Hirdetmény

a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról

 

Tisztelt Fóti Polgárok!

A legutóbbi ülnökválasztás 2015. március 7. napja és április 30. napja között volt.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával 2019. március 07. és 2019. április 30. közötti időtartamra tűzte ki.

 

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az ülnöki megbízatás lejártára figyelemmel felmérte a bírósági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki létszámot és a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76. § (5) bekezdés o) pontja, valamint a Bjt. 216.§ (3) bekezdése alapján megállapította, hogy a 2019. évi ülnökválasztás keretében – a határozat mellékletében feltüntetett bíróságokhoz a választásra jogosult képviselő-testületek – összesen 2232 ülnököt válasszanak meg.

 

Az ülnökök

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

 

Az ülnökök jelölése

A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

 

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

 

A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

A 20.Sz/2019.(II.21.) OBHE határozat

- a Budapest Környéki Törvényszékbe 7 fő ülnök és 6 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnök;

- a Dunakeszi Járásbíróságra 1 fő ülnök és 7 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnök

- a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 30 fő ülnök megválasztását teszi lehetővé.

 

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat. (www.fot.hu)

 

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

 büntetlen előéletű és

 nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

 

Az ülnökök választása

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:

 a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,

 a törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi) illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A választások során biztosítani kell, hogy legalább egy ülnököt minden nemzetiségi önkormányzat választhasson, ezért a nemzetiségi önkormányzatok egy-egy ülnök megválasztására jogosultak.

A választó testületi üléseket a köztársasági elnök döntésére figyelemmel 2019. március 07. – április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani.

 

A megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait a polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, az állományilletékes parancsnok haladéktalanul átadja a bíróság elnökének.

Az ülnökök megbízólevelét az ülnököt megválasztó önkormányzat polgármestere, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a nemzetiségi önkormányzat elnöke illetve az állományilletékes parancsnok állítja ki.

A megbízólevél nyomtatványról az Országos Bírósági Hivatal gondoskodik, és azokat a törvényszékekhez juttatja el.

 

Az ülnökök eskütételének megszervezéséről az illetékes bíróság elnöke gondoskodik.

(Erre - a polgármesterrel való megállapodás alapján - sor kerülhet a megbízólevél átadásával egyidejűleg is.)

 

A jelöléseket az elfogadó nyilatkozatokkal együtt

 a Budapest Környéki Törvényszékbe történő, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra jelölés esetén

o Pest Megye Önkormányzata Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postafiók: 1364 Budapest, Pf.: 112.

 

 a Dunakeszi Járásbíróságra történő jelölés esetén

o Dunakeszi Város Önkormányzata - Dunakeszi 2121, Pf.: 5.

 

címre kell eljuttatni legkésőbb 2019. április 9. (kedd) 12 óráig.

 

Felvilágosítást kérhető ügyfélfogadási időben a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs Osztály törvényességi referensénél, dr. Jenei Lászlónál személyesen, vagy a +36 70 967 1825-ös telefonszámon, illetve a jenei.laszlo@fot.hu elektronikus levélcímen.

 

Fót, 2019. március 19.

 

Dr. Finta Béla

jegyző

 

Bartos Sándor

polgármester

 

 

 

Mellékletek:

1. sz. melléklet - ülnök jelölő minta

2. sz. melléklet - fiatalkorúak ülnöke jelölő minta

3. sz. melléklet - jelölést elfogadó nyilatkozat minta

4. sz. melléklet - tájékoztató az ülnökök jogairól és kötelezettségeiről

5. sz. melléklet - közigazgatási és munkaügyi jelölő minta