megbízás időtartama: 2020. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig, határozott időre szóló megbízás alapján.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 21.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 elektronikus úton Kudela Katalin részére a kudela.katalin@fot.hu e-mail címen keresztül;

 személyesen, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „települési főépítész”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül érvényes pályázatot benyújtó pályázók az Önkormányzat Képviselő-testülete által felállított munkacsoport előtt személyes meghallgatáson vesznek részt.

A pályázók meghallgatását követően a munkacsoport előterjesztést készít a Képviselő-testület februári rendes ülésére, ahol a Képviselő-testület dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kudela Katalin humánpolitikai referens nyújt a (27) 535-365-ös (9128 mellék) telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- a helyben szokásos módon (Fót Város Önkormányzatának hivatalos honlapja:www.fot.hu, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala),

- Magyar Építész Kamara honlapja