NYÍLT, VERSENYEZTETÉSI, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE
NYÍLT, VERSENYEZTETÉSI, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE
2022.01.05.

NYÍLT, VERSENYEZTETÉSI, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE

Fót Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelet 78. § (2) bekezdése alapján kétfordulós, nyílt, tárgyalásos pályázatot hirdet a tulajdonában álló 2151 Fót, Somlyó tó – Hársfa u.44. szám alatti, 290/4 hrsz. alatt felvett ingatlanon található „Tó Büfé és Kisbolt”bérbeadására és üzemeltetésére:

 1. Az Ajánlatkérő megnevezése:Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Az Ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
 3. Az Ajánlatkérő képviselője: Dr. Vass György polgármester
 4. Az Ajánlatkérő egyéb adatai: Tel: 06-27/535-375, 06-27/358-232.
 5. A bérbeadni kívánt üzlethelyiség adatai:
  • Az ingatlan-nyilvántartásban Fót belterület 290/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2151 Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti ingatlanon található, aminek pontos meghatározását az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyik egy alaprajz.
  • A 107 m2 térmértékű büfé és kisbolt a következő helyiségekből áll: üzlettér, pult, konyha, húselőkészítő, zöldség előkészítő, közlekedő, személyzeti mosdó és öltöző, takarítószer raktár, raktár, italraktár, gépészeti helyiség, férfi mosdó és női mosdóból álló helyiségcsoport, valamint 99 m2 alapterületű fedett közlekedő és egy 36 m2 alapterületű terasz.
 6. A bérbe adni kívánt üzlethelyiség egyéb műszaki jellemzői:
  A bérlemény közműellátottsággal rendelkezik, ami: áram, víz-csatorna. A bérlemény új építésű, elektromos fűtésmóddal rendelkezik, új műszaki állapotú, a kiírt használati módnak megfelelő.
 7. Az Ajánlatkérő által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:
  • Az üzlethelyiséget az Önkormányzat kizárólag vendéglátás (melegkonyhás büfé), illetve élelmiszer és vegyes-kereskedelem céljára kívánja hasznosítani, melynek üzemeltetéséről egész évben folyamatosan kell gondoskodni.
  • A bérbeadás tervezett időtartama: 5 év határozott idő, mely további 5 évre meghosszabbítható úgy, hogy az 5 évre kötött bérleti szerződést – szerződésszerű teljesítés esetén – felek közös megegyezéssel további 5 éves időszakra meghosszabbíthatják, hacsak a szerződő felek a folyamatban levő időszak utolsó napja előtt 90 nappal írásban be nem jelentik azon szándékukat, hogy azt nem kívánják meghosszabbítani.
  • A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár, amennyiben a bérlőnek sem bérleti díj, sem közmű szolgáltatási díj hátraléka nincs, valamint a bérleményt bérbeadó részére megfelelőállapotban adja át.
  • Az Ajánlatkérő pályázati biztosíték megfizetését nem írja elő.
  • A bérbeadás további részleteit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
 8. A pályázat benyújtásának helye és ideje: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán 2022. január 5. (szerda) 8.00 órától 2022. január 31. (hétfő) 10.00 óráig.
 9. A részvétel feltételei:
  A pályázat nyilvános, azon minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részt vehet, akinek köztartozása és az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.
 10. A pályázat benyújtásának módja, szabályai:
  • Az Ajánlattevő pályázatát zártan, cégjelzéssel ellátott borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, legalább kettő példányban kell benyújtania (1 eredeti, és 1 egyszerű másolat). A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:
 • „Fót 290/4 hrsz-ú, Fót Hársfau. 44. szám alatti „Tó Büfé és Kisbolt” bérbevétele és üzemeltetése”
 • „Pályázattételi határidő: 2022. január 31. 10.00 óra”
 • „A pályázati határidő előtt nem bontható fel!”

• Az Ajánlattevő képviselője az 1. eredeti példányt minden oldalon eredetiben, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva kell a pályázat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással).
• Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
• Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő pályázata a Pályázati Felhívás, vagy a Pályázati Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő pályázatát érvénytelennek tekinti.
• Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen pályázati felhívás keretein belül összeállított pályázatukat úgy kell benyújtaniuk, hogy a pályázat a pályázati felhívás 8. pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő Képviselő-testülete és a nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás).

