Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01 – 2022.03.31 közötti időszakban

 

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01 – 2022.03.31 közötti időszakban” tárgyában megkötendő Megbízási szerződés.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese: az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő.

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és e-mail címe

Hivatalos név:

Fót Város Önkormányzata

Postai cím:

Vörösmarty tér 1.

Város:

Fót Postai irányítószám:

2151 Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Dr. Vass György polgármester Telefon:

27/535-375

E-mail:

titkar@fot.hu Fax:

27/358-232

 

2./ Szerződés meghatározása

 

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01 – 2022.03.31 közötti időszakban” tárgyában megkötendő Megbízási szerződés.

 

3./ Szerződéses feltételek

 

Az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező Megbízási szerződés tartalmazza.

 

4./ Ajánlatok értékelésének szempontja

 

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese: az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő.

 

4.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie az általa igényelt nettó megbízási díjat az alábbi bontásban:

 

Eljárás fajtája Nettó ajánlati ár

Ft Bruttó ajánlati ár

Ft

Folyamatos közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás díja – Ft/hónap

A közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladat ellátása – Ft/hónap

Egy szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja – Ft/eljárás

Két szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja

– Ft/eljárás

Megismételt eljárás esetén - amennyiben a felhívás és a dokumentáció feltételei jelentősen nem változnak – Ft/eljárás

Összesen:

 

4.3./ Értékelési szempontok:

 

Részszempont Súlyszám

1. Folyamatos közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás díja 30

2. A közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladat ellátása 15

3. Egy szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja 35

4. Két szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja 5

5. Megismételt eljárás esetén - amennyiben a felhívás és a dokumentáció feltételei jelentősen nem változnak 15

 

 

5./ Alkalmassági feltételek:

 

5.1./ Ajánlattevő, egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda vagy ügyvédi társulás esetén magának vagy legalább egy alkalmazott ügyvédjének, ügyvédi iroda esetén az iroda legalább egy tagjának vagy alkalmazott ügyvédjének, ügyvédi társulás esetén a társulás egyik tagjának vagy alkalmazott ügyvédjének az ajánlattételkor szerepelnie kell a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói Névjegyzékben.

 

5.2./ Az Ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálybelépését követően mindösszesen legalább három, önkormányzat közvetlen megbízásából bonyolított le teljes körűen közbeszerzési eljárásokat. Az Ajánlattevő köteles referenciaként bemutatni egy listát Önkormányzatoknál végzett közbeszerzési szaktanácsadói munkáiról (db, hely, indítás kezdő dátuma) az eljárás típusainak megjelölésével.

 

6./ Formai követelmények és egyéb rendelkezések:

 

6.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie megbízási díjakat a 4./ pont szerinti bontásban, valamennyit nettó és bruttó összegben.

 

6.2./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatot úgy állítsa össze, hogy az fedezetet nyújtson valamennyi, a megkötendő Megbízási szerződésben vállalt feladatokra.

 

6.3./ A megbízási szerződés keretében, a közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatokat 2020. április 1-jétől 2022. március 31-ig kell ellátni, amely a következő feladatokat tartalmazza:

 közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása (évi kb. 15 db, jellemzően az uniós értékhatár alatti eljárás),

 tanácsadás közbeszerzési kérdésekben,

 a közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések előkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és az eljárás menetében történő jogi tanácsadás.

