POLGÁRMESTERI HIRDETMÉNY

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési

Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII. 13.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: HESZ) módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

- Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti telephelyére vonatkozó településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítása.

 

2. Az eljárás a módosítás során tárgyalásos eljárás. A HÉSZ módosítása során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti HÉSZ módosítással kapcsolatban.

3. Tájékoztatom a partnereket, hogy a HÉSZ módosítása során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 33R.) előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti HÉSZ módosítással kapcsolatban. A partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumot tűzök ki 2018. október 8.-án (hétfőn) 17:00 órára, melynek helyszíne a Fóti Művelődési Ház. A partnerek körét a 33R, 3.§-a határozza meg. A partnereket a 33R, 4.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatom, A partnerek észrevételeiket a 33R. 9.§ (1) bekezdése alapján tehetik meg a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban 8 (e-mailben vagy levélben) a polgármesternek vagy a főépítésznek címezve, (polgarmester@fot.hu, foepitesz@fot.hu, levélcím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

A 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet Fót Város honlapján megtalálható, (kattintva elérhető)

Melléklet: HÉSZ módosítás tárgy szerinti tervezete (kattitntva elérhető)

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 325/2017. (IX.18.) KT határozattal területrendezési hatósági eljárást kezdeményezett Fót Város közigazgatási területén beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a közigazgatási határtól számított 200m-nél közelebbi területen, valamint egyéb területcserék érdekében a 76/2009.(IV.8.) Kormány rendelet figyelembevételével. Az

állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a térségi területfelhasználási engedélyt PE/AF/00009-12/2018 szám alatt megadta. (lásd 1. sz. melléklet) A területfelhasználási engedély alapján települési térségbe sorolható a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat használatában lévő Fót 0242 helyrajzi számú terület.

 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a használatában lévő fóti telephelyén lovasterápiás központot üzemeltet. A területen egy teljes körű terápiás szolgáltató és oktató központot kívánnak létrehozni. A beruházás megvalósíthatósága érdekében a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a hatályos településrendezési eszközök módosításával területük beépíthető legyen. (lásd 2.sz. melléklet) A terület beépítésre szánt terület területfelhaználási egységbe történő sorolására irányuló településrendezési eszközök módosítását az előzményeknél tárgyalt és a Fót 0242 helyrajzi számú területre is vonatkozó térségi területfelhasználási engedély teszi lehetővé.

A kérelemben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását kérte, amelyre akkor van lehetőég, ha az önkormányzat a szóban forgó területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, amelyre a 314/2012. (XI.8.) Kormány rendelet 32§. (6) bekezdés c) pontja ad felhatalmazást. A terület kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítása a terápiás központ kialakítása érdekében megvalósítandó beruházás miatt indokolt.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat levelében kérte, hogy a településrendezési eszközök módosítását a MŰ-HELY Zrt készítse, egyben tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a tervezés költségeit vállalja.

A településrendezési eszközök módosítása során módosítani kell Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által többször módosított 13/2001. (VII.13.) számú rendeletet. A módosítás érinti a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot, és szabályzat mellékletét képző szabályozási tervet.