Kulturális és Közművelődési Alap, Pályázati felhívás
Kulturális és Közművelődési Alap, Pályázati felhívás
2024.03.28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális tevékenységének önkormányzati támogatására

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a Kulturális és Közművelődési Pályázati Alap keretében pályázatot hirdet.

1. A pályázat kiírója:

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)

2. A pályázati eljárás célja:

A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális, közművelődési tevékenységének, ezen keresztül a város szellemi és kulturális életének, az itt lakók művelődésének támogatása, rendezvények, programok szervezésének, valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének anyagi ösztönzésével.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):

–   fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

–   fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

Pályázni lehet különösen az alábbiakra:

 1. olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat támogatására, amelynek célja
 2. a város kulturális, művészeti, közművelődési vagy tudományos életének színesítése, vagy a város lakói számára ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság biztosítása,
 3. kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, ismeretterjesztés, képzés, oktatás, (kiadványok esetében alapfeltétel azok előzetes szakmai lektoráltatása a pályázó által!)
 4. olyan eszközbeszerzés vagy beruházás támogatására, amelynek eredményeképpen a városban a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, tudomány közvetítésére;
 5. kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek támogatására, akik eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredményekkel Fót város jóhírét és ismertségét növelik. A támogatás lehetséges céljai: általános életviteli támogatás, konkrét mű létrehozatalának támogatása, kulturális eseményen való részvétel (pl. utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó kiemelkedő eredményének eléréséhez szükséges eszköz vagy anyag beszerzésének támogatása.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik az Önkormányzat kiemelt rendezvényeinek és/vagy állami ünnepségeinek megvalósításában, avagy az Önkormányzat Gazdasági programja célkitűzéseinek elérésében részfeladat ellátására pályáznak!

 • A pályázatok benyújtása:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. április 26. péntek 12.00 óra.

A pályázatok benyújtásának módja:

a) postai úton vagy személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy
b) elektronikusan a palyazat@fot.hu e-mail címre.

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:

a) a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

b) a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

c) az igényelt támogatás összegét,

d) költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)

e) a pályázat keltét és pályázó általi aláírását.

f) összeférhetetlenségi nyilatkozatot, és

g) közzétételi nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy hozzájárul a pályázati beszámoló közzétételéhez.

h) Megvalósítási ütemtervet

 

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:

a) nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a Kulturális és Közművelődési Pályázati Alapra azonos céllal, azonos programra, rendezvénysorozatra, rendezvény körre nem pályázott,

b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,

c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt öt évben részesült-e olyan, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

egyesület és alapítvány esetén:

a)nyilvántartási igazolást,

b) hatályos létesítő okiratot,

c) az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy egyéb hiteles aláírási igazolást

egyházi szervezet esetén:

 • a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

természetes személy esetén:

a) szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések)

b) szükség esetén nyilatkozat a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumokról,

c) külön íven szövegezve szakmai ajánlást vagy referenciát, vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását.

d) akadályoztatás esetén a helyettesítő személy megnevezését

A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

4. A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok kiírásnak való megfelelőségének az ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. A pályázatokat Fót város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága értékeli és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek 15 napon belül. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

A pályázatokról Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30 napon belül dönt.

Az Önkormányzat 15 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, pozitív döntés esetén a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét.

5. Hiánypótlás lehetősége:

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A pályázatok bontása folyamatosan történik. Amennyiben a hivatal megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag nem felel meg a pályázati kiírásnak, úgy a pályázót 3 munkanapos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

6. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB) egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amelynek során minden bizottsági tag a meghatározott szempontrendszer alapján pontoz.

Értékelési szempontok:

 1. Szakmai tartalom
 2. Támogatással érintett FÓTI személyek száma, elérés-célcsoport
 3. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)
 4. Közérdek, közcél
 5. Partnerség/együttműködés
 6. A pályázat rendezettsége és áttekinthetősége
 7. Szubjektív szempontok : mennyiben illeszkedik az az önkormányzati célokhoz, az önkormányzat Gazdasági programjához, a Képviselőtestület által elfogadott éves munkatervben megfogalmazott célokhaz.
 8. A szempontokat a bizottsági tagok 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, amelyben az 1-gyenge, 5-kitűnő.

7. A pályázat érvényességi feltételei:

Nem vehet részt a pályázaton, illetve az általa benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, aki nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamely feltételnek, vagy vele szemben kizáró ok áll fenn.

Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt nem az e pályázati felhívásban meghatározott formanyomtatványon nyújtották be,

b) valótlan adatot tartalmaz,

c) a pályázat elkésett, illetve ahhoz nem csatolták a szükséges mellékleteket,

d) a pályázó a hiánypótlási kötelezettségét határidőben nem teljesítette,

e) a pályázó nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe.

A benyújtott pályázat érvénytelenségét a polgármester állapítja meg és erről – az ok megjelölésével – értesíti a pályázót.

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül egyadott rendezvénykör, rendezvénysorozat, program támogatására csak egy pályázó és csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

8. A pályázati támogatás összege, módja:

Pályázati keret: bruttó 3.500.000 Ft, azaz bruttó hárommillió-ötszázezer forint.

A pályázati keretből egy pályázó legfeljebb bruttó 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint összeg erejéig részesülhet.

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését.

A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározottak szerint

A támogatás vissza nem térítendő.

9. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

Az Önkormányzat a pályázat nyertesével írásban támogatási szerződést köt a döntéstől számított 60 napon belül. Az igénybevétel feltételei a KT határozata szerint módosítható. A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás elszámolásáról és a támogatási összeg felhasználásának ellenőrzéséről.

Ha a nyertes pályázó három éven belül több alkalommal nyújt be támogatási igényt az Önkormányzathoz és létesítő okirataiban nem történt változás, elegendő nyilatkozni arról, hogy a korábban benyújtott okiratokban foglalt adatok nem változtak.

Azon nyilatkozatokat, dokumentumokat, melyeket a támogatási igényhez csatolták, és a nyilatkozat, dokumentum tartalma a befogadást követően további vizsgálatot nem igényel, azok ismételt benyújtása a támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges.

Ha a nyertes pályázó mulasztásából az Önkormányzat által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti, ettől egyedi döntés alapján a Képviselőtestület határozattal eltérhet.

10. A beszámolás, elszámolás szabályai

1. A Támogatási szerződésben meghatározott írásbeli beszámoló egészüljön ki a támogatott rendezvényről, eseményről készült fényképekkel, videókkal.

2. A számlák végösszegei egyezzenek a pályázaton elnyert összeggel.

3. A számlákon megnevezett költségek egyértelműen tartalmazzák a pályázati célban megfogalmazottak megvalósulását.

A Pályázati cél megvalósítási határideje: 2024. december 31., de ettől a Képviselő-testület egyedi elbírálás alapján eltérhet.

A pályázati cél megvalósulásáról szóló írásbeli, fényképpel vagy videó felvétellel alátámasztott beszámoló leadási határideje: 2025. január 31., amennyiben a pályázat megvalósulásának határideje nem módosult.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

A pályázattal kapcsolatosan a palyazat@fot.hu  e-mailen tud érdeklődni.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázó nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 4. §-a alapján jogosult a kezelésére.

Kelt: Fót, 2024. március 28.

Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottság

Adatkezelési tájékoztató
Adatlap
Nyilatkozat – természetes személy
Elszámolási adatlap nyilatkozatokkal.


Facebook