(2020. augusztus 6. csütörtök 19 00 - 2200 óra)

Fót Város Önkormányzata megbízásából végrehajtjuk a Vörösmarty téren és az Erkel Ferenc téren lévő fehérvirágú vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezését.

Az eljárásra azért van szükség, mert hazánkban az elszaporodott vadgesztenyelevélaknázómoly a fehérvirágú vadgesztenyefa állomány korai levélbarnulását, lombhullását, hosszabb távon pusztulását is okozhatja. Fót két parkját 47 db fehérvirágú vadgesztenyefa díszíti. A vadgesztenyelevél-aknázómoly rajzása április-május hónapokban indul meg. Miután a megtermékenyített nőstények a levelek színére rakják a tojásaikat, az abból kifejlődő fiatal lárvák berágják magukat a levél bőrszövete alá, majd táplálkozásuk nyomán kialakulnak a kezdetben kör alakú aknák. A károsított levelek erősen megbarnulnak, összezsugorodnak, majd idó előtt lehullnak. A permetezéssel megbízott cég által alkalmazott készítmény közterületi felhasználásra engedélyezett, környezetbarát. Az esetlegesen autókra kerülő növényvédő szer a járműben semmilyen károsodást nem okoz, a szer elektrosztatikus tulajdonságának köszönhetően a fa nagymértékben magához vonzza a permetet, így szétszóródása minimális.

A cég által használt növényvédő-szerek:

Topas 100 EC gombaölő permetezőszer

Runner 2F rovarölő szer

A felhasználásra kerülő növényvédő szerek Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 15 nap, míg a Munka-egészségügyi várakozási ideje O nap.

Kárpáti Gábor s.k, közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási ügyintéző Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 377 hrsz-ú belterületi ingatlan

értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Fót 377 hrsz-ú belterületi, Fót Város Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, 379 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelési ágba tartozó, teljes területnagyságra a MAVIR Zrt. vezetékjogával terhelt (korlátozza a beépíthetőséget), Lke-10 építési övezetbe sorolt földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

 

I. forduló: Pályázat benyújtása (perkvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

 

I. Forduló (perkvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása

 

A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.

 

A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.

 

- Az irányadó eladási ár összege:

Fót 377 hrsz-ú ingatlan: bruttó 7.200.000.- Ft

 

- A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

- A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 377 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. ”

- A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó aláírásával/cégszerű aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2020. szeptember 4. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

- A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

- A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.

- A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

- A kiíró pályázati biztosítékként 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.

- A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

- A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

- Részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

- Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

A pályázaton értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. A földrészletekre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) a megajánlott bruttó vételárat

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozatot a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van

l) a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

 

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2020. szeptember 4. 10.30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A benyújtott pályázatokat a Polgármester bírálja el. A pályázókat, a döntést követő 8 munkanapon belül értesítjük a döntésről.

- A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2020. szeptember 15. napjáig írásban értesítjük a második szakaszon való részvételről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

 

Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06- 535-365/9121

 

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:

 

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

 

 

 

Dr. Vass György

polgármester

 

Meghívó Fót Város Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2020. július 30-én 9.00 órakor (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

A Móricz Zsigmond utca – Honfoglalás sétány – Könyves Kálmán utca – Ilyés Gyula utca által határolt tömb településrendezési eszközeinek módosítása

 

Fót Város Önkormányzata a 33/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendeletével állapította meg Fót Város Helyi Építési Szabályzatát. Az érintett területet Fót Város Önkormányzata 102/2020. (V.22.) KT határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és úgy döntött, hogy módosítani kívánja a településrendezési eszközeit. 

Olvasson tovább...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 5553/23 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Olvasson tovább...

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztály

ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet 14. „Hatósági feladatkör” I-II. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ipar és kereskedelem, az üzletek működési engedélyeivel, a kereskedelmi és magánszemélyek bejelentésével, telepengedélyekkel kapcsolatos feladatok ellátása; az Ügyfélszolgálat működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása; az Ügyfélszolgálatra visszaérkező, át nem vett levelek ügyfelek részére történő átadása, illetve visszajuttatása az érdemi ügyintézőhöz; az Ügyfélszolgálatra beérkezett iratokról, kérelmekről naponkénti nyilvántartás vezetése, illetve azok továbbítása az ügyvitel felé; a települési közvilágítási hálózat meghibásodásával kapcsolatos lakossági bejelentések továbbítása az üzemeltető felé; talált tárgyak átvételével, megőrzésével, illetve kiadásával összefüggő feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./14. pontban meghatározottak szerint: I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

A II. besorolási osztályban:

Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Az ellátandó feladat terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

87/2019.(IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;

Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;

Nyilatkozat arról, hogy a Ktt. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem ál fenn

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csízik Melinda Hatósági és Ügyfélszolgálati osztályvezető nyújt, a +36 70/459-5219 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Márkosné Dénes Ella szociális ügyintéző részére a markosne.ella@fot.hu email címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 16.