 

A közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

• a közbeszerzési eljárás során a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR) használata;

• a közbeszerzési eljárás teljes körű dokumentálása;

• hirdetmények elkészítésével és feladásával, illetve megküldésével járó valamennyi feladat elvégzése;

• az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény az EKR-en keresztül, a Közbeszerzési Hatóság Hirdetmény Kezelési Főosztályának határidőben történő megküldése;

• hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében a Kbt. 103. § szerinti tájékoztató és adatközlés elkészítése és annak határidőben történő megküldése az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság részére;

• annak biztosítása, hogy a közbeszerzési dokumentumok a törvényes határidő lejártáig elektronikus úton rendelkezésre álljanak az EKR rendszerben;

• kiegészítő tájékoztatás (konzultáció) biztosítása az EKR rendszeren keresztül;

• szükség esetén javaslattétel az ajánlattételi (részvételi) határidő meghosszabbítására/közbeszerzési dokumentumok módosítására, valamint az ezzel kapcsolatos értesítések elkészítése és az EKR rendszerben történő megküldése Ajánlattevőknek;

• szükség esetén javaslattétel az eljárást megindító felhívás visszavonására, az erről szóló tájékoztatás elkészítése és megküldése a gazdasági szereplőknek, valamint az eljárás eredménytelenségére vonatkozó hirdetmény elkészítése és megküldése az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság Hirdetmény Kezelési Főosztályának;

• a bontási jegyzőkönyv megküldése Ajánlattevők részére, valamint az ajánlatok elektronikus úton történő megküldése Ajánlatkérő részére;

• szükség esetén a helyszíni szemle lefolytatása;

• a hiánypótlási eljárás lefolytatása;

• az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hiba korrigálása;

• felvilágosítás kérése Ajánlattevőktől;

• a Bírálóbizottság munkájának támogatása, a Bírálóbizottság részére Döntéselőkészítő javaslat és írásbeli szakvélemény elkészítése, adott esetben ajánlatkérő döntése alapján közbeszerzési szakértelemmel bíró személy biztosítása a Bírálóbizottságba;

• az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezés elkészítése és megküldése az EKR rendszeren keresztül;

• az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése, határidőben megküldése az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság Hirdetmény Kezelési Főosztályának;

• a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben nem részletezett – minden cselekmény, intézkedés megtétele annak érdekében, hogy Ajánlatkérő a döntését a törvény előírásainak megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek;

• az energetikai tartalmú – villamos energia és gázenergia beszerzés tárgyú – közbeszerzési eljárások előkészítésénél, lefolytatásánál és bírálatánál a szakmai szakértelem biztosítása;

• kapcsolattartás a Közbeszerzési Hatósággal;

• Ajánlattevő vállalja a közbeszerzésekhez kapcsolódó teljes körű jogi képviseletet, beleértve az előzetes vitarendezési eljárásokat, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárást, valamint az esetleges bírósági, peres és peren kívüli eljárást, I. és II. fokon, valamint valamennyi rendkívüli jogorvoslati eljárást is.

 

A tanácsadás közbeszerzési kérdésekben különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

• folyamatos rendelkezésre állás a Hivatal munkaideje, a Bizottság ülései és a Képviselő-testület üléseinek ideje alatt;

• közbeszerzési vagy jogi tanácsadás keretében feltett kérdésre a kérdéssel egyező formában 3 munkanapon belül, kiemelten sürgős esetben 1 munkanapon belül válasz megküldése;

• a Közbeszerzési törvény változásainak nyomon követése, Ajánlatkérő tájékoztatása a változásokról, szükség esetén a Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálása.

 

A közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések előkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és az eljárás menetében történő jogi tanácsadás különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

• Ajánlattevőhöz bármilyen formában érkező ajánlatkérői kérdésekkel általános jogi felügyelet, azokkal kapcsolatban általános jogi tanácsadás;

• a közbeszerzési eljárás jogszerűségének felügyelete annak minden fázisában, minden eljárási cselekményt illetően;

• nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés tervezetének elkészítése, az eljárás során vagy azt követően az eljárással összefüggésben szükséges egyéb dokumentumok, okiratok szerkesztése, valamint azok ügyvédi ellenjegyzése.

 

A szolgáltatás teljesítésének módja írásban, elektronikus úton, illetve személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalának székhelyén (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

 

6.4./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatot annak figyelembe vételével készítse el, hogy esetleges jogorvoslati eljárásban hozott elmarasztaló Döntőbizottsági határozat esetén az ajánlatkérőre kiszabott bírság megfizetése és egyéb szankció viselése Ajánlattevőt fogja terhelni, kivéve azt az esetet, ha a marasztaló határozat olyan okokra vezethető vissza, amelyekkel kapcsolatos ellenkező álláspontját Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé az eljárás adott szakaszában dokumentált módon jelezte.

