Közbeszerzés

Fóti Boglárka Óvoda férőhelybővítése

Fót Város Önkormányzata, az Új Széchenyi Terv Közép- Magyarországi Operatív Program keretén belül elnyert 150 358 423 Ft támogatási összegből, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde intézményének infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése, a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében komplex beruházást valósít meg.

A projekt fejlesztésében érintett bölcsőde többcélú, közös igazgatású intézmény, melynek bölcsődei és óvodai része is egymástól elkülönülő, önálló szervezeti és szakmai egység. Jelenleg a fejlesztendő intézmény bölcsődei és óvodai része egy épületben működik, a 2151 Fót, Bölcsőde u. 1. szám alatt. Az épület 1972-ben készült el, azóta nagyobb felújítás nem történt rajta, így elavulttá vált, szigetelése, fűtése korszerűtlen, gazdaságtalan. A projekt keretében tervezzük, hogy az óvodai csoportok egy másik épületbe költöznek, helyükre bölcsődei csoportok kerülnek, valamint az épület bővítésével két új csoportszoba kialakítása történik meg. A felújítással, bővítéssel a bölcsőde megújulna és 3 gondozási egységgel, 60 férőhellyel bővülne. Így összességében a megvalósuló fejlesztés eredményeként 4 gondozási egységben 8 bölcsődei csoport, 80 gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség. Az épület szigetelésével, a fűtés korszerűsítésével és napkollektoros rendszer kiépítésével energiatakarékos működés válik lehetővé.

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztés célja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése. Ennek eredményeként olyan, 80 férőhelyes bölcsőde jönne létre, amely a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követelményeinek megfelelő rugalmas ellátási módokat nyújtaná a Fóton élő családok gyermekei számára. Az alapellátás 4 gondozási egységben, 8 csoportszobában történne. Gyermekfelügyeletet és játszócsoportot az egyik csoportszobában, a hét meghatározott napjain biztosítanánk. A sószoba a bölcsődébe járó gyermekek rendelkezésére állna és a gyermekek egészségének megőrzését, a betegségek megelőzését szolgálná. A bölcsőde jelenleg csak a 2 éves korú gyermekek ellátását tudja biztosítani. A fejlesztés megvalósulása után viszont a 0-3 éves korosztály településen jelentkezők ellátására alkalmassá válik.

A fejlesztés kapcsolódik a Közép-Magyarországi Operatív Program átfogó céljaihoz, mivel növeli a régió versenyképességét a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javításával és javítja az életminőséget. Kapcsolódik továbbá ahhoz a specifikus célhoz is, amely a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztését jelenti. Ezek a fejlesztési célok közvetlenül támogatják a növekedést és a foglalkoztatottság bővítését a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram és az Új Széchenyi Terv fő célkitűzéseivel összhangban.

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BERUHÁZÁSA BÖLCSŐDEI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS KAPACITÁSÁNAK BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és Fót Város Önkormányzata „A fóti Boglárka Bölcsőde férőhelybővítése” című projektre kötött szerződést, melynek tervezett összköltsége 167 064 918 Forint. A beruházás célja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és bővítése, valamint új férőhelyek létesítése. A fejlesztés továbbá növeli a régió versenyképességét a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci helyzetének javításával. A beruházás eredményeként olyan, 80 férőhelyes bölcsőde jönne létre, amely a működtetés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése és javítása mellett a mai kor követelményeinek megfelelő rugalmas ellátási módokat nyújtaná a Fóton élő családok gyermekei számára. A fejlesztés során a jelenlegi, 2 csoportszobában meglévő 20 férőhelyet felújítanák és további 60 új férőhely kialakítása történne meg, 6 új csoportszobában. A beruházás során felújított és kialakított férőhelyek lehetővé teszik a jelenleginél 4-szer több kisgyermek ellátását. Az épület alapvető tervezési elve volt az energiatudatosság, a „zöld” szemlélet és az előírásoknál magasabb fokú energiatakarékosság.

www.fot.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

E-mail:palyazat@fot.hu

mo-megujul

Környezettudatos fejlesztés a Fáy András Általános Iskolában

Közel hetven millió forint európai uniós támogatással és a fenntartó Fót Város Önkormányzat hozzájárulásával valósult meg a „fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése”, melynek keretében technológiai újdonságként a hőenergiát faapríték tüzelésű kazán állítja elő. A beruházás célja olyan megújuló energiaforrás alkalmazása, mellyel jelentős megtakarítás érhető el, és amely a város társadalmi felelősségvállalása szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép- Magyarországi Operatív Programja keretében finanszírozott projekt munkálatai 2013. márciusában kezdődtek és 2014. január végéig zajlottak. Ez sok türelmet és együttműködést kívánt az intézménytől és a kivitelezőtől egyaránt. A kivitelezés készre jelentését követően sikeresen lezárult a műszaki átadás- átvételi eljárás. A projekt során minden tervezett fejlesztési elemet sikerült megvalósítani. Az alkalmazott technológiával, gazdaságos beruházás keretin belül az iskola hosszú távú automatikus és megbízható üzemeltetésű lett. A megvalósult műszaki tartalom kiválasztása során kiemelt szempontot jelentett a beruházás időtállósága.