 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a pályázó (bérbevételre ajánlattevő) nevét;
  • a pályázó által megajánlotthavi nettó bérleti díj összegét;
  • a jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy
  a) elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket;
  b) a megajánlott bérlet díjon kívül, a közüzemi díjak fizetésére is kötelezettséget vállal;
  c) elfogadja a bérleti díjak minden év január 1-jei határnappal, a KSH által megállapított fogyasztói árindex mértékével történő emelhetőségét;
  d) elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejártakor, az Ajánlatkérő nem járul hozzá a jogviszony átruházásához, a helyiséget térítés, és cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza.
  • a vállalkozói igazolvány, illetve – gazdasági társaság esetében – 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát és hitelesített aláírási címpéldányt
  • A számlavezető pénzintézettől származó igazolás arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő számlájánaz ajánlat beadásának napját megelőző 1 évben90 napot meghaladó kiegyenlítetlen tartozás, továbbá sorban állás nem volt;
  • NAV által kiállított, az ajánlat beadásának napjától számított30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepeltetés igazolása.
 2. A beérkezett pályázatok felbontásának helye és ideje:
  Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály (2151 Fót, Kossuth u. 1.)2022. január 31. (hétfő) 10 óra00 perc.
 3. A pályázatok értékelésének módja:
  Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt, versenyeztetési tárgyalásos eljárásban folytatja le.
  I. forduló: Pályázat benyújtása (prekvalifikációs szakasz)
  II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

• Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a nyertes pályázóval a bérleti szerződést – a pályázati eredmény alapján létrejött bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül – köti meg. A pályázat nyertesének visszalépése esetén, a helyiség bérleti jogát a második helyezett ajánlattevő szerzi meg.
• Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül az I. fordulóban benyújtott pályázatokat első körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes ajánlatokat második körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli. A pályázat kiírója az I. fordulóban érvényes ajánlatot tett ajánlattevők közül kiválasztja a következő forduló résztvevőit, akik a megajánlott bérleti díj alapján az első 5 legmagasabbösszeget ajánló pályázó.
• A kiíró a pályázatot kétfordulós, nyílt, versenyeztetési tárgyalásos eljárásban folytatja le, ahol az első forduló után összeállított lista alapján a második fordulóban a célzott körben kerül sor a tényleges pályáztatásra, ahol az Ajánlattevőknek lehetősége nyílik, tárgyalás keretébenaz Ajánlatkérővel egyeztetve további tevékenységek vállalására (pl. fóti termékek árusítása, speciális étrendet igénylő személyek részére élelmiszer és étel árusítás, kerékpárbérlés, rollerbérlés), valamint lehetősége lesz újabb összeget ajánlani a bérleti díjra is, mely nem lehet alacsonyabb az első körben megadott összegnél.
• Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérőa nyertes Ajánlattevővel– a felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá Fót Város Önkormányzatának érvényes Versenyeztetési szabályzata, valamint a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint a hasznosítással összefüggő díjakra vonatkozó szabályokról szóló 21/2020. (XI.30.) számú önkormányzat rendelet keretein belül – köti meg a bérleti szerződést.
• Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyertes pályázóvalaz új építésű épületre (üzlethelyiségre) vonatkozó használatbavételi engedély kiadását követően kölcsönösen kialkudott határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba.

 1. A pályázatok értékelésének szempontja:
  • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen pályázati felhívás tárgyát képező bérlemény hasznosítása tekintetében nyertes ajánlattevő aII. fordulóban kiválasztott nyertes pályázó.
  • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott pályázatokban az első fordulóban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként120.000Ft + ÁFA (azaz százhúszezerforint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg.
  • Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.
  • Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó pályázatában meg kell jelölnie:
  • a pályázat tárgyát képező bérleményt,
  • a pályázat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott ellenértékét (bérleti díj havi mértékét, nettó forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban)
  • vendéglátásban vagy élelmiszer- és vegyes-kereskedelemben szerzett tapasztalatának idejét (legalább 3 év munkatapasztalat szükséges),
  • a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.
   • Az Ajánlattevő pályázatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.
   • A Bérbeadó a 21/2020. (XI.30.) Önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglaltatja, amelynek költségét Bérbeadó viseli.
 2. A helyiség megtekinthető:
  A bérlemény – előzetes telefonos egyeztetés után – megtekinthető: 2022. január 05. napjától 2022. január 28. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.
  Kapcsolattartó személy: Nikovits Tamás (Tel.: +36-70/670-8459)
 3. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
  Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán, Nikovits Tamás vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 9121-es telefonszámon.
 4. Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.

Záradék:
A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 240/2021. (XII.16.) számú határozatával került elfogadásra és jóváhagyásra.

Fót, 2021. január 05.


Facebook