 

7./ Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

 

7.1./ Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be Fót Város Önkormányzat Iktató helyiségébe (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01 – 2022.03.31 közötti időszakban”

„Ajánlattételi határidő: 2020. február 18. 10:00 óra”

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

 

Ajánlattevőnek, illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen beadni, vagy postai úton megküldeni. A meghatalmazást a pályázathoz mellékelni kell.

 

7.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

8./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje

 

2020.február 18. 10:00 óra

 

8.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes benyújtás útján). A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

9./ Ajánlati biztosíték

 

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 

10./ Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és –üzemeltetési Osztály hivatalos helyisége

 

2151 Fót, Kossuth Lajos utca 1.

2020. február 18. 10:30 óra

 

11./ Az ajánlatok értékelésének módja

 

11.1./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 10 munkanapon belül értékeli és a Polgármester bírálja el.

 

11.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

 

11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra egyszer lehetőséget biztosít.

 

11.4./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi Ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

 

11.5./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes Ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 10 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Megbízási szerződést.

 

12./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályán Polonkai Andrea ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth L. u. 1.) személyesen a fenti címen, telefonon a 06-27/535-375 /9134 telefonszámon hivatali félfogadási időben, valamint a polonkai.andrea@fot.hu e-mail címen.

 

13./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást az eljárás bármely szakaszában indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

14./ További kötelező tartozékok:

 

14.1./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

14.2./ Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz mellékelni kell.

 

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2020.(I.29.) KT-határozatával fogadta el és hagyta jóvá.

 

Bővebb információk a mellékletből érhetőek el!

1./ Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és e-mail címe

Hivatalos név:

Fót Város Önkormányzata

Postai cím:

Vörösmarty tér 1.

Város:

Fót

Postai irányítószám:

2151

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pontok, címzett:

Dr. Vass György polgármester

Telefon:

27/535-375

E-mail:

titkar@fot.hu

Fax:

27/358-232

2./ Szerződés meghatározása

„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01 – 2022.03.31 közötti időszakban” tárgyában megkötendő Megbízási szerződés.

3./ Szerződéses feltételek

Az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező Megbízási szerződés tartalmazza.

4./ Ajánlatok értékelésének szempontja

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese: az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő.


4.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie az általa igényelt nettó megbízási díjat az alábbi bontásban:

Eljárás fajtája

Nettó ajánlati ár

Ft

Bruttó ajánlati ár

Ft

Folyamatos közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás díja – Ft/hónap

A közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladat ellátása – Ft/hónap

Egy szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja – Ft/eljárás

Két szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja

Ft/eljárás

Megismételt eljárás esetén - amennyiben a felhívás és a dokumentáció feltételei jelentősen nem változnak – Ft/eljárás

Összesen:

4.3./ Értékelési szempontok:

Részszempont

Súlyszám

1.

Folyamatos közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás díja

30

2.

A közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladat ellátása

15

3.

Egy szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja

35

4.

Két szakaszból álló eljárások lebonyolítási díja

5

5.

Megismételt eljárás esetén - amennyiben a felhívás és a dokumentáció feltételei jelentősen nem változnak

15

5./ Alkalmassági feltételek:

5.1./ Ajánlattevő, egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda vagy ügyvédi társulás esetén magának vagy legalább egy alkalmazott ügyvédjének, ügyvédi iroda esetén az iroda legalább egy tagjának vagy alkalmazott ügyvédjének, ügyvédi társulás esetén a társulás egyik tagjának vagy alkalmazott ügyvédjének az ajánlattételkor szerepelnie kell a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói Névjegyzékben.

