Pályázati felhívás a 78/1 sz ingatlan értékesítésére
Pályázati felhívás a 78/1 sz ingatlan értékesítésére
2023.04.05.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 78/1 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót 78/1 hrsz-ú, 262 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Lke-10 építési övezetbe tartozó, per- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot egyfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

Az ingatlan adatai:

– helyrajzi szám: Fót 78/1
– területe: 262 m2
– művelési ág: kivett beépítetlen terület
– tulajdonos: 1/1 tulajdoni hányadban Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)
– feljegyzések, terhelések: per- és tehermentes
– övezeti besorolása: Lke-10
– irányadó bruttó eladási ár: 8.000.000.-Ft
– a telek nem közműves


– A földrészlet Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján Lke-10 övezetbe tartozik. A telek a HÉSZ előírásai szerint építhető be.

Pályázat benyújtása:

 • A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.
 • Az irányadó eladási ár összege: Fót 78/1 hrsz-ú ingatlan: bruttó 8.000.000.- Ft, azaz nyolcmillió forint.
 • A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen. Ajánlat csak az adott ingatlan teljes területére adható be, alternatív ajánlat nem tehető.
 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 78/1 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására.” Az ajánlati példányokon egyértelműen meg kell határozni az eredeti példányt. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó.
 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
 • A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2023. május 4. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda)
  A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.
 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 800.000.-Ft, azaz nyolcszázezer forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni: „Fót 78/1 hrsz pályázati biztosíték”. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha azértékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.
 • A pályázaton értékesítendő ingatlan per- és tehermentes. Az ingatlanra a Magyar Államnak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

a) magánszemély esetén: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi
igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele

b) gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma,
statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma

c) felolvasólap a megajánlott bruttó vételárral

d) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről

f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant
szerezni és hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.

g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra
hozatalát nem tilthatja meg

h) nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről

i) nyilatkozatot a titoktartásról

j) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való
nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet

k) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van

l) a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

A Kiíró nyertes pályázat esetén a szerződés-tervezetet elkészíti.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal,
Városüzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Kossuth u. 1.)
2023. május 4. 10.30 óra

A pályázatok bontásánál jelen lehetnek: a határidőben beérkezett pályázatok felbontása nyilvános, az ajánlatok nyilvános felbontásakor a Kiíró, illetve képviselője, a Kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjai lehetnek jelen.

A Kiíró az ajánlatnak lényegét nem érintő formai okok miatt hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Vagyonrendelet szerint.

Az ajánlattevő meghatalmazottja az eljárás minden szakaszában köteles közokirattal vagy teljes bizonyító magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

A pályázat elbírálására Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2023.(III.30.) KT- határozata alapján a Polgármester jogosult.

A pályázatok elbírálásának időpontja:
A pályázat lezárultát követő 30 napon belül.

A pályázókat 2023. május 31. napjáig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:
Varga Ágnes vagyongazdálkodási referens,
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Kossuth utca 1.) Tel: 06-535-365/9121

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:
Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:
A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötése után a vételár teljes megfizetésének időpontjában történik.

Kelt: Fót, 2023. 04. 03

                     Dr. Vass György

polgármester

– Mellékletek: 

                        1. számú melléklet: az ingatlan tulajdoni lapja

                        2. számú melléklet: az ingatlan digitális térképe

                        3. számú melléklet: Pályázati ajánlat (felolvasólap)

                        4. számú melléklet: nyilatkozatminta a pályázati feltételek elfogadásáról

                        5. számú melléklet: nyilatkozatminta az ajánlati kötöttségről

                        6. számú melléklet: nyilatkozatminta az ingatlanszerzési képességről

                        7. számú melléklet: nyilatkozatminta a vételár nyilvánosságra hozataláról

                        8. számú melléklet: nyilatkozatminta a Vagyonrendelet ismeretéről

                        9. számú melléklet: nyilatkozatminta a titoktartásról


Facebook