Intézményi térítési díj

Nyilatkozat letöltése

Intézményi térítési díj biztosítása a
a gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2023.(III.31.) szóló rendelet alapján

A gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2023.(III.31.) szóló rendelet 10.§-a alapján alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az intézményi térítési díjtámogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Intézményi térítési díjtámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek kiskorú gyermeke igazolt betegsége miatt oktatási intézményben történő elhelyezését az önkormányzat a város területén nem tudja biztosítani.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap 300 %-át (85.500.-Ft) nem haladja meg, feltéve, hogy a lefolytatott környezettanulmány alapján a család életkörülményei nem mondanak ellent a jövedelemigazolásban szereplő adatoknak.

A térítési díj támogatásának mértéke havi 10.000.-Ft. A megállapítás naptári évre szól. A támogatás lejárta után a kérelmezőnek ismét kérelmet kell benyújtania.

Az intézményi térítési díjtámogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

  • a havi rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmező esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, ennek hiányában a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, kivéve akit állapota okán nem vettek nyilvántartásba, valamint a rendszeres pénzellátásban részesülők esetén a megállapításról szóló határozatot,
  • vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes állami adóhatóság igazolását a kérelmező előző gazdasági évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,
  • a gyermeket fogadó nevelési-oktatási intézmény igazolását a felvételről

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakóhellyel (állandó vagy tartózkodási címmel). Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére az intézményi térítési díjtámogatás. A térítési díjtámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a tanév végéig kerül megállapításra.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  2. A gyermekjóléti ellátások helyi rendszeréről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2023.(III.31.) szóló rendelet