Ajánlattételi felhívás - Fót város közigazgatási területén szociális térkép elkészítésére vállalkozói megbízás

- Ajánlatkérő neve:

Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. szám

Attachments:
Download this file (Szociális térkép ajánlattételi felhívás.doc)Szociális térkép ajánlattételi felhívás.doc[Teljes dokumentáció szerkeszthető formátumban]212 Kb
Download this file (Szociális térkép ajánlattételi felhívás.pdf)Szociális térkép ajánlattételi felhívás.pdf[Teljes dokumentáció]487 Kb

Olvasson tovább...

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárás keretében bérbe kívánja adni.

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzata

2./ Az ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.

3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester

4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai: Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

5./ A bérbe adni kívánt helyiség megnevezése:

1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti emeleti üzlethelyiség 76 m2 alapterületű Szépségszalon tevékenység részére. 

Olvasson tovább...

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárás keretében bérbe kívánja adni.

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzata

2./ Az ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.

3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester

4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai: Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

5./ A bérbe adni kívánt helyiség megnevezése:

1550 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi I. u. 3. szám alatt található 66 m2 alapterületű orvosi rendelő.

Olvasson tovább...

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő neve:

Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Ajánlatkérés tárgya:

„Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása”

Olvasson tovább...

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztály
adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Attachments:
Download this file (Short description.pdf)Balavásár testvértelepülés találkozó[Testvértelepülések Találkozója Balavásár AUG 2014]169 Kb

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárás keretében bérbe kívánja adni.

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzata

2./ Az ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.

3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester

4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai: Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232.

5./ A felújítandó és bérbe adni kívánt helyiség megnevezése:

1513/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Dózsa György út 11. szám alatt található 86 m2 alapterületű üzlethelyiség. A meglévő épület a bérbevevő szándékainak megfelelően a vonatkozó jogszabályok betartásával alakítható át a megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és kizárólag a megrendelő jóváhagyása mellett.

6./ A bérbe adni kívánt helyiség címe: 2151 Fót, Dózsa György út 11.

7./ A bérbe adni kívánt bérlemény:

üzlethelyiség alapterülete: 59 m2

kiszolgáló helyiség alapterülete 27 m2

8.1./ A bérbe adni kívánt bérlemény egyéb műszaki jellemzői:

A bérlemény önálló közüzemi mérőórákkal ellátott (víz, gáz, villany).

8.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bérbe adni kívánt ingatlan felújításra szorul. Ajánlattevő köteles a bérbe venni kívánt ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni.

9./ Az Ajánlatkérő Képviselő-testület által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:

9.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: 5 év határozott időtartam (60 hónap), amely jogviszony – mindkét fél szerződésszerű teljesítése esetén, és a felek kölcsönös elégedettsége esetén, a bérleti szerződésben foglalt feltételekkel, írásban – meghosszabbítható.

9.2/ Ajánlattevő kötelezettséget vállal a bérbe kívánt venni ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba tételére. Ajánlatkérő bérbeszámítási kötelezettséget vállal, amennyiben Ajánlattevő be kívánja számítatni az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalának az Ajánlatkérővel egyeztetett és mindkét fél által elfogadott munkálatait. Ajánlattevő saját üzleti köréhez szükséges munkálatok ellenértékére nem kérhet bérbeszámítást.

10./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:
10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát képező bérlemény bérbe adása tekintetében a nyertes ajánlattevő: a legmagasabb összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban).

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott ajánlatokban a havi bérleti díj meghatározásánál minimum összegként nettó 63.000 Ft (azaz Hatvanháromezer forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.

10.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában

10.2.1./ meg kell jelölnie az ajánlat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott ellenértékét (bérleti díj havi mértékét, nettó forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá

10.2.2./ a 10.2.1./ alpontban rögzített, ajánlott bérleti díj emelésével összefüggő befektetői javaslatát, amennyiben az eltér a KSH inflációs mértékéről,

10.2.3./ a rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák értékét és javaslatot a bérbeszámításra,

10.2.4./ a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.

10.3./ Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen ajánlattételi felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.

11./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:

11.1./ Az ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzéssel ellátott borítékban, Fót Város Önkormányzat polgármesterének címezve, legalább két példányban nyújthatja be (2 eredeti példány). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

- „Fót 1513/3 hrsz-ú, Fót Dózsa György út 11. szám alatti üzlethelyiség”;

- „Ajánlattételi határidő: 2014. 10. 30. 10.00 óra”;

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az Ajánlattevő képviselőjének az eredeti példányokat minden oldalon kézjegyével kell ellátnia és az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással és két tanúval, illetve a meghatalmazott esetén a meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokirat formára előírt aláírásával ellátva kell benyújtani az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással).

11.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás, vagy az Ajánlattételi Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

 

12.1./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2014. október hó 30. napja (csütörtök) 10.00 óra.

12.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi felhívás jelen pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék és az Ajánlatkérő és a nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

13./ Az ajánlatkérő Képviselő-testület tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – bánatpénzt nem köt ki.

