AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIVITELEZÉSI MUNKA ELVÉGZÉSÉRE

1./ Ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése”

2./ Szerződés tervezési munkáinak tárgya:

"Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése” kivitelezési szerződés

 

3./ Szerződéssel kapcsolatos információk

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés tárgyában megkötendő szerződés szövegezését a Szerződő Felek közösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján készítik el a jelen ajánlattételi felhívás, valamint az arra adott ajánlat szerinti tartalommal.

 

4./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó ajánlattevő.

 

5./ Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei:

5.1./ Az ajánlattevők ajánlatukat az ajánlattételi felhíváshoz csatolt melléklet alapján határozzák meg.

5.2./. A vállalkozói díjnak magába kell foglalnia valamennyi közvetlen költséget, valamint a közvetlen költségek között nem szereplő valamennyi általános költséget.

 

6./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:

6.1./ Az ajánlatot zárt borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, egy példányban kérjük benyújtani. A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:

- „Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése”

- „Ajánlattételi határidő: 2020. július 31. 10.30. óra”;

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az Ajánlattevő képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia kell, az utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában.

6.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz mellékelni kell.

6.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

7./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2020. július 31. napja 10.30.óra.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 

8./ Ajánlati biztosíték

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 

9./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.).

A beérkezett ajánlatok felbontásának ideje: 2020. július 31. napja 10.45. óra

 

10./ Az ajánlatok értékelésének módja:

10.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a Polgármester értékeli és bírálja el.

10.2/ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban 1 munkanap hiánypótlást biztosít.

10.3./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok bírálatának eredményéről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

10.4./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az értesítéstől számított legkésőbb 10 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a kivitelezésre a szerződést.

 

11./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet (félfogadási időben) az alábbi elérhetőségeken:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.Kocsis Gábor műszaki szakreferens

+36 (27) 535-375 /9122 mellék +36 (70) 390-2751

 

12./ Szerződéskötési kötelezettség

Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra: az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

13./ Alvállalkozók igénybe vétele

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy

13.1./ Tárgyi munkára ajánlatot beadó a munkálatok során alvállalkozóként nem vehet részt a munkában.

 

14./ Kötelezően benyújtandó nyilatkozat

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy ajánlattevő köteles benyújtani nyilatkozatát, az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

 

Az ajánlattételi felhívás mellékletei:

1. sz. melléklet: Árazatlan költségvetés

2. sz. melléklet: Nyilatkozat

3. sz. melléklet: Vállalkozási Szerződés (tervezet)