Szennyvízbekötések elkészítésének eljárásrendje
Szennyvízbekötések elkészítésének eljárásrendje
2020.11.26.

Tisztelt Felhasználó!

Szennyvízbekötések elkészítésének eljárásrendje a „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” c., ÉMO 7. projektelem (KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 sz. projekt) során, valamint tájékoztató a csatornaidegen anyagok okozta üzemeltetési problémákról

Érintett fóti utcák: Agárdy, Akácos, Árvácska, Budai Nagy Antal, Búzavirág, Cser, Cseresznyés, Fáy sétány, Fenyő, Fűzfa, Hársfa, I. Zugló, Jegenye, Juhar, Kökény, Lepke, Levendula, Meggyes, Moha, Muskátli, Nyárfa, Páfrány, Pipacs, Rózsa, Szegfű, V. Zugló, Vadvirág, Viola.

Az alábbiakban szeretnénk röviden összefoglalni a fenti tárgyban megjelölt témákat.

Házi bekötések eljárásrendje

Az általános ügymenet és a legfontosabb műszaki kérdések a csatolt tájékoztatóban találhatók, melyben foglaltak bárki számára hozzáférhetőek társaságunk honlapján is (Ü72022 Tájékoztató szennyvízcsatorna bekötéshez szükséges teendőkről). Ezt az általános tájékoztatót szeretnénk most kiegészíteni kifejezetten a Fót jelenlegi fejlesztési területére vonatkozó információkkal.

Tervezés: az elkészítendő bekötési tervek formai és tartalmi követelményeit az általános tájékoztató tartalmazza.

• elsősorban szeretnénk leszögezni, hogy bármely arra jogosult tervező (érvényes kamarai tagság, tervezői névjegyzékben való szakterületre vonatkozó érvényes tagság) elkészítheti a bekötési terveket, az előírt műszaki tartalom betartása mellett

• a bekötési terveket mindig az ivóvízbekötés során szerződött (vízdíjszámlán szereplő) felhasználó nevén adják be a tervezők.

Az elkészült bekötési terveket a területileg illetékes műszaki csoportunknál (Vác, Derecske dűlő 4/a) kell beadni személyesen, de a dokumentáció benyújtható postai úton is, illetve elektronikusan az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu címre. A benyújtott tervdokumentáció megfelelőségéről a szolgáltató nyilatkozik (Elfogadja, vagy hiánypótlásra visszaküldi.)

– Személyes ügyintézés esetén időpontfoglalásra a pandémiát és a kedvezőtlen időjárást figyelembe véve, félóránként van lehetőség. Minden bekötéshez külön időpont foglalása szükséges függetlenül attól, hogy hány ember hozza be a dokumentumokat.

– Év végi ügyintézési szünet: 2020.12.18-2021.01.04. közötti időszak, mely a tervek átvételére és a helyszíni szemlére egyaránt vonatkozik.

Átvétel, helyszíni szemle

Az elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlantulajdonos (megrendelő) és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlanon belül, a házi csatorna kialakításánál az ME72005 és az ME72011 műszaki előírásban foglaltak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében betartandók! A belső szennyvízhálózat elkészültét Megrendelő köteles a szolgáltatónak bejelenteni, és időpontot egyeztetni a csatornabekötés helyszíni átvételére vonatkozóan (a tervek kézhezvételét követően, az abban szereplő tájékoztatón lévő telefonszámon tudnak időpontot egyeztetni minden munkanapon 9-14 óra között).

Szolgáltató az időpont egyeztetést követően helyszíni szemlét tart – a megrendelő költségén – nyilatkozik a szemle eredményességéről. A szemlén ellenőrizzük a meglévő zárt szennyvíztároló kiiktatását (a csatorna a meglévő szennyvíztároló műtárgyon nem vezethető keresztül csak folytonos csatorna és a műtárgy feltöltése esetén!), a csapadék-bevezetés tilalmának betartását, a saját vízkivételi mű (kút) meglétét, valamint leolvasásra kerül az ingatlan vízmérője is.

Azon ingatlanok esetében, amelyek gravitációs bekötési lehetősége a terepviszonyok miatt nem lehetséges, házi átemelő berendezés létesítésére van szükség. A házi átemelők beépítését és beüzemelését a kivitelező végzi, az ingatlantulajdonos feladata a berendezés áramellátásának biztosítása.

