Álláspályázat – Kamarai jogtanácsos
Álláspályázat – Kamarai jogtanácsos
2021.04.22.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Kabinet

kamarai jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában a társosztályokkal és egyéb gazdasági és társadalmi partnerekkel, a Hivatallal és az Önkormányzattal szerződésben álló ügyvédekkel a munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében.

Gondoskodik más szervezeti egységek által előkészített szerződéstervezetek véleményezéséről, az elkészített szerződések jogi ellenőrzéséről, javaslat- tételéről, továbbá jogi állásfoglalások készítéséről, az egyes szakterületek jogi támogatásáról, szakvélemények készítéséről.

Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét, eseti jelleggel bíróságok, hatóságok, illetve egyéb testületek előtt.

Közreműködik a Szerződéskötési Szabályzatban meghatározott értékhatár alatti szerződések, valamint egyéb okiratok szerkesztésében, jogi előkészítésében, véleményezésében, felülvizsgálatában, ellenjegyzésében.

A lakosság, valamint a munkatársak számára jogi tanácsadást végez.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Jogász végzettség,
 • Jogi szakvizsga,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

            ASP rendszer ismerete,

            Közigazgatásban, polgári jogi ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodában szerzett és bírósági gyakorlat,

            Közigazgatási szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polaneczki-Káplár Katalin nyújt, a
+36-70-500-3498 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

–      postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni a munkakör megnevezését: kamarai jogtanácsos

 • elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül
 • a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu (2021.04.26.)
 • fot.hu (2021.04.22)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook