Intézményi étkezési térítési díj támogatás

 

Intézményi étkezési térítési díjtámogatás

a 2/2011. (II.14.) számú gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet alapján

(gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény)

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az étkezési térítési díjkedvezmény megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Étkezési térítési díjkedvezmény állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. A kedvezmény mértéke a személyi térítési díj 50 %-a.

A Gyvt-ben kötelezően meghatározott kedvezményen túlmenően 25 % kedvezmény állapítható meg.

A személyi térítési díj megfizetése alól mentesíthető a kötelezett – az oktatási intézményvezető javaslata alapján – akinek gyermekét az intézményvezető napközi igénybevételére kötelezi.

Amennyiben a kötelezett részére személyi térítési díjkedvezményt állapítottak meg, arra a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az oktatási-nevelési év végéig jogosult. Az étkezési térítési díjkedvezmény megállapítása iránti kérelmet évente meg kell újítani.

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkezések intézményi térítési díját – az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek javaslata alapján – évente a Képviselő-testület külön rendelettel állapítja meg.

 

A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

  • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
  • a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében a tanulói illetve hallgatói jogviszony igazolását.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 


Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére a személyi térítési díjkedvezmény. Az térítési díjjal kapcsolatos kedvezmény a kérelem benyújtása hónapjának első napjától az oktatási-nevelési év végéig kerül megállapításra.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.