A beruházás során megépült a kazán elhelyezésére szolgáló kazánház, a faapríték tároló valamint gépészeti rendszer. A tervezett rendszer teljesen automatikus működést tett lehetővé. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy a folyamatos tüzelőanyag ellátáshoz szükséges faaprítékot saját ellátásban biztosítsa a kazán működtetéséhez. A saját forrásból történő tüzelőanyag biztosítása eléréséig azonban a kereskedelmi forgalomban kapható faaprítékkal kell üzemeltetni a rendszert. A fóti iskola fejlesztésének megvalósulása követendő lehet más intézmények energiatudatos fejlesztésének megvalósítása során is. A fejlesztés(ek) eredményeként jelentős mértékű üzemeltetési költség megtakarítás és káros anyag kibocsátás csökkenés jöhet létre, mely közvetlenül és közvetve is hatással lehet a helyiek és a környező települések lakóinak környezettudatos gondolkodásának kialakításában.

 


 

Fót város önkormányzatának beruházása környezettudatos fejlesztés és hatékony energiafelhasználás céljából.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró Pro Régió Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és Fót Város Önkormányzata „A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése" című projektre kötött szerződést, melynek tervezett összköltsége 79 999 750 Ft, azaz hetvenkilencmillió kilencszázkilencvenezer hétszázötven forint. A beruházás célja, hogy az alkalmazott technológiával, gazdaságos beruházás keretin belül megvalósítható legyen az iskola hosszú távú automatikus és megbízható üzemeltetése, valamint hogy az üzemeltetési költségei is jelentősen csökkenthetőek legyenek. A megvalósítandó műszaki tartalom kiválasztása során kiemelt szempont a beruházás időtállósága. Az iskola fűtése jelenleg gázkazánokkal történik, a jövőben a hőenergiát faapríték tüzelésű kazán látná el. A beruházás során megépül a kazán elhelyezésére szolgáló kazánház, a faapríték tároló valamint gépészeti rendszer. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy saját ellátásban biztosítsa a kazán működtetéséhez szükséges faaprítékot. A tervezett rendszer teljesen automatikus működést tesz lehetővé. A kazán tüzelőanyag ellátását automatikus működtetésű forgácsadagoló rendszer biztosítja.

www.fot.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
E-mail:palyazat@fot.hu

mo-megujul

 

 

A teljes képgaléria ide kattintva elérhető.

Dokumentum letöltése

 

11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

 

 

Az éves statisztikai összegezés

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrőla klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Az ajánlatkérő neve és címe

 

Hivatalos név:

Fót Város Önkormányzata

Postai cím:

Vörösmarty tér 1.

Város/Község:

Fót

Postai irányítószám: 2151

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:Cselőtei Erzsébet, polgármester

Telefon:

+36 27535365

E-mail:

muszirvez@fot.hu

Fax:

+36 27358232

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

www.fot.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

I.2) Az ajánlatkérő típusa

 

Központi szintű 

Közjogi szervezet 

Regionális/helyi szintű X

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Egyéb 

 

 

 

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

 

II.1)Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 001

Érték: 54993960

II.2)A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 007

Értéke: 233107807

 

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.1.1) Árubeszerzés

III.1.1.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

Xnyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

001 (száma)

54993960 (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: 001(száma) 54993960 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

XAKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

X Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

001 (száma)

32065010 (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 32065010 (értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

09310000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 54993960 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: 001(száma) 54993960 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

09123000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 32065010 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 32065010 (értéke)

 

III.1.2) Építési beruházás

III.1.2.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

nyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

XAKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

X Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

001 (száma)

64472797 (értéke)

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 64472797 (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)   (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

45214200-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 64472797 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 64472797 (értéke)

 

III.1.3) Építési koncesszió

III.1.3.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

nyílt

meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

AKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

Nyílt

Meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)  (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:000(száma)  (értéke)

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)  (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:000(száma)  (értéke)

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés

III.1.4.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

nyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

tervpályázat

a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

XAKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

X Nyílt

Meghívásos

Gyorsítottmeghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Tervpályázati eljárás

002 (száma)

98560000 (értéke)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

X AKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

 Nyílt

Meghívásos

Gyorsítottmeghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Tervpályázati eljárás

003 (száma)

38010000 (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: 005(száma) 136570000 (értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)  (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

71410000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 11400000 (értéke)

71320000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 17650000 (értéke)

79970000-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 13630000 (értéke)

85121100-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 80910000 (értéke)

92221000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 12980000 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:005(száma) 136570000 (értéke)

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

III.1.5.1) Eljárás típusa

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

AKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 000(száma)   (értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)   (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:000(száma)   (értéke)

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.2.1) Árubeszerzés

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (4) a)

94. § (4) b)

 94. § (4) c)

94. § (4) d)

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosárubeszerzés az uniós eljárásrendben:000(száma)   (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (4) a)

94. § (4) b)

 94. § (4) c)

94. § (4) d)

123. §

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosárubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:000 (száma)   (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) c)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

 

94. § (3) b)

111. § (3)

 

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosépítési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

000(száma)    (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) c)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

94. § (3) b)

111. § (3)

123. §

 

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosépítési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

000 (száma)    (értéke)

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

94. § (3) b)

 94. § (5)

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosszolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:

000 (száma)    (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

94. § (3) b)

 94. § (5)

123. §

X 122. § (7)

 

003 (száma)

38010000 (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosszolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

003 (száma) 38010000 (értéke)

 

 

 

IV. szakasz: további információk

IV.1)A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.2)A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 0

IV.3)Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 002

közbeszerzések értéke: 72643960

IV.4)Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5)Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma: 001

közbeszerzések értéke: 64472797

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmivezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma: 001

közbeszerzések értéke: 64472797

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.7)EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 001

közbeszerzések értéke: 64472797

IV.8)A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 006

közbeszerzések értéke: 201042797

IV.9)A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9) bekezdése) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.10)Azösszegezésfeladásánakidőpontja: 2013/05/(év/hó/nap)

A „Fóti Hírnök” kiadása és terjesztése