Intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj biztosítása a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló

2/2011. (II.14.) számú rendelet alapján

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül az intézményi térítési díjtámogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Intézményi térítési díjtámogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek kiskorú gyermeke igazolt betegsége miatt oktatási intézményben történő elhelyezését az önkormányzat a város területén nem tudja biztosítani.

A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a lefolytatott környezettanulmány alapján a család életkörülményei nem mondanak ellent a jövedelemigazolásban szereplő adatoknak.

A térítési díj támogatásának mértéke havi 10.000.-Ft. A megállapítás naptári évre szól. A támogatás lejárta után a kérelmezőnek ismét kérelmet kell benyújtania.

 

Az intézményi térítési díjtámogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

  • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
  • a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében a tanulói illetve hallgatói jogviszony igazolását.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére az intézményi térítési díjtámogatás. A térítési díjtámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától a tanév végéig kerül megállapításra.

 


 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  1. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.