Kapcsolattartó a kivitelező részéről: Poszpisel Károly T: 20/504-6866

Az átvétel időpontjára kérjük előkészíteni az utolsó vízdíjszámlát!

Az elkészült szennyvízelvezető hálózat próbaüzeme 2020.11.16.–án megkezdődik. Ettől az időponttól kezdve nyílik lehetőség az egyes ingatlanok szennyvízbekötéseinek helyszíni átvételére, üzembe helyezésére. Ha az ingatlan tulajdonos a fent megjelölt próbaüzem kijelölt időpontja előtt már megépítette a belső szennyvízelvezető hálózatát, akkor a belső hálózat nyíltárkos szemléjétől eltekintünk, a munkaárok a házi tisztítónyílásra történő rákötés kivételével visszatemethető.

Amennyiben a bekötést a felhasználó már elkezdte használni a szemle és a hivatalos átvételt megelőző időszakban (szabálytalan közműhasználat!), úgy lehetősége van ennek bejelentésére a DMRV Zrt. részére 2020.12.18-ig szankciómentesen. A bejelentést írásban, hivatalosan kell benyújtani az aktuális vízóra állás feltüntetésével az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu címen.

Fent megjelölt időpontot követően, amennyiben Társaságunk tárja fel a szabálytalan közműhasználatot, úgy üzletszabályzatunkban foglaltaknak megfelelően a kötbér kivetésétől már nem tudunk eltekinteni. A kötbér mértéke 50.000.- Ft.

A helyszíni szemléket –a nagy darabszám miatt- ütemezetten, csoportosan kell végrehajtanunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden héten ún. átvételi napokat fogunk tartani, mely napokon az előzetes időpontegyeztetés szerinti ingatlanok helyszíni szemlézése megtörténik.

A fenti projekthez kapcsolódóan a fóti régióban az erre kijelölt időszakban – figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét, a bekötéssel felmerülő egyéb költségeiket -, a várhatóan csoportosan jelentkező átvételi igények következtében Társaságunk optimális munkaszervezéssel az egy felhasználóra jutó kiszállási díjak minimalizálására törekszik, melynek következtében az eredeti 7.100 Ft + Áfa kiszállási díjat kedvezményesen, 2.500 Ft + Áfa áron fogja biztosítani az érintettek részére.

A szemledíj változatlanul, a jelenleg hatályos Árnyilvántartás szerinti 1.790 Ft + Áfa összegben kerül számlázásra, így az egyes ingatlanok csatornaátvételi díja összesen 4.290 Ft + Áfa lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos átvételek miatti kedvezményes díjtételt azonban csak egy meghatározott időszakon belül tudjuk biztosítani, melynek időtartama kizárólag a 2021.04.30-ig az előírtaknak megfelelően benyújtott, s a szolgáltató által elfogadott átvételi igényekre vonatkoztatható. Az ezen időpontot követően benyújtott átvételi igények díjszabása a hatályos Árnyilvántartásban foglaltak szerinti díjon történik majd.

A közszolgáltatási szerződést és szennyvíz átemelők esetében a SZ72009 Szerződést kiegészítő megállapodás házi szennyvízátemelők üzemeltetése, valamint az SZ72017 Szerződést kiegészítő megállapodás házi szennyvízátemelők energiaellátásáról Magyar Állam ellátási felelősségébe tartozó szennyvízrendszerekben nyomtatványokat a helyszínen szükséges aláírnia a felhasználóknak.

Vonatkozó jogszabályok a lakossági rákötésre vonatkozóan (talajterhelési díj):

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

55. §177 (1) Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni és a víziközmű-szolgáltatást igénybe venni, ha

a) az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer helyezkedik el, amihez ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték és azok műtárgyai kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet, és

b) az ingatlanon felépített épületre használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott, továbbá a használatbavételt tudomásul vette az építésügyi hatóság vagy az erre irányuló eljárás folyamatban van.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségre az ingatlan tulajdonosát mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazat vonatkozásában felszólíthatja a víziközmű-szolgáltató. A kötelezettséget az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított egy éven belül teljesíti az ingatlan tulajdonosa. Közös tulajdonú ingatlan esetében a kötelezettség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli.

