Pályázat a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezető munkakör betöltésére
Pályázat a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezető munkakör betöltésére
2023.09.29.

177/2023. előterjesztés 1. sz mellékelte

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásárnak rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján

 pályázatot hirdet

a Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:    határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:          teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024. 01. 01-től 2028. 12.31-ig szól (5 év).

A munkavégzés helye:         

Pest megye, 2151 Fót, Béke u. 35.

Telephely: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok alapján irányítja, vezeti és ellenőrzi a könyvtár szakmai, szervezeti és gazdasági faladatainak ellátását. Biztosítja a könyvtár alapító okiratában foglalt tevékenységek feltételrendszerét. Együttműködik a fenntartó, illetve külső szerv által végzett ellenőrzések lefolytatásában. Könyvtárosi feladatokat lát el, képviseli az intézményt az állami, társadalmi szervezetek és magánszemélyek előtt. Megszervezi az intézmény egyes szervezeti egységeinek tevékenységét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozóinak tekintetében. Közreműködik a könyvtári, közművelődési koncepció kialakításában, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítésében, valamint a város közművelődési koncepciójának és közművelődési rendeletének kialakításában.

Illetmények és juttatások:

Bérezés és juttatások megállapítása a Felek közötti megállapodás, belső szabályzatok, munkáltatói döntések alapján történik. Kérjük a bérezésére és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.

Pályázati feltételek:

 • 39/2020 (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:
  • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettég,
  • KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
  • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
 • Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

 • menedzserszemlélet,
 • öntállóság, precizitás, megbízhatóság, felelőségtudat, terhelhetőség,
 • magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat,
 • fóti helyismeret,
 • szakirányú tanfolyamok,
 • szakirányú információtechnológiai érdeklődés
 • szakirányú minőségirányítási rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,

– szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolása

– az intézményvezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program az alábbiak figyelembevételével:

A pályázat tartalmazza:

– a jelenlegi könyvtár helyzetértékelését,

 •  a helyzetértékelésen alapuló rövid- és középtávú vezetői elképzeléseket, különös tekintettel az alábbiakra:

a./ a könyvtár, mint közösségi színtér lehetséges funkcióinak és potenciáljának bemutatása, javaslatok kidolgozása;

b./ jelenítse meg a pályázatban a XXI. századi információtechnológiai eszközök alkalmazásának lehetőségeit a városi könyvtár jövőjében;

c./ a városi könyvtár jelenlegi felépítésének átvezetése a korszerű XXI. századi könyvtár irányába;

 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeret tanúsító okiratok hitelt érdemlő igazolása, (KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről,
 • munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el -nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdésére (aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik.)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
 • hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • nem áll cselekvőképeséget részlegesen vagy teljesen korlátó gondnokság alatt,
 • egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz és nem áll a törvény szerinti tilalom alatt,
 • nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2024. január 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zajzon-Veres Szilvia nyújt
(tel.: 06704222602).

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

Elektronikus úton dr. Mihályi Zsolt Apor részére a jegyzo@fot.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok bontását követően bizottság személyesen meghallgatja a pályázókat. A benyújtott pályázatok és a pályázók meghallgatása alapján a Képviselő-testület a bizottság előzetes véleményezése alapján dönt a megbízásról a soron következő rendes ülésén. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )
 • Fóti Városi Könyvtár és Információs Központ honlapja (fotikonyvtar.hu)

Facebook