AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS BONTÁSI MUNKA ELVÉGZÉSÉRE

1./ Ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Szeberényi utca 2-4. szám alatti épület bontása”

2./ Szerződés bontási munkák elvégzésére tárgya:

„Fót, Szeberényi utca 2-4. szám alatti épület bontása”

 

4./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó ajánlattevő.

5./ Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei:

5.1./ Az ajánlattevők ajánlatukat az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt költségvetés kiírás beárazásával határozzák meg, mely költségek magukban foglalják a meglévő épület és kerítés elbontását 0,7 m alapszintig, a keletkezett sitt, hulladék elszállítását. a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, átadás-átvételi jeggyel bizonylatozva jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. A bontási munkák szerződéskötése előtt Megrendelő a közüzemi mérőórákat leszerelteti. Kivitelezőnek közműmentes munkaterületet ad át. Minden további bontási feladat vállalkozó feladata, a fenyőfák megtartásával.

5.2./. A vállalkozói díjnak magába kell foglalnia valamennyi közvetlen költséget, valamint a közvetlen költségek között nem szereplő valamennyi általános költséget.

5.3./ Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbiak figyelembevételével kell kialakítani:

A bontott hulladékot közterületen tárolni nem lehet, azt a lehető leggyorsabban el kell szállítani. Por ellen locsolással védekezni kell. Zajos tevékenységet csak reggel 8.00 és 20.00 között végezhet Fővállalkozó.

 

6./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:

6.1./ Az ajánlatot zárt borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, egy példányban kérjük benyújtani. A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:

- „Fót, Szeberényi utca 2-4. szám alatti épület bontása”

- Ajánlattevő neve, címe:

- „Ajánlattételi határidő: 2020. január 23. 10.30. óra”;

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az Ajánlattevő képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia kell, az utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

6.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz mellékelni kell.

6.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

7./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2020. január 23. napja (csütörtök) 10.30.óra.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 

8./ Ajánlati biztosíték

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 

9./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A beérkezett ajánlatok felbontásának ideje: 2020. január 23. napja 10.45. óra

 

Bővebb információk és mellékletek a csatolmányból érhetőek el!