Pályázat – folyékony hulladék ártalmatlanítás
2020.10.06.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

– Ajánlatkérés tárgya:

„Fót Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2021. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra”

– Szerződés meghatározása:

A közszolgáltató által ellátandó feladat Fót város teljes – csatornával el nem látott – közigazgatási területén belül található ingatlanokon keletkező és ott gyűjtött, ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék tartós, rendszeres és szakszerű összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése (szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés) tárgyában megkötendő Közszolgáltatási szerződés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. – 44/J. § paragrafusokban foglaltak alapján.

– Az ajánlat beérkezésének határideje:

2020. október 21. 10.00 óra

– Ajánlatkérő neve:

Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

– Kapcsolattartó:

Kárpáti Gábor közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens;

Telefon: 06-27/535-365 / 9115-ös mellék

Mobil: 06-70/967-1823

E-mail: karpati.gabor@fot.hu

– Ajánlatkérés tárgya:

„Fót Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2021. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra”

– Szerződés meghatározása:

A közszolgáltató által ellátandó feladat Fót város teljes – csatornával el nem látott – közigazgatási területén belül található ingatlanokon keletkező és ott gyűjtött, ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék tartós, rendszeres és szakszerű összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése (szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés) tárgyában megkötendő Közszolgáltatási szerződés, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. – 44/J. § paragrafusokban foglaltak alapján.

– Az ajánlat beérkezésének határideje:

2020. október 21. 10.00 óra

– Az ajánlatok benyújtásának módja:

Dr. Vass György polgármesternek címezve, lezárt borítékban az ajánlatkérő székhelyén a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán leadva, vagy postai úton eljuttatva. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

– Ajánlattevő neve, címe;

– „Fót Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2021. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra” ajánlat;

– „Ajánlattételi határidő: 2020. október 21. 10.00 óra”;

– „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

– Ajánlatok felbontásának helye, ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – Hivatalos helyisége,

2151 Fót, Vörösmarty tér 1., ideje: 2020. október 21. 10.30 óra;

– Ajánlatok értékelése:

Az összességében a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő az eljárás nyertese.

– Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:

– Egy példány cégszerűen aláírt egyösszegű árajánlat.

– Ajánlattevő nyilatkozata, miszerint elfogadja az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentációban foglalt feltételeket.

 

Fót, 2020. szeptember 25.

 

Dr. Vass György s.k.

polgármester

 


Ajánlattételi dokumentáció

a Fót Város Önkormányzata

„Fót Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 2021. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra” ajánlatkérési eljárásához

 

1. A pályázat tárgya

Ajánlatkérő a közszolgáltató által ellátandó feladat Fót város teljes – csatornával el nem látott – közigazgatási területén belül található ingatlanokon keletkező és ott gyűjtött, ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék tartós, rendszeres és szakszerű összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezésére (szennyvíztisztító telepen történő elhelyezés) kér árajánlatot Ajánlattevőtől a 2021. január 1. – 2025. december 31. közötti időszakra.

2. A pályázóval szemben támasztott kritériumok

a) Ajánlattevő érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.

b) Az Ajánlattételi eljárásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik.

c) A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevő vállalja, hogy az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértéke nem haladhatja meg a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 38/2016. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 1. pontjában meghatározott közszolgáltatási díj mértéket, amely jelen Pályázat meghirdetésének időpontjában 1.250,- Ft/m3 + a vonatkozó jogszabályok szerinti ÁFA összege.

3. A pályázati kiírás mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumok

a) Az ajánlattétel során Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell és a szerződéskötést megelőzően igazolnia is kell az alábbiakat:

 Rendelkezik olyan hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.

 Rendelkezik a közszolgáltatás ellátásához szükséges gépekkel, járművekkel, berendezésekkel és eszközökkel, továbbá olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk elhárításához szükségesek.

 Rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges létszámú, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően képzett szakemberrel.

b) Az ajánlattétel során Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell és a szerződéskötést megelőzően igazolnia is kell az alábbiakat:

 Nincs köztartozása és az elkülönített pénzalapokkal szembeni fizetési kötelezettsége.

 Vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá arról, hogy a hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.

c) Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi anyagában tételesen ismertetnie kell:

 Székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit.