(3) Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötés valamennyi műszaki előfeltételét teljesítette, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerhez történő csatlakoztatását és a közszolgáltatási szerződés létrejöttét nem tagadhatja meg.

(4)178 Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a (2) bekezdésben meghatározott határidőben nem teljesíti, a víziközmű-szolgáltató bejelentésére a tulajdonost a kormányhivatal kötelezi az ingatlan beköttetésére. A kormányhivatal eljárása igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséget nem von maga után.

Talajterhelés:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Ktdt.), melynek 26. § (4) bekezdése felhatalmazta a települési önkormányzatokat, hogy a talajterhelési díj helyi szabályozásáról szóló rendeletüket – a törvényben foglalt szabályozás keretében – megalkossák.

A rendelet hatálya egy település területén azon kibocsátóra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.

(Ha a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.)

Csatornaidegen anyagok által okozott üzemeltetési problémák

A szennyvízelvezető és tisztító rendszerek üzemeltetése során számos külső behatás éri a rendszer különböző elemeit, melyek hibák kialakulásához, üzemzavarhoz, és esetenként szennyvíz kilépéshez vezetnek. Ezen hibák közül jó néhány tudatos felhasználói magatartás esetén megelőzhető lenne. Az alábbiakban két fő problémáról szeretnénk tájékoztatást nyújtani, és a problémák kialakulásának megelőzése, elkerülésük érdekében a Felhasználók segítségét kérni.

1./ Csatornaidegen anyagok

SZÁLASANYAG TERHELÉS

A szennyvízátemelő- és egyes tisztítótelepi berendezések rendszeres üzemzavarához vezetnek a közcsatornába juttatott csatornaidegen, illetve szálas anyagok. Ezek elsősorban a bekerülő textíliákból (ruhaneműk, felmosó és egyéb takarító rongyok, nedves törlőkendők, stb.) származnak, melyek a csatornába jutva nem bomlanak le, összegyűlve pedig feltekerednek a szivattyú járókerekére, melyek azok meghibásodását okozzák.

Fentiek miatt tisztelettel kérjük Felhasználóinkat, hogy csatornadugulást okozó (rongy, szálas anyag, műanyag zacskó, szilárd hulladék) és a csatornahálózatra veszélyes (olaj, zsír, benzin, állatoktól származó szerves hulladék) anyagokat ne juttassanak a csatornába!

2./ Csapadékvíz bevezetés

A társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot kizárólag szennyvizek elvezetésére létesítették. Amennyiben nagyobb mennyiségű csapadékvíz kerül a csatornába, gondot és többletköltséget okoz a szennyvízzel történő együttes elszállítása (szennyvízátemelők túlterhelése), amely időnként szennyvízkiömléshez, ez által fertőzésveszély kialakulásához is vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő mennyiségű – ezért hígabb – szennyvíz, a szennyvíztisztító telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, melyek környezettudatos felhasználói magatartással megelőzhetőek lennének.

Az ingatlanok tetőfelületein, valamint szilárd burkolatú udvartéri felületein keletkező csapadékvíz bevezetése a szennyvízcsatorna hálózatba jogszabály ellenes [58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdés], felderítése esetén szabálytalan közműhasználat miatti bírság és megnövekedett csatornahasználati pótdíj kivetésére jogosítja fel a közműszolgáltatót! Ugyanezek az előírások vonatkoznak a gazdálkodó szervezetekre, valamint a közterületi csapadékvíz elvezető rendszerek elemeinek (árkok, víznyelők, csapadékvíz csatornák) szennyvízcsatornára történő rákötése esetében is.

A jogszabályok betartása növeli a szolgáltatás biztonságát, színvonalát, elősegíti a szennyvizek nagyobb hatásfokú tisztítását, ezáltal környezetünk védelmét.

A hatályos jogszabályok felhatalmazzák a Szolgáltatót, hogy a közművek igénybevételének szabályszerűségét az ingatlanon belül is ellenőrizzék. Társaságunk a közeljövőben ütemezetten fogja ellenőrizni a felhasználási helyeken a bekötések szabályosságát.

DMRV Zrt.


Facebook