Pályázati felhívás – Fót, 5566/3, 5566/4, 5566/5, 5566/6, 5566/7 hrsz-ú belterületi ingatlanok értékesítésére
Pályázati felhívás – Fót, 5566/3, 5566/4, 5566/5, 5566/6, 5566/7 hrsz-ú belterületi ingatlanok értékesítésére
2020.12.10.

Figyelem a benyújtási határidő meghosszabbításra került!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót, 5566/3, 5566/4, 5566/5, 5566/6, valamint a Fót 5566/7 hrsz-ú belterületi ingatlanok értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót, 5566/3, 5566/4, 5566/5, 5566/6, valamint a Fót 5566/7 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Gksz-4 építési övezetbe tartozó, per- és tehermentes földrészletekpályázat útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot egyfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

A pályázat benyújtása

Fót Város önkormányzata az ingatlanokat egyben kívánja értékesíteni, a külön-külön helyrajzi számokra benyújtott ajánlatok érvénytelenek.

 • Az irányadó eladási ár összege: irányadó eladási árat a kiíró nem állapít meg
 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
 • A pályázat nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó érvényes pályázatot benyújtó ajánlat.  
 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 5566/3, 5566/4, 5566/5, 5566/6, valamint a Fót 5566/7 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására.”
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2021. január 4. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)(Iktató iroda)

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtásáranyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annakegy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 30 millió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáigkell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül adöntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha azértékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • Az ingatlanokra külön-külön nem nyújtható be ajánlat, az ilyen pályázat érvénytelen.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.

A pályázaton értékesítendő ingatlanok per- és tehermentesek. A földrészletekre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Amennyiben a felolvasólapon szereplő pályázati kötelezettségvállalások 5 év átlagában nem teljesülnek, úgy a Kiíró a nettó vételi ár 30 %-ának megfelelő kötbért számol fel. A pályázó által vállalt kötelezettségek biztosítására a Kiíró a tulajdonjog bejegyzésétől számított 5 év időtartamra elővásárlási- és visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba. A pályázat nyertese köteles évenként beszámolni Kiíró részére a pályázati feltételek megvalósulásáról.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma
 3. felolvasólap (1. számú melléklet)
 4. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
 5. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
 6. nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.
 7. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg
 8. nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről
 9. nyilatkozatot a titoktartásról
 10. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet
 11. nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van
 12. a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és –üzemeltetésiOsztály 51. számú iroda (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

2021. január 4. 10.30 óra

A pályázatok elbírálásának szempontja:

RészszempontSúlyszám
1.Vételár (bruttó Ft)70
2.5 évre tervezett helyi adó fizetési kötelezettség (Ft)15
3.Tervezett beruházás megvalósulása (működési engedély várható megszerzése hónapban)7
4.Munkahelyteremtés (fő)5
5.Termelő tevékenység (igen/nem)3

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül.

 • A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

A pályázókat 2021. január 15.napjáig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

Kiszely Zoltán vagyongazdálkodási szakreferens, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Tel: 06-535-365/9121

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

Dr. Vass György

polgármester


Facebook