2019. évi Önkormányzati választás információs oldal

 

Tájékoztató jelöltként indulni kívánó választópolgárok számára

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 307/D. § értelmében

(1) "A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság - amelynél a jelölő szervezetet bejelentették - veszi nyilvántartásba.

(2) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a nemzetiségi szervezet alapszabályát ellenőrzi."

 

Ajánlóívet igényelni a jelölt nyilvántartásba vételére a Fót Város és Csomád Község Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) lehet (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A4-es jelzésű nyomtatványon a helyi önkormányzati választáson, A6-os jelzésű nyomtatványon a nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltként indulni szándékozó választópolgár igényelheti az ajánlóívet.

 

Az ajánlóív igénylése írásban történik, amely tartalmazza:

- a jelölő szervezet nevét (ha nem független jelöltként indul), illetve ha közös jelöltről van szó valamennyi jelölőszervezet nevét,

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét,

- személyi azonosítóját (ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát,

- lakcímét,

- nyilatkozatait (a jelölést elfogadja; nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatása, illetve ha van, akkor megválasztása esetén arról lemond),

- az igényelt ajánlóívek darabszámát.

 

Az HVI-nek az ajánlóív igénylésében foglaltakat ellenőrizni kell, annak megállapítására, hogy

- a jelölő szervezet (közös jelölt esetén jelölő szervezetek) szerepel(nek)-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban jelölő szervezetként,

- a jelöltként indulni szándékozó személynek van-e választójoga. (a jelöltként indulni szándékozó személynek választójoggal kell rendelkeznie, de nem szükséges, hogy az adott településen lakcíme legyen.)

 

Ajánlóívet igényelni a választás kitűzését követően lehet.

A HVI az igénylést követően haladéktalanul kiadja az ajánlóívet (íveket), amennyiben az

igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek.

DE kiadni csak

- legkorábban a szavazást megelőző 50. napon (2019. augusztus 24.),

- legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon (a jelölt bejelentés határideje, 2019. szeptember 9.) lehet.

 

Ha az ajánlóív igénylése a választás kitűzését követően, de a szavazást megelőző 50. nap előtt érkezett, a HVI a jogszabálynak megfelelő igénylés esetén is csak a szavazást megelőző 50.napon adhatja át az ajánlóíveket.

Az ajánlóívet az informatikai rendszerből nyomtatja ki a HVI. Az ajánlóíven szerepel

- az ajánlóív sorszáma,

- a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve,

- a jelölő szervezet (közös jelölés esetén a jelölő szervezetek) neve vagy a független jelölés ténye,

- a település megjelölése.

 

A HVI hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóívek valamennyi példányát.

Az ajánlóívek átadásáról átvételi elismervényt kell kiállítani, amely tartalmazza

- az átadás időpontját,

- az átadott ajánlóívek darabszámát,

- az átvevő nevét, aláírását,

- az átvételi elismervényen feltüntetésre kerül az a tájékoztatás, hogy a jelöltbejelentéssel egyidejűleg valamennyi átvett ajánlóívet át kell adni a HVI részére:

Ennek elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.

 

Az átvételi elismervény egy példányát az átvevőnek is át kell adni.

 

A választópolgár a fenti módon kitöltött és hitelesített ajánlóíven teszi meg ajánlását. Jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a településen választójoggal rendelkezik.

 

Az ajánló választópolgár személyi azonosítására szolgáló adatok:

- név

- személyi azonosító

- lakcím

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven feltünteti a nevét és aláírását.

 

A Ve. 123. § (2) bekezdése sorolja fel azokat a helyszíneket, ahol nem gyűjthető aláírás.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

a. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c. tömegközlekedési eszközön,

d. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e. felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f. egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

g. a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Helyi Választási Iroda


Tájékoztató választási eljárási határnapokról


július 26.-szeptember 1.

Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele. A Nemzeti Választási Bizottság vagy a Területi Választási Bizottság (Budapest, Városház u.7., postacím: 1364 Budapest, Pf. 112.) veszi nyilvántartásba a jelölő szervezeteket.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet szerinti P3 nyomtatványon kell benyújtani.

Elvileg a határidő az ajánlási időszak vége, de mivel ajánlóívet csak jogerősen nyilvántartásba vett szervezet igényelhet, ezért legkésőbb szeptember 1-ig be kell nyújtani a jelölő szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó nyomtatványokat, ha figyelembe vesszük az eljárási és jogorvoslati határidőket.

 

augusztus 7.-augusztus 23.

Értesítők megküldése a választópolgároknak – Nemzeti Választási Iroda küldi meg

 

augusztus 8.-október 11.

Értesítő megküldése a választópolgároknak új lakcímet létesítőknek a Helyi Választási Iroda küldi meg

 

augusztus 8. - október 9.  16 óra

Átjelentkezési, mozgóurnás kérelem benyújtása levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki a választás kitűzését megelőző harmincadik napon és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

 

október 9. - október 11.

Mozgóurna kérelmek benyújtása személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén, átjelentkezési kérelmek visszavonása.

 

október 11. – október 13.

Mozgóurna kérelmek benyújtása 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig

 

augusztus 8.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlásszámok megállapításának napja. A Közleményt a www.fot.hu oldalon az Önkormányzat/ Választások/ Önkormányzati választások 2019  fül alatt közzétettük.

 

jelölő szervezet jogerős nyilvántartásba vételétől szeptember 9-ig

legkorábbi átadás augusztus 24. lehet

Ajánlóívek igénylése, átadása. Csak jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet igényelhet. Meghatalmazás szükséges a jelölő szervezet képviseletére jogosult személytől.

 

augusztus 24.-szeptember 9. 16 óráig

Ajánlások gyűjtése, ajánlóívek leadása, egyéni jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele határozattal.

 

szeptember 8.

Jelölő szervezet kérésére nemzetiségi adatok átadása

 

szeptember 9. 16 óra után

Bejelentett jelöltek sorsolása, a jogerősen elutasított jelöltek kivételével

 

szeptember 10. 16 óráig

üres ajánlóívek leadása

 

augusztus 24. -szeptember 10. 16 óráig

Kompenzációs lista, megyei lista bejelentése, nyilvántartásba vétele határozattal

augusztus 24. – október 13.

Kampány

 

szeptember 10. 16 óra után

Listák sorrendjének sorsolása

 

jelöltek, listák nyilvántartásba vételtől- október 4. 16 óráig

választási bizottság jelölő szervezet által megbízott tagjainak bejelentése

 

-szeptember 27-ig

Nemzetiségi névjegyzéki kérelmek benyújtása, hogy az önkormányzati választásra is kiterjedjen

szeptember 30.

Jelölő szervezet kérésére nemzetiségi adatok átadása

-október 9. 16 óráig

Akadálymentes szavazóhelyiségben szavazás kérése