PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sporttevékenységének önkormányzati támogatására

A Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság 5/2020. határozatában elfogadott Kulturális és Sport Pályázati Alap pályázatok benyújtásának idejét dr Vass György polgármester határozatlan időre felfüggeszti.

 

1. A pályázati eljárás célja:

 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 493/2016. (XI.23.) KT számú határozatával Sport Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sport-tevékenységének, ezen keresztül a város sportéletének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csapateredmények elérésének anyagi ösztönzésével.

 

A pályázat kiírója: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB)

 

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):

- fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

- fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

 

2. Pályázni lehet különösen az alábbiakra:

 

- olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatására, amelynek célja

* a város lakóinak sportra, testmozgásra biztatása, számukra sportolási vagy mozgási lehetőség biztosítása,

* sportos életmódról vagy rendszeres testmozgásról szóló tájékoztatás, ismeretterjesztés, képzés (kiadványok esetében alapfeltétel azok előzetes szakmai lektoráltatása a pályázó által!)

 

- olyan eszközbeszerzés vagy beruházás támogatása, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő, vagy biztonságosabb lehetőség nyílik sportolásra, testmozgásra,

 

- kiemelkedő egyéni vagy csapatsportolók támogatása, akik eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredményekkel Fót város jóhírét és ismertségét növelik, vagy példájukkal a város lakói számára a sportot vonzóvá teszik. A támogatás lehetséges céljai: általános edzések támogatása, konkrét versenyre való felkészülés támogatása, versenyen való részvétel (pl. nevezési díj, utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó kiemelkedő sporteredményének eléréséhez szükséges eszköz (pl. sporteszköz, sportruházat) beszerzésének támogatása.

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik az Önkormányzat kiemelt rendezvényeinek és/vagy állami ünnepségeinek megvalósításában, avagy az Önkormányzat Gazdasági programja célkitűzéseinek elérésében részfeladat ellátására pályáznak!

 

3. A pályázatok benyújtása

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. április 24. péntek 12.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatok pénzügyi támogatásának összegéről (az PJGB javaslatai alapján) a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés elfogadásakor dönt

 

A pályázatok benyújtásának módja:

* postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.,vagy

* elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre.

 

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell

* a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

* a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

* az igényelt támogatás összegét,

* előfinanszírozás esetén költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)

* utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos, számlával igazolt költségeket,

* a pályázat keltét és pályázó általi aláírását.

 

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

 

* valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:

 nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a Sport Pályázati Alapra azonos céllal, azonos programra, rendezvénysorozatra, rendezvény körre nem pályázott,

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt öt évben részesült-e olyan, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

* egyesület és alapítvány esetén:

 60 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,

 hatályos létesítő okiratot,

 az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját,

* egyházi szervezet esetén:

 60 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

* természetes személy esetén:

 lakcímkártya másolatát, ennek hiányában, vagy adatváltozás esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási helyet tanúsító hatósági igazolást,

 szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések),

 szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

 külön íven szövegezve szakmai ajánlást, referenciát, vagy az elért eredmények felsorolását.

 külön íven szövegezve a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy korábban általa elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően elszámolt, vagy az elszámolásra határidő-módosítást kapott.

 

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A pályázatok bontása folyamatosan történik. Az ügyintéző megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 3 napos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül (de legkésőbb 2020. április 30-án 10:00 óráig- teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

 

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül egyadott rendezvénykör, rendezvénysorozat, program támogatására csak egy pályázó és csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

 

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás nyújtásáról, annak összegéről a Képviselő-testület saját hatáskörében dönt. A Képviselő-testület döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs!

 

4. A pályázati támogatás összege, módja

 

Pályázati keret: bruttó 2.500.000 Ft, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forint. A pályázati keretből egy pályázó legfeljebb bruttó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeg erejéig részesülhet.

 

Pályázati előfinanszírozás:

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

 

Pályázati utófinanszírozás:

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfogadott számlák összegéig adható.

 

5. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

 

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybevétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

 

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

 

6. A pályázatok értékelési szempontjai

 

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB) egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amelynek során minden bizottsági tag a meghatározott szempontrendszer alapján pontoz.

 

Értékelési szempontok:

1. Szakmai tartalom

2. Támogatással érintett FÓTI személyek száma, elérés-célcsoport

3. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)

4. Közérdek, közcél

5. Partnerség/együttműködés

6. A pályázat kidolgozottsága, az összeállítás igényessége

 

A szempontokat a bizottsági tagok 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, amelyben az 1-gyenge, 5-kitűnő. Valamennyi értékelési szempont pontszámait összegezik, majd átlagolják a résztvevő bizottsági tagok számával. A kapott értékeket emelkedő sorrendbe állítva sávos értékelést alkalmazhatnak, amelyhez a támogatásként a kért összeg bizonyos százalékát rendelhetik az alábbiak szerint:

 

Pontszám szerinti helyezés Igényelt összeg %-a

1-3. helyezett 100 %

4-6. helyezett 80 %

7-10. helyezett: 60 %

11. helyezéstől: 50 %

 

A felállított értékelési eljárás a pályázatok objektív, arányos elbírálását eredményezi.

 

Fót, 2020. február 7.

 

Az 5/2020.(I.22.) PJGB-határozat felhatalmazásával:

Lévai Sándorné

PJGB

elnöke s.k.