Pályázat a Fót 1513/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Pályázat a Fót 1513/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
2021.02.15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 1513/3  hrsz-ú belterületi ingatlan

értékesítésére, kiskereskedelmi élelmiszerüzlet építése céljából

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót 1513/3  hrsz-ú, 2164 m2 területű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, Vt-4 építési övezetbe tartozó, per- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő vállalja minimum 399 m2 bruttó alapterületű kiskereskedelmi élelmiszerüzlet építését, hozzájárul az átjárási jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez, oly mértékben, mely lehetővé teszi a Fót 1513/6 hrsz-ú ingatlan használói számára, az ingatlan zavartalan megközelítését a nap 24 órájában. Vállalja továbbá, hogy az általános építési szabályok és a Helyi Építési Szabályzat előírásainak betartása mellett, az üzlethez tartozó parkolót oly módon alakítja ki, hogy az előző feltételek betartását fizikailag is biztosítja.

I. forduló: Pályázat benyújtása (perkvalifikációs szakasz)

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

I. Forduló (perkvalifikációs szakasz) Pályázat benyújtása

A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.  

A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni.  

 • Az irányadó eladási ár összege:

Fót 1513/3 hrsz-ú ingatlan: bruttó 99.000.000.- (azaz: kilencvenkilencmillió forint)

 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
 • A kétfordulós pályázat nyertese a II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 1513/3 hrsz alatti ingatlan megvásárlására. ”
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2021. március 19. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.
 • Részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.
 • Érvénytelen a pályázat, ha az ajánlattevő pályázatában a kiírásban nem szereplő, bármely egyéb feltételhez, vagy kiegészítéshez köti ajánlatát!

A pályázaton értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. A földrészletekre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma
 3. a megajánlott bruttó vételárat
 4. nyilatkozatot az átjárási szolgalom bejegyeztetéséhez való hozzájárulásról, és a parkoló kialakítása feltételei elfogadásáról                     
 5. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
 6. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
 7. nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.
 8. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg
 9. nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről
 10. nyilatkozatot a titoktartásról
 11. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet
 12. nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van
 13. a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városüzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2021. március 19. 10.30 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A kétfordulós pályázat lezárultát követő  30 munkanapon belül.   

 • A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat írásban értesítjük a második szakaszon való részvételről.  

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-535-365/9121

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

  Dr. Vass György

polgármester


Facebook