PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) nyílt pályázati felhívása a tulajdonában lévő, LIB-975 frsz-ú Mercedes 250 GD típusú gépjármű értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint eladó (továbbiakban: Eladó) nyílt pályázati eljárásban eladásra meghirdeti a tulajdonában lévő Mercedes 250 GD típusú gépkocsit

Műszaki jellemzők

Gyártás éve: 1991

Üzemanyag: diesel

Hengerűrtartalom:2 497 cm3

Teljesítmény:68 kW

Sebességváltó: mechanikus

Pályázat benyújtása

 

A pályázatot forgalmi rendszám megjelölésével lehet benyújtani.

- Az irányadó eladási ár összege:

LIB-975 frsz-ú Mercedes 250 GD bruttó 1.030.000.-Ft (azaz bruttó egymillió-harmincezer forint)

- A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

- A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat LIB-975 frsz-ú Mercedes 250 GD megvásárlására.”

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2020. június 2. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)(Ügyfélszolgálati iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra a Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

- A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.

- A nyertes pályázót terhelik a gépjármű átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A gépjármű nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

- A kiíró pályázati biztosítékként a megajánlott vételár 10%-ának, megfelelő összegű pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

A pályázaton értékesítendő gépjármű per- és tehermentes.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) a megajánlott bruttó vételárat

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

g) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

h) nyilatkozatot a titoktartásról

i) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezetnek minősül

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2020. június 2. 10:30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül.

- A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2020. június 5. napjáig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

A gépjárművel kapcsolatos információkért felelős személy:

 

Ferenczné Orvos Ildikó vagyongazdálkodási ügyintéző, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-70/500-3542

A gépjármű megtekintésének időpontjai:

Előzetes időpont egyeztetést követően.

 

A gépjármű átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

 

Dr. Vass György
polgármester