Óvodai és bölcsődei beiratkozás

Fót Város Polgármestere a 2019/2020 nevelési évre a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, valamint az Apponyi Franciska Óvoda óvodai beíratási időpontjait az alábbiak szerint határozom meg:

2019. május 6-7-8-án 8 és 16 óra között.

Megkeresem Fót Város Önkormányzatának Jogi és Koordinációs Osztályát, hogy a határozat hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről, Fót Város hivatalos honlapján való közzétételéről, valamint a határozat az érintett intézmények vezetői részére történő megküldéséről intézkedjen.

E határozat ellen, a határozat közzétételét követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének címzett, de a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő előterjesztésére nincs lehetőség. A határozat a fellebbezési jogra tekintet nélkül azonnal végrehajtandó.

Indoklás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, továbbá meghatározza adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, valamint az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetőivel egyeztettem, az ő javaslatuk alapján határoztam.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor. A fenntartónak az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt kell közzétennie saját honlapján.

Határozatomat az Nkt. 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján hoztam meg, hatáskörömet a 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. számú melléklete (30) pontja állapítja meg.

 

Fót, 2019. március 11.

 

Bartos Sándor

polgármester