AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése- műszaki ellenőri feladatok ellátása”

2./ Szerződés meghatározása

„Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése- műszaki ellenőri feladatok ellátása”

3./ Szerződéses feltételek

Az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező vállalkozási szerződés tartalmazza.

 

4./ Ajánlatok értékelésének szempontja

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az eljárás nyertese a legalacsonyabb árat nyújtó Ajánlattevő.

4.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában meg kell jelölnie a vállalási díját (nettó és bruttó összeggel).

 

5./ Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

5.1./ Ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Helyiségében. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

 

„Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont kivitelezése- műszaki ellenőri feladatok ellátása”

„Ajánlattételi határidő: 2020. július 31.nap 11:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Ajánlattevőnek illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

 

5.2./ Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.

 

5.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

6./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. július 31. nap 11:00 óra

 

6.1./ Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 

7./ Ajánlati biztosíték

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki.

 

8./ Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

2020. július 31. 11:15 óra

 

9./ Az ajánlatok értékelésének módja

9.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat a Polgármester értékeli és bírálja el.

9.2/ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban 1 munkanap hiánypótlást biztosít.

9.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok bírálatának eredményéről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 5 munkanapon belül írásban értesíti.

9.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az értesítéstől számított legkésőbb 10 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a szerződést.

 

10./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet (hivatali félfogadási időben):

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály

Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Kapcsolattartó: Kocsis Gábor műszakiszakreferens

Telefonszám:+36 27 535375 (122. mellék)

 

Ajánlattételi felhívás műszaki ellenőr.pdf