Páyázat – Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis betöltésére
Páyázat – Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis betöltésére
2022.05.27.

Pályázati felhívás

a Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis betöltésére

Megye: Pest

Település: Fót

Ellátandó lakosságszám (kártya):  1383

Ellátandó települések száma: egy településrész

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: Gyermek

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.08.31

A pályázat elbírálásának határideje:   2022.09.15

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak és feltételeknek való megfelelés (csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés),
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 • az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • sikeres pályázat esetén lakhatás biztosítása az Önkormányzat részéről.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton, személyesen dr. Vass György polgármesternek (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) címen vagy a haziorvos@fot.hu e-mail címen kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Sándor Eszter ügyintézőtől, a +36-70-459-0961 telefonszámon munkaidőben, e-mailben az sandor.eszter@fot.hu elektronikus levélcímen.

Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Igény esetén az Önkormányzat lakhatási támogatást nyújt. Ügyeleti ellátásban való részvételi kötelezettség nincs, központi ügyelet működik.

KAPCSOLAT

Hirdető neve: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Telefon: +36-70-4590961

Email: sandor.eszter@fot.huFacebook