Pályázat – Pénzügyi Osztályvezető
2020.09.24.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztály osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az osztály munkájának szervezése, irányítása, éves költségvetés kidolgozása, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében az osztály feladatkörébe tartozó Képviselő-testületi, Bizottsági ülések előterjesztéseinek előkészítése, döntések végrehajtása. Előirányzat-módosítások előkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása, gazdálkodási szabályzatok elkészítésében, aktualizálásában való részvétel. Részvétel a pályázatok kidolgozásában belső kontrolfolyamatok működtetésében. Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, külső rendszerekkel (Pénzintézet, MÁK, NAV stb.). Beszámolók aláírása, kötelezettségvállalások ellenjegyzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • – Magyar állampolgárság,
 • – Cselekvőképesség,
 • – Büntetlen előélet,
 • – Vezetői tapasztalat – legalább 5 év

– Főiskolai végzettség, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletének (368/2011. (XII.31.) Korm. rend.) 12. §-a szerinti végzettség.

 • – Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

ASP Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

Közigazgatási szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • – 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • – Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai
 • – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • – nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. szeptember 28.

A munkába lépés feltétele 3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány megléte.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Verebes Diána nyújt, a +36-70-377-2225 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/25071-1/2020. valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető

 • – elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu e-mail címen keresztül
 • – a pályázatot kérjük másolatban megküldeni a jegyzo@fot.hu e-mail címre is.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 23.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal honlapja (www.fot.hu) (2020. szeptember 8.)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.

Csatolmány: Pénzügyi osztályvezető


Facebook