5.2./ Az Ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálybelépését követően mindösszesen legalább három, önkormányzat közvetlen megbízásából bonyolított le teljes körűen közbeszerzési eljárásokat. Az Ajánlattevő köteles referenciaként bemutatni egy listát Önkormányzatoknál végzett közbeszerzési szaktanácsadói munkáiról (db, hely, indítás kezdő dátuma) az eljárás típusainak megjelölésével.


6./ Formai követelmények és egyéb rendelkezések:

6.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie megbízási díjakat a 4./ pont szerinti bontásban, valamennyit nettó és bruttó összegben.

6.2./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatot úgy állítsa össze, hogy az fedezetet nyújtson valamennyi, a megkötendő Megbízási szerződésben vállalt feladatokra.

6.3./ A megbízási szerződés keretében, a közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatokat 2020. április 1-jétől 2022. március 31-ig kell ellátni, amely a következő feladatokat tartalmazza:

Ø közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása (évi kb. 15 db, jellemzően az uniós értékhatár alatti eljárás),

Ø tanácsadás közbeszerzési kérdésekben,

Ø a közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések előkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és az eljárás menetében történő jogi tanácsadás.

A közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

· a közbeszerzési eljárás során a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR) használata;

· a közbeszerzési eljárás teljes körű dokumentálása;

· hirdetmények elkészítésével és feladásával, illetve megküldésével járó valamennyi feladat elvégzése;

· az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény az EKR-en keresztül, a Közbeszerzési Hatóság Hirdetmény Kezelési Főosztályának határidőben történő megküldése;

· hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében a Kbt. 103. § szerinti tájékoztató és adatközlés elkészítése és annak határidőben történő megküldése az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság részére;

· annak biztosítása, hogy a közbeszerzési dokumentumok a törvényes határidő lejártáig elektronikus úton rendelkezésre álljanak az EKR rendszerben;

· kiegészítő tájékoztatás (konzultáció) biztosítása az EKR rendszeren keresztül;

· szükség esetén javaslattétel az ajánlattételi (részvételi) határidő meghosszabbítására/közbeszerzési dokumentumok módosítására, valamint az ezzel kapcsolatos értesítések elkészítése és az EKR rendszerben történő megküldése Ajánlattevőknek;

· szükség esetén javaslattétel az eljárást megindító felhívás visszavonására, az erről szóló tájékoztatás elkészítése és megküldése a gazdasági szereplőknek, valamint az eljárás eredménytelenségére vonatkozó hirdetmény elkészítése és megküldése az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság Hirdetmény Kezelési Főosztályának;

· a bontási jegyzőkönyv megküldése Ajánlattevők részére, valamint az ajánlatok elektronikus úton történő megküldése Ajánlatkérő részére;

· szükség esetén a helyszíni szemle lefolytatása;

· a hiánypótlási eljárás lefolytatása;

· az ajánlatban szereplő nyilvánvaló számítási hiba korrigálása;

· felvilágosítás kérése Ajánlattevőktől;

· a Bírálóbizottság munkájának támogatása, a Bírálóbizottság részére Döntéselőkészítő javaslat és írásbeli szakvélemény elkészítése, adott esetben ajánlatkérő döntése alapján közbeszerzési szakértelemmel bíró személy biztosítása a Bírálóbizottságba;

· az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegezés elkészítése és megküldése az EKR rendszeren keresztül;

· az eljárás eredményéről, eredménytelenségéről szóló hirdetmény elkészítése, határidőben megküldése az EKR-en keresztül a Közbeszerzési Hatóság Hirdetmény Kezelési Főosztályának;

· a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben nem részletezett – minden cselekmény, intézkedés megtétele annak érdekében, hogy Ajánlatkérő a döntését a törvény előírásainak megfelelően, kellő megalapozottsággal tudja meghozni és annak érdekében, hogy az eljárási cselekmények a Kbt.-ben meghatározott határidőkben, késedelem nélkül megtörténjenek;

· az energetikai tartalmú – villamos energia és gázenergia beszerzés tárgyú – közbeszerzési eljárások előkészítésénél, lefolytatásánál és bírálatánál a szakmai szakértelem biztosítása;

· kapcsolattartás a Közbeszerzési Hatósággal;

· Ajánlattevő vállalja a közbeszerzésekhez kapcsolódó teljes körű jogi képviseletet, beleértve az előzetes vitarendezési eljárásokat, a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárást, valamint az esetleges bírósági, peres és peren kívüli eljárást, I. és II. fokon, valamint valamennyi rendkívüli jogorvoslati eljárást is.

