Pályázat – ESZEI igazgató
Pályázat – ESZEI igazgató
2022.05.02.

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

igazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 1-től 2027. június 30-ig szól (5 év).

A munkavégzés helye:         

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok alapján irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézmény szakmai, szervezeti és gazdasági faladatainak ellátását. Együttműködik a fenntartó, illetve külső szerv által végzett ellenőrzések lefolytatásában Megszervezi az intézmény egyes szervezeti egységeinek tevékenységét. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozóinak tekintetében.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelete, továbbá Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 6/2021.(II.26.) sz. önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség, az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezetőre meghatározott szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • egészségügyi ellátás területén szerzett tapasztalat,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vezetői tapasztalat,
 • magyar állampolgárság (a Kjt. 20. § (2) bekezdés c) pontja alapján),
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • intézményvezetői tapasztalat,
 • család és gyermekvédelem területén szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz,

– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,

– az iskolai végzettséget, képzettséget, szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló okmányok másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy:

 • az állás betöltésénél a Kjt. 41. § és 43/A. §-a alapján és egyéb jogszabályok alapján összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • kinevezés (megbízás) esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázatának elbírálásakor kéri-e a zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. július 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkosné Dénes Ella nyújt, a +36(70)334-8765 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Fót Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató.

Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

Elektronikus úton dr. Mihályi Zsolt Apor részére a jegyző@fot.hu e-mail címen keresztül.

Személyesen: a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Osztályán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony szociális munkás munkakör.

A pályázatok bontását követően bizottság személyesen meghallgatja a pályázókat. A benyújtott pályázatok és a pályázók meghallgatása alapján a Képviselő-testület a bizottság előzetes véleményezése alapján dönt a megbízásról a soron következő rendes ülésén. A pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt újonnan létesített jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A. § (2) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Fót Város Önkormányzatának Hivatalos honlapja (www.fot.hu )
 • Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája és Facebook oldala
 • www.kozigallas.gov.hu

Facebook