Rendkívüli temetési támogatás

RENDKÍVÜLI TEMETÉSI TÁMOGATÁS(DOC)

Rendkívüli temetési támogatás

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 19.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatást azon személy részére lehet megállapítani, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodik, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.

 

A támogatás megállapításának jövedelmi feltételei:

 1. a) aki egyedülélő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül, és a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 2. b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

 

A támogatás mértéke a helyben szokásos, legolcsóbb temetés

 1. a) költségeinek 50 %-a, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
 2. b) költségeinek 40 %-a, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét nem haladja meg,
 3. c) költségeinek 30 %-a, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg,
 4. d) költségeinek 20 %-a, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg,
 5. e) költségeinek 10 %-a, ha az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg.

 

Az Önkormányzat a temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatást természetbeni formában nyújtja, a támogatás folyósítása a temetkezési szolgáltató részére történik.

 

A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a temetést megelőzően lehet benyújtani a Hivatalhoz. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmező köteles a halotti anyakönyvi kivonatot, vagy halott vizsgálati bizonyítványt és a temetkezési szolgáltató által igazolt temetkezési költségekről szóló dokumentum eredeti példányát benyújtani.

 

A rendkívüli települési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
 • a temetés költségeiről a segélyt kérő nevére a Szolgáltató által kiállított dokumentumok eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat/halottvizsgálati lap másolata.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, megállapításra kerül részére támogatás.

A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a temetést megelőzően lehet benyújtani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

Nem állapítható meg temetési költségekhez való hozzájárulásként rendkívüli települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki

 1. a) a kérelmet a temetést követően nyújtotta be,
 2. b) a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesült,
 3. c) ha a temetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetés mértékének a négyszeresét meghaladja.

 

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

 

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 1. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 2. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.