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KÖZIGÁLLÁS

Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja és facebook oldala

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2020. évben is folytatódik a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. által tavaly bevezetett házhoz menő lomtalanítási rendszer, amelyet Fóton 2020. október 19. – november 28. közötti időszakban, igénybejelentés alapján tartanak. A cég az ingatlan tulajdonosoknak/használóknak évente egy alkalommal térítésmentesen, legfeljebb 2 köbméter mennyiségig lomtalanítási szolgáltatást nyújt.

Az igénybejelentés feltétele:

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.

Az igénybejelentések időpontja: 2020. október 5. – november 13. között lehetséges.

Az igénybejelentés történhet:

- Személyesen az Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján).

  • Fót: 2020. október 12. hétfő és november 9. hétfő 13-17 óra között a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán,

- A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas weblapján (mobilbarát!) az ott található elektronikus űrlap kitöltésével,

- Zöld Híd B.I.G.G. NKft. honlapjáról (https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/lomtalanitas_igenybejelento_lap.pdf) letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.) vagy a lomtalanitas@zoldhid.hu elektronikus címre kell megküldeni. Figyelem! Csak a megfelelően kitöltött igénylőlapok kerülnek feldolgozásra és visszaigazolásra.

A lomtalanítás menete:

1. Lomtalanítási igény benyújtása (2020. október 5. – november 13. között)

2. A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. visszajelzi a teljesítés dátumát és várható időpontját (2020. október 19. – november 28. között). Az e-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés esetén a megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus válaszüzenet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be mind a saját, mind a Közszolgáltató e-mail címét, továbbá, hogy az üzenet nem került-e levélszemét/spam mappájába.

3. A visszaigazolt időpontban a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. munkatársai jelentkeznek a regisztrált címen. Legfeljebb 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatlanhasználó vagy a megbízottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, úgy új időpont egyeztetése már nem lehetséges.

4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek.

5. Az Igénylő vagy megbízottja aláírásával igazolja a lomtalanítás végrehajtását.

Dr. Vass György s.k.

polgármester

 

Lomtalanítás

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. 2019-től azonban a lomtalanítást igényelni kell, és előre egyeztetett napokon történik.

A lomtalanítás menete

1: Igénylés és időpontok

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be a településük szerinti igényleadási időszakban, a honlapunkon a "Településválasztó" blokkon keresztül elérhető, kitöltött és beküldött igénybejelentő lap segítségével vagy ügyfélszolgálatunkon, a kinyomtatott és kitöltött verzió leadásával. Az igénybejelentések beérkezését követően egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dátumáról és várható időpontjáról. Ha az igénybejelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. Figyelje a spam mappát, mert egyes esetekben ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbízható e-mail címek közé a levelezőjében.) A sikeresen kiértesített ügyfeleknek nem áll módunkban új időpontot biztosítani!

2: A lomok összekészítése, tárolása

A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a közszolgáltató megtagadhatja.

A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli kihelyezése a közterületre illegális hulladéklerakásnak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásával jár.

3: A lomok elszállítása

Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk vagy megbízottja az addig az ingatlanán belül tárolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

Kollégáink 5 percig várakoznak a helyszínen. Ha ez alatt az idő alatt az ingatlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges!

Társasházak lomtalanítása

A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok lomtalanítási igényét a közös képviselők nyújthatják be, és a szolgáltató velük egyezteti az időpontot.

A közös képviselőnek kötelessége gondoskodni róla, hogy a lomtalanítás lebonyolítása megfeleljen az általános feltételeknek.

Akadályoztatása esetén a közös képviselő megbízottja is lebonyolíthatja a lomtalanítást. Erről előzetesen írásban kell tájékoztatni a szolgáltatót név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

Attachments:
Download this file (Lomtalanítás Igénybejelentő lap 2020. év.pdf)Lomtalanítási igénybejelentő[ ]350 Kb

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül a földi kémiai szúnyoggyérítés időpontjai az alábbiak:

Tervezett időpontok:

Földi kémiai védekezés: 2020. július 29. (szerda) napnyugta utáni időszakban

Tartalék időpontok: 2020. július 30-31. (csütörtök, péntek)

Olvasson tovább...

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül a földi kémiai szúnyoggyérítés időpontjai az alábbiak:

Olvasson tovább...

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1. sz. gyerekorvosi körzet gyermekorvosa, Dr. Kovács Éva 2020. július 20 – július 31. között szabadságát tölti.

A körzet gyermekeit saját rendelési idejében Dr. Albi Marianna doktornő látja el.