14./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye: Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), Házasságkötő terem.

15./ Az ajánlatok értékelésének módja:

15.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtandó ajánlatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő következő havi rendes ülésén, zárt ülés keretein belül értékeli és bírálja el, - a helyi önkormányzatoktól szóló Mötv., valamint az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelete alapján.

15.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a Képviselő-testület a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli, bírálja el.

15.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről – valamennyi ajánlattevő a 15.1./ alpontban meghatározott Képviselő-testületi ülés határnapjától számított 15 napon belül írásban kap értesítést.

15.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a Képviselő-testület döntése szerint nyertes ajánlattevővel, a 15.1./ alpontban meghatározott Képviselő-testületi ülés határnapjától számított 30 napon belül – az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelet keretein belül – köti meg a bérleti szerződést.

15.5./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a Képviselő-testület a bérbe adni kívánt ingatlant a nyertes féllel (ajánlattevővel) kölcsönösen megállapított határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba.

16./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát képező helyiség megtekinthető, az alábbiak szerint:

A bérlemény - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyszínen megtekinthető:

2014. október 30. napjáig munkanapokon, hivatali félfogadási időben.

Kapcsolattartó személy: Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügyintéző

Telefonszám: 27/535-375-131 mellék.

17.1./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-365/131 mellék telefonszámon.

17.2./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Ajánlattételi felhívás megtekinthető, és ingyenesen, ellenérték (költség, illeték, igazgatási szolgáltatási díj) fizetése nélkül átvehető személyesen Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és a Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben.

18./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Ajánlatkérő jogosult a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek nyilvánítani.

19./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás az ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.

Záradék:

A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 8-i rendkívüli ülésén meghozott 434/2014. (X. 8.) sz. KT. határozatával fogadta el, és hagyta jóvá.

 

Fót, 2014.10.08.

Tisztelt hölgyem/uram!

Szeretnénk felhívni a figyelmét a települését közvetlenül is érintő fontos pályázati lehetőségre!

A MOL Zöldövezet Programot 2006 óta minden évben meghirdetjük azért, hogy településeink szebbek, zöldebbek, élhetőbbek legyenek! Pályázati rendszerünkkel olyan kezdeményezéseket támogatunk, amelyek helyi összefogással valósulnak meg, és előnyben részesítik a környezetbarát megoldásokat. Az idei évtől az alábbi kategóriában lehet pályázni:

- települések zöld területeinek parkosítására

- társasházi belső udvarok megújítása

Mivel a korábbi érvekben több megkeresést is kaptunk vidéki településekről úgy döntöttünk, hogy kiterjesztjük a társasházi belső udvarok megújításának kategóriáját és az idei évtől vidéki nagyvárosok társasházai is pályázhatnak.

Mit tudunk nyújtani?

Idén a MOL Zöldövezet Program összesen 15 millió forintos támogatási keretével kíván segíteni a pályázóknak. Pályázatunk révén anyagi támogatáshoz juthatnak azok a helyi egyesületek, alapítványok, civil kezdeményezések, iskolai közösségek és társasházak, amelyek készek közös tervet kidolgozni egy-egy felújításra váró park, közterület, nyitott iskolaudvar – valamint budapesti társasházi belső udvarok rendbetételére, új zöldfelület kialakítására és azt meg is valósítják.

Miben kérjük az Önök segítségét?

Kérjük, tegye lehetővé, hogy a pályázat híre minél több érintetthez eljusson.

Bár felhívásunk és a pályázati feltételek nyilvánossá tételéről magunk is gondoskodunk, fontos számunkra, hogy egyetlen potenciális pályázó se essen el a lehetőségtől az információhiány miatt.

Támogatásában bízva, üdvözli:

Szollár Domokos

MOL Magyarország Társasági kommunikációs igazgató

MOL Nyrt.

 

Gáborné Haáz Andrea

ügyvezető

Új Európa Alapítvány

 

Hasznos információk:

A pályázati program az alábbi ütemezésben valósul meg:

 

2014. október 1 a pályázat meghirdetése

2014. október 20. 1. forduló: ötletpályázatok leadásának határideje

2014. november 17. eredményhirdetés 1. forduló

2015. január 12. 2. forduló: végleges tervek leadásának határideje

2015. február 16. döntés a pályázatokról

2015. tavasz, ősz ültetések megvalósítása

 

A pályázati felhívás itt érhető el: http://www.molzoldovezet.hu

 

További információk:

Tokodi Nóra

Tel: 0620 242 1895

E-mail: zoldovezet@mol.hu

 

Ajánlattételi felhívás

- Ajánlatkérő neve: Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. szám

- Kapcsolattartó: Kigyósi Katalin környezet- és természetvédelmi ügyintéző; Tel: 06-27-535-365 / 115-es mellék

- Ajánlatkérés tárgya: „Fót piacának kialakítási területén, alkalmi piaci napok szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása”

- Szerződés meghatározása: „Fót piacának kialakítási területén 10 alkalomra vonatkozóan alkalmi piaci napok szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása”

Olvasson tovább...