Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. december 1-től 2025. november 30-ig szól (5 év).

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 15.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok alapján irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézmény szakmai, szervezeti és gazdasági faladatainak ellátását. Együttműködik a fenntartó, illetve külső szerv által végzett ellenőrzések lefolytatásában Megszervezi az intézmény egyes szervezeti egységeinek tevékenységét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozóinak tekintetében.

 

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelete, továbbá Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 2/2019.(II.28.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú végzettség, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezetőre meghatározott szakképzettség,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

- egészségügyi ellátás területén szerzett tapasztalat,

- szociális szakvizsga,

- legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- vezetői tapasztalat,

- magyar állampolgárság (a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja alapján),

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatási szakvizsga,

- gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- intézményvezetői tapasztalat,

- család és gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,

- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,

- az iskolai végzettséget, képzettséget, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló okmányok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy:

 az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján és egyéb jogszabályok alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,

 kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

 nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,

 a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 pályázatának elbírálásakor kéri-e a zárt ülés tartását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. december 1-jétől tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkosné Dénes Ella nyújt, a +36(70)334-8765 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Fót Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/26232/2020, valamint a munkakor megnevezését: igazgató.

 

Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

Elektronikus úton dr. Mihályi Zsolt Apor részére a jegyző@fot.hu e-mail címen keresztül.

 

Személyesen: a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Osztályán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/26232/2020, valamint a munkakor megnevezését: igazgató.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony szociális munkás munkakör.

A pályázatok bontását követően az előkészítő munkacsoport személyesen meghallgatja a pályázókat. A benyújtott pályázatok és a pályázók meghallgatása alapján a Képviselő-testület a bizottság előzetes véleményezése alapján dönt a megbízásról a soron következő rendes ülésén 2020. november 26.). A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 26.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt újonnan létesített jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (2) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )

- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala

- www.kozigallas.gov.hu