<strong>LÉGY TE IS FÓT INFLUENSZERE!</strong>
LÉGY TE IS FÓT INFLUENSZERE!
2023.10.19.

Készíts egy TikTok-videót Fótról és nyerj értékes ajándékokat!  😎📱

Nyeremények:
📍1 db JBL hangszóró
📍1 db Lenovo ThinkPlus vezeték nélküli fülhallgató
📍1 db LED-es videókészítő szett


🤔Mit kell tenned?
👉Készíts egy videót ebben a témában: „3 dolog, amit szeretek Fótban”.
👉Töltsd fel a videót a TikTok oldaladra és használd ezt a hashtaget: #varosomfot
👉Küldd el a videó linkjét a varosomfot@fot.hu e-mail címre!
Az a 3 beküldő nyer, aki a 3 legtöbb kedvelést kapja a videójára.


A játékban akkor vehetsz részt, ha elmúltál 13 éves és fóti lakcímed van vagy fóti iskolába jársz.
👇A részletes játékszabályzatot itt találod! 👇

PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK

hivatalos részvételi- és játékszabályzata

  1. Szervező és Lebonyolító

A „Légy Te is Fót influenszere!” promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője Fót Város Önkormányzata (Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; Adószám: 15731096-2- 13; a továbbiakban: Szervező). A játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint Adatkezelő végzi.

A Játék lebonyolítását a Szervező megbízásából eljáró NEST Communications Kft. (székhelye: 1021 Budapest Völgy utca 5/a., cégjegyzékszáma: 01 09 328014, adószáma: 26394484241; a továbbiakban: Lebonyolító és Adatfeldolgozó) végzi.

A Játék során a Lebonyolító a kapcsolattartással, nyertesek értesítésével és nyeremények átadásával kapcsolatos feladatokat látja el.

A Játékhoz kapcsolódó adatrögzítést- és feldolgozást, illetve egyéb kapcsolódó feladatokat a Lebonyolító végzi.

  • A Játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, továbbá – a törvényes képviselő engedélyével – 13. életévét betöltött, fóti bejelentett lakcímmel rendelkező vagy fóti iskolába járó természetes személy (továbbiakban: Játékos).

A Játékban nem vehet részt a Szervező, illetve a Játék létrejöttében közreműködő ügynökségek, gyártók, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontja).

  • A Játék időtartama

A Játék 2023. július 27. 09:00 órától 2023. november 30. 23:00 óráig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

A Játék eredményhirdetésének időpontja: december 07. 17:00 óra.

  • A Játék menete

4.1. Egy tartalomelőállításra vonatkozó pályázatot írunk ki a TikTokon a fóti lakcímmel rendelkező vagy fóti oktatási intézménybe járó fiataloknak. Egy videót kell készíteni és feltölteni a TikTok-ra az alábbi témában: „3 dolog, amit szeretek Fótban”. 

A pályázat feltétele, hogy egy külön, erre a célra kialakított hashtaget kell használni minden feltöltött videóhoz: #varosomfot.

4.2. A tartalmakról a feltöltést követően értesítést kell küldeni a varosomfot@fot.hu e-mail címre, a feltöltött tartalom linkjével együtt.

A 13. életévét betöltött, de a 18. életévét még el nem érő Játékos az értesítés megküldésével egyidejűleg köteles csatolni a törvényes képviselőjének a hozzájáruló nyilatkozatát a Játékban való részvételéhez.

4.3. A pályázaton az a 3 tartalom nyer, amelyik a Játék végéig a 3 legtöbb kedvelést kapja a TikTokon.

4.4. A Szervező 3 (három) nyertest hirdet.

4.5. Az eredményhirdetést Facebook- posztban közöljük és a nyertest Lebonyolító a pályázat során megadott e-mail címen is értesíti. A nyertes Játékos a kapcsolatfelvétel után köteles 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az értesítést, valamint igazolni a részvételi feltételeknek történő megfelelését.

Amennyiben a nyertes Játékos megtagadja ezen személyes adatok megadását vagy a válaszadási határidőt elmulasztja, úgy a Játékból kizárásra kerül és helyébe tartaléknyertes lép.

4.6. Amennyiben Lebonyolító a nyertes Játékost az általa megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

  • A Játékban megnyerhető nyeremény, átadás-átvétel:

A nyeremények:

  • 1 db JBL hangszóró
  • 1 db Lenovo ThinkPlus vezeték nélküli fülhallgató
  • 1 db LED-es videókészítő szett

Az eredmény megállításának és kihirdetésének helyszíne Lebonyolító székhelye. Az eredmények hitelesítését 3 tagú bizottság végzi. 3 (három) fő nyertest és mellette 5 (öt) fő tartaléknyertest nevez meg a bizottság. A tartaléknyertesek a 4.4. pontban meghatározott sorrendben válhatnak Nyertessé, amennyiben az eredeti Nyertesek, illetve az előttük álló tartaléknyertesek Pályázata a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint érvénytelennek minősül vagy a Nyertesek, illetve a kiválasztott tartaléknyertes a Játékból a jelen Játékszabályzat rendelkezési alapján kizárásra kerül. A tartaléknyertesek értesítése a kapott tetszésnyilvánítások sorrendjében történik.

A Nyeremények a fentiek alapján legkésőbb 2023. december 20. napjáig kézbesítésre kerülnek a Nyertesek részére, amennyiben az átadásnak a jelen Szabályzat szerinti akadálya nincs. A nyeremény másra át nem ruházható és más nyereménytárgyra át nem váltható. A kézbesítést a Lebonyolító 2 alkalommal kísérli meg. A kézbesítés költsége Szervezőt terheli.

A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményen túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

  • Adózás, költségek

A nyereményhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

  • Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, továbbá tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) adataikat az arra – az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt – jogosultak kezeljék.

b) Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt időtartamig.

c) nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Fót Város Önkormányzata 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. és NEST Communications Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 5.  vagy az iroda@nestcom.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

Adatkezelési nyilvántartási szám: promócióival kapcsolatos adatkezelés: NAIH-102062/2016

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com oldalt, a www.tiktok.com oldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profil létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

8.7. A Játékos a Facebook, illetve a TikTok promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt vagy a tiktok.com weboldalt üzemeltető társasággal, valamint annak leány- és társvállalkozásaival szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook vagy a TikTok által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik e közösségi oldalakhoz. Az adatszolgáltatás sem a közösségi oldalak részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is.

Fót Város Önkormányzata

Fót, 2023. július 26.

Adatkezelési tájékoztató TikTok pályázat lebonyolításával összefüggő adatkezelésekről letöltés


Facebook