 A hulladékkezelési tevékenysége körébe tartozó létesítményeinek és eszközeinek technikai és műszaki állapotát.

 A hulladékkezelési tevékenység körében foglalkoztatott szakirányú képesítéssel rendelkező szakembereinek létszámát és képzettségét.

 A hulladékkezelési tevékenység körében alkalmazott nyilvántartási és információs rendszerét.

d) Közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó árajánlat, feltételezve, hogy a szippantó gépjármű és a gyűjtőberendezés távolsága a gyűjtőberendezés elhelyezéséből eredően nem haladja a 25 métert.

e) Ajánlattevő, amennyiben alvállalkozót vesz igénybe, úgy ajánlata részeként köteles rendelkezésre állási nyilatkozatot benyújtani.

4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei

a) Ajánlattevő a jelen dokumentációban meghatározott feladatok elvégzésére megajánlott, és az általános forgalmi adó nélkül számított, továbbá ÁFÁ-val növelt, egyösszegű ajánlati árat köteles az ajánlatában feltüntetni magyar forintban kifejezve, egész 1 Ft számra kerekítve.

b) Ajánlattevő köteles az ajánlatát zárt borítékban, egy eredeti példányban benyújtani Ajánlatkérő részére. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

5. Az ajánlatok bírálati szempontjának meghatározása

A nyertes ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontjai alapján kerül kiválasztásra.

 

Bírálati szempontok Pontérték

1. Ajánlattevő által megajánlott, általános forgalmi adó nélkül számított egyösszegű ajánlati ár. (nettó Ft) 50 pont

2. Ajánlattevő rendelkezik fóti telephellyel vagy vállalja, hogy nyertes pályázata esetén, a szerződés időtartamáig a településen telephelyet létesít és tart fent. (I/N) 20 pont

3. Ajánlattevő referencia-igazolással rendelkezzék a fővállalkozóként végzett települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátásáról. (I/N) 15 pont

4. Ajánlattevő vállalja helyi lakhellyel rendelkező szakember alkalmazását. (I/N) 15 pont

Összesen: 100 pont

 

Az elbírálás során az 1. résszempont pontozási elve az, hogy (kettőnél több ajánlat esetén) a legelőnyösebb ajánlat kapja a maximum pontot, a legkevésbé előnyös 0 pontot, a kettő közötti összegben megjelölt ajánlatra pedig arányosan 0-50 pont közötti értéket kell megadni.

A 2-4. résszempontok esetén vagy 0 (nulla) vagy maximum pont adható annak megfelelően, hogy az Ajánlattevő megfelel-e a szempontban kiírt feltételeknek vagy sem.

Összességében legelőnyösebb ajánlatnak az, az ajánlat tekintendő, amelyik a legtöbb pontot kapta.

6. Egyéb információk

a) Ajánlatkérő nem biztosít hiánypótlást.

b) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

c) Ajánlattevő az ajánlatok beérkezését követő 60 naptári napig köteles fenntartani, ahhoz kötve van.

d) A Közszolgáltatási Szerződés az Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció és a nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján jön létre.

e) Az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő lesz az eljárás nyertese.

f) A nyertes visszalépése esetén az Ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

g) Ajánlattevő nem tart eredményhirdetést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást Ajánlattevő az ajánlatok értékelését követő 5 napon belül megküldi az Ajánlattevők részére.

h) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az Ajánlattevő ajánlata az Ajánlattételi felhívás, vagy az Ajánlattételi dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti.

i) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a jelen beszerzése nem esik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, így a jelen versenyeztetési eljárásra Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzata alapján kerül sor.

j) Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a szerződéskötésig fenntartja.

k) Ajánlatkérő jelen ajánlatkérői eljárást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 199/2020. (IX.24.) számú KT-határozata alapján folytatja le.

 

Fót, 2020. szeptember 25.

 

Dr. Vass György s.k.

polgármester

 

Bővebb információk a mellékletben találhatóak

Csatolmányok:

Ajánlattételi felhívás + Dokumentáció + Szerződés tervezet

Ajánlattételi felhívás + Dokumentáció + Szerződés tervezet


Facebook