Szemétszállítási díjkedvezmény

 

Szemétszállítási díjkedvezmény
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 20.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a szemétszállítási díjkedvezmény megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Szemétszállítási díjkedvezményben az a fóti bejelentett lakcímmel rendelkező személy részesíthető, aki

a) nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban, rendszeres szociális ellátásban részesül, és házastársán, élettársán kívül az általa lakott ingatlanban más személy nem rendelkezik lakcímmel, továbbá a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 250 %-át (71.250.-Ft, vagy

b) egyedülélő nyugdíjas, és jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300 %-át (85.500.-Ft).

Szemétszállítási díjkedvezmény állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában regisztrált álláskereső, vagy „védett korban” lévő személy él, a környezettanulmány megállapítása alapján a körülményei ezt indokolttá teszik, és a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 250%-át (71.250.-Ft).

A díjkedvezmény megállapításának feltétele, a szolgáltatóval kötött megállapodás igazolása.

A kedvezmény mértéke a szemétszállítási díj 75%-a.


A szemétszállítási díjkedvezmény megállapításának módja: 
az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

  • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolása az adott évre vonatkozó ellátás összegéről,
  • , munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
  • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
  • a szolgáltatóval kötött megállapodás igazolása.

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel. Amennyiben a kérelmező még nem kapott támogatást az Önkormányzattól, a szociális ügyintézők – szükség esetén – környezettanulmányt készítenek a kérelmezőnél. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, és a Szolgáltatóval kötött megállapodás benyújtásra került, megállapításra kerül a támogatás. A kedvezményt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától, tárgyév végéig kell megállapítani.

 A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.