Lakcím érvénytelenségének megállapítása

 

Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

Ellenkező bizonyításig, amennyiben a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós, a jegyző, illetve a járási hivatal megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a lakcímbejelentés ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

A lakcím érvénytelenítés ügyintézésének módja

  • a szállásadó nyilatkozata alapján értesítést küldünk az érintett polgárnak a nyilvántartás szerinti címekre az eljárás megindításáról
  • a tértivevények visszaérkezése után, amennyiben a polgár nem rendezi önként a lakcímét, úgy hivatalból fiktív jelzéssel szerepeltetjük a nyilvántartásban

Csatolandó mellékletek

  • illetékmentes

Eljárási határidő

A lakcím érvénytelenítés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

A lakcím érvénytelenítés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapja alapján a jegyző megbizonyosodik a szállásadói jogosultságról.

Tájékoztatást küldünk az érintett polgár nyilvántartásban szereplő címére.

A tértivevény visszaérkezését követően, amennyiben a polgár önként nem rendezi a lakcímét, azt határozatban fiktiváljuk.

Döntés elleni jogorvoslat

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. A fellebbezést a döntés közlését követő 15 napon belül az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok

  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
  • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • Az eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII tv.