Ajánlattételi felhívás

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott utcáinak terveztetése ”

 

Szerződéses feltételek

Nyertes Ajánlattevő köteles a Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott utcáinak tervezési munkáit elvégezni az alábbiak szerint:

1.) Bartók Béla köz - 350 m

2.) Pataksor u. - 150 m

3.) Hunyadi u. - 312 m

4.) Wass Albert u. - 237 m

5.) Tóth Kázmér u. - 110 m

6.) Zugló I. - 91 m

7.) Zugló IV. - 175 m

8.) Zugló V. - 73 m

9.) Kopolya u. - 180 m

10.) Szántóföld u. – 120 m

11.) Vasútsor u. - 276 m

12.) Körösfő u. - 350 m

13.) Honfoglalás sétány - 65 m

14.) Kalász u. felső szakasz - 135 m

15.) Móricz Zsigmond köz - 104 m

16.) Hargita u. északi vége - 80 m

17.) Németh Kálmán köz - 50 m

18.) Névtelen utca 3922/2 hrsz-ú – 54 m

19.) Hársfa utca (Fáy sétánytól a bejáratig) – 750 m

20.) Kossuth utca Vasútig vezető szakasza (21303 sz. közút) – 240 m

 

útépítési, járda építési és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervdokumentációjának, valamint kiviteli terveinek, továbbá árazott és árazatlan költségvetésének elkészítését és összeállítását, a szükséges hatósági és közműegyeztetések lefolytatását és dokumentálását, az engedélyek/jóváhagyások beszerzését.

Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalba. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2020. évre előirányzott utcáinak terveztetése”

„Ajánlattételi határidő: 2020. március 23. 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

 

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. március 23. 10:00 óra

 

Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. március 23. 10:15 óra

 

Bővebb információk a mellékletből érhető el!