A tanácsadás közbeszerzési kérdésekben különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

· folyamatos rendelkezésre állás a Hivatal munkaideje, a Bizottság ülései és a Képviselő-testület üléseinek ideje alatt;

· közbeszerzési vagy jogi tanácsadás keretében feltett kérdésre a kérdéssel egyező formában 3 munkanapon belül, kiemelten sürgős esetben 1 munkanapon belül válasz megküldése;

· a Közbeszerzési törvény változásainak nyomon követése, Ajánlatkérő tájékoztatása a változásokról, szükség esetén a Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának aktualizálása.

A közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések előkészítése, ügyvédi ellenjegyzése és az eljárás menetében történő jogi tanácsadás különösképpen a következő részfeladatokat tartalmazza:

· Ajánlattevőhöz bármilyen formában érkező ajánlatkérői kérdésekkel általános jogi felügyelet, azokkal kapcsolatban általános jogi tanácsadás;

· a közbeszerzési eljárás jogszerűségének felügyelete annak minden fázisában, minden eljárási cselekményt illetően;

· nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződés tervezetének elkészítése, az eljárás során vagy azt követően az eljárással összefüggésben szükséges egyéb dokumentumok, okiratok szerkesztése, valamint azok ügyvédi ellenjegyzése.

A szolgáltatás teljesítésének módja írásban, elektronikus úton, illetve személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalának székhelyén (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

6.4./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatot annak figyelembe vételével készítse el, hogy esetleges jogorvoslati eljárásban hozott elmarasztaló Döntőbizottsági határozat esetén az ajánlatkérőre kiszabott bírság megfizetése és egyéb szankció viselése Ajánlattevőt fogja terhelni, kivéve azt az esetet, ha a marasztaló határozat olyan okokra vezethető vissza, amelyekkel kapcsolatos ellenkező álláspontját Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé az eljárás adott szakaszában dokumentált módon jelezte.

7./ Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

7.1./ Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be Fót Város Önkormányzat Iktató helyiségébe (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01 – 2022.03.31 közötti időszakban”

„Ajánlattételi határidő: 2020. február 18. 10:00 óra”

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

Ajánlattevőnek, illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen beadni, vagy postai úton megküldeni. A meghatalmazást a pályázathoz mellékelni kell.

7.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

8./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020.február 18. 10:00 óra

8.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes benyújtás útján). A postán feladott jelentkezést az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

9./ Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

10./ Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és –üzemeltetési Osztály hivatalos helyisége

2151 Fót, Kossuth Lajos utca 1.

2020. február 18. 10:30 óra

11./ Az ajánlatok értékelésének módja

11.1./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 10 munkanapon belül értékeli és a Polgármester bírálja el.

11.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint értékeli, bírálja el.

11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban hiánypótlásra egyszer lehetőséget biztosít.

11.4./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi Ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

11.5./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes Ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától számított legkésőbb 10 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a Megbízási szerződést.

12./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési- és Üzemeltetési Osztályán Polonkai Andrea ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth L. u. 1.) személyesen a fenti címen, telefonon a 06-27/535-375 /9134 telefonszámon hivatali félfogadási időben, valamint a polonkai.andrea@fot.hu e-mail címen.

13./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást az eljárás bármely szakaszában indokolási kötelezettség nélkül eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.


14./ További kötelező tartozékok:

14.1./ Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

14.2./ Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz mellékelni kell.

Záradék: A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2020.(I.29.) KT-határozatával fogadta el és hagyta jóvá.