PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - VISSZAVONVA

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 5566/5, 5566/6 és 5566/7 hrsz-ú belterületi ingatlanok értékesítésére.

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján – Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva -az alábbi

Z/243/ 2020. (XI.13.) Határozatot hozom.

1./ A Z/239/2020.(X.28.) KT-határozatot, mely a Fót 5566/5,6,7 hrsz-ú telkek értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról döntött, visszavonom, és elrendelem a kiírás visszavonásának közzétételét Fót Város Önkormányzata honlapján, valamint a kifüggesztés megszüntetését.

2./ Felkérem a Jegyzőt, a Fót 5565 és az 5566/3,4,5,6,7, hrsz-ú telkek egyben történő értékesítésére kiírandó pályázat előkészítésére, és készítsen előterjesztést a pályázat kiírásáról

 

Felelős: polgármester

Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2020. november 27.

Jelen határozat Fót Város Önkormányzata tulajdonosi/fenntartói jogkörben hozott döntése, az eljárás nem minősül hatósági ügynek, ezért nem tartozik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá.

 

 

Fót, 2020.November 13.

Dr. Vass György

polgármester

 

 

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót 5566/5, 5566/6 és 5566/7 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Gksz-4 építési övezetbe tartozó, per- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

 

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

 

I. forduló: Pályázat benyújtása (perkvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

 

I. Forduló (perkvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása

 

A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.

 

A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.

 

- Az irányadó eladási ár összege:

 

Fót 5566/5 hrsz-ú ingatlan: bruttó 70.200.000.- (azaz: hetvenmillió-kétszázezer forint)

 

Fót 5566/6 hrsz-ú ingatlan: bruttó 62.400.000.- (azaz: hatvankettőmillió-négyszázezer forint)

 

Fót 5566/7 hrsz-ú ingatlan: bruttó 6.100.000.- (azaz: hatmillió-egyszázezer forint)

 

- A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

- A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót … hrsz. alatti ingatlan megvásárlására.”

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2020. december 3. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

- A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.

- A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

- A kiíró pályázati biztosítékként 5.000.000.-Ft, azaz ötmillió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

- Részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

A pályázaton értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. A földrészletekre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) a megajánlott bruttó vételárat

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozatot a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van

l) a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2020. december 3. 10.30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

 

A kétfordulós pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül.

 

- A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2020. december 18. napjáig írásban értesítjük a második szakaszon való részvételről, illetve a pályázat eredményéről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

 

Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-535-365/9121

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

 

Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

 

Az ingatlan átadása:

 

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

 

 

 

Dr. Vass György

polgármester