Pályázat – pályázati ügyintéző
Pályázat – pályázati ügyintéző
2022.05.13.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály

pályázati ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 20. „Gazdasági és üzemeltetési feladatkör” I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az Önkormányzat tulajdonát érintő pályázati forrásból finanszírozott beruházások megvalósulásának adminisztratív feladatait és eleget tesz a megvalósult beruházásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek; Ellátja a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalon belül a pályázatokhoz és a közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt, adminisztrációt, valamint a külső megbízott projektmenedzser útján a pályázatírói és projektmenedzseri feladatokat, elkészíti a kapcsolódó beszámolókat; Figyelemmel kíséri, nyilvántartja az Európai Uniós, a nemzeti, regionális, területi és egyéb pályázati kiírásokat, valamint azok elbírálását, eredményét; A pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a Hivatal belső szervezeti egységeit és az intézményeket; A benyújtott pályázatokat menedzseli, elkészíti a kapcsolódó beszámolókat, projekt-előrehaladási jelentéseket, rendszeresen információt ad a pályázat aktuális helyzetéről; A nagyobb léptékű pályázatoknál a kiválasztott külső szervezetekkel történő szerződéskötés előkészítésében közreműködik, azokkal folyamatosan együttműködik, ellenőrzi a szerződések megvalósulását.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Hasonló munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./20. pontban meghatározottak szerint.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargáné Bolyós Ildikó városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a +36/706427412 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

vagy

Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

Elektronikus úton jegyzo@fot.hu oldalon keresztül.

vagy

Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Csoport, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fót Város Önkormányzatának hivatalos honlapja – 2022. május 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre három hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook