Tájékoztató az orvosi alapellátásról
Tájékoztató az orvosi alapellátásról
2023.05.12.

A fótiak egészsége a legfontosabb – továbbra is gondoskodunk az orvosi alapellátás zavartalanságáról

Önkormányzatunk számára kiemelten fontos a fótiak egészségének megőrzése. Számos intézkedésünk bizonyítja ezt: a Gondoskodó Fót program jogszabályi kötelezettségeken is messze túlmutató szociális intézkedései, az egészséges életmódot és környezettudatosságot népszerűsítő közösségi rendezvényeink, szemléletformáló akcióink, sportcélú beruházásaink és a sportolást ösztönző támogatásaink. Minden rendelkezésre álló eszközünkkel dolgozunk az orvosi alapellátás további zavartalanságának biztosításán. Orvosainknak többek között jelentős adókedvezményt, eszköztámogatást biztosítunk és folyamatosan egyeztetünk velük a megoldandó kérdésekről.

Az egészségmegőrzés egyik legfőbb összetevője az orvosi alapellátás biztosítása, ami önmagában is rendkívül összetett feladat és az állam, az önkormányzat, valamint az orvosok együttműködését, közös felelősségvállalását igényli. Mindenekelőtt óriási köszönettel és hálával tartozunk azoknak az orvosainknak, akik a betegeikért érzett felelősség jegyében, az orvosok előtt nyitva álló számos hazai és nemzetközi lehetőség helyett a szakmán belül kevésbé népszerű, a szakmai feladatokon túl számos adminisztrációs teherrel és finanszírozási bizonytalansággal nehezített háziorvosi praxist választják.
Elismerve orvosaink munkájának jelentőségét, amint a járványügyi helyzet lehetővé tette, Dr. Vass György polgármester 2021-ben egyeztető fórum létrehozását kezdeményezte a fóti orvosokkal, és nagyon megtisztelőnek tartjuk, hogy – dr. Szép Imre kivételével – valamennyien elfogadták a meghívást.

Mi a célunk?
• Az önkormányzat a rendelkezésére álló kereteken belül folyamatosan dolgozik az orvosi alapellátás feltételeinek biztosításán, javításán. A lakosság egészségének fenntartását a jövőben is prioritásként kezeljük.
• A közös fóti egyeztető fórum létrehozásával rendszeres találkozási lehetőséget teremtettünk a felmerülő kérdések, nehézségek megvitatására, hogy közösen kereshessünk megoldásokat!
• Városunk legfontosabb beruházását, az Egészségház létrehozását közös munkával készítjük elő. Ez a legfőbb feladata az önkormányzatunk képviselő-testülete által létrehozott Egészségház Beruházási Bizottságnak.
• Az előkészítés mellett a bizottság feladatául kapta az egészségügyi jogszabályok változásának nyomon követését és az ezekre adandó önkormányzati válaszok előkészítését is.
Intézkedéseinknek és közös munkánknak köszönhetően dr. Vincze Katalin nyugdíjba vonulását követően problémamentesen és a lakosság egyöntetű megelégedettségével sikerült betölteni a megüresedő praxisát. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak dr. Fűrész József doktor úrnak is, aki helyettesként, majd a praxist átvevő orvosként szakértelmével és proaktív személyiségével azonnal kivívta a betegek és a kollégák elismerését.

Hogyan segítjük orvosainkat?
• Az önkormányzat jogalkotói mozgásterét kihasználva a törvények engedte legszélesebb mértékben biztosít iparűzésiadó-kedvezményt valamennyi fóti orvos részére, hozzájárulva a praxisok jövedelmezőségéhez.
• Folyamatosan egyeztetünk az orvosi rendelők felszerelésével kapcsolatos igényekről, ezeket igyekszünk lehetőség szerint teljesíteni.
• Folyamatos intézkedéseket teszünk az energiahatékonyság növelésére, azt is szem előtt tartva, hogy a küszöbön álló új Egészségház megépítésével igazán korszerű, XXI. századi körülményeket fogunk biztosítani orvosaink és a betegek számára.

Az állam szerepe
Természetesen az önkormányzati intézkedések önmagukban nem képesek valamennyi problémára megoldást nyújtani, az alapvető működési feltételeket az állam szabályozza, és szükség van az orvosok felelősségteljes és konstruktív együttműködésére is. Igaz ez általánosságban is, és most, a háborús helyzet miatti gazdasági nehézségek, infláció, energiaválság időszakában különösen.
Az állam részéről a jelentős mértékű orvosi béremelés mellett bevezetett egészségügyi szolgálati jogviszony, valamint most az ügyeleti és ún. indikátor rendszer átalakítása megosztotta az orvostársadalmat, noha a kezdetekben vizionált finanszírozási negatívumok egyelőre nem következtek be, vagy nem olyan mértékűek, éppen azért, mert az orvosok jelzései alapján az állami szabályozás módosult. Az állam rendkívüli hozzájárulást biztosított továbbá Önkormányzatunk jelentősen megnövekedett energiaköltségeihez, mintegy egyharmadát fedezve a megnövekedett kiadásainknak.

Az energiaárak drasztikus emelkedésének kezelése
Először 2022 októberében hoztunk létre munkacsoportot az energiaár-emelkedés kezelésére, a csoportnak pedig feladata volt többek között az orvosi rendelőkkel kapcsolatos javaslattétel is. A rendelők fizikai adottságai miatt a legnagyobb terhet jelentő gáz beszerzését két ütemben lehetett lebonyolítani. Az első, az Egészségügyi Központot érintő gáz közbeszerzés 2022 szeptemberében rendkívül magas, bruttó 2500 Ft/m3-es beszerzési árat eredményezett, míg a második, a kisalagi és az ófalu-i rendelőt érintő közbeszerzésen a nyertes ajánlattevő bruttó 940 Ft/m3-es árat ajánlott (előbbi mintegy tízszerese a korábbi árnak). A második közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bontására 2022 november 24-én, összegzésükre pedig november 28-án került sor. Ezek ismeretében december 7-én, majd 12-én egyeztettünk érdemben az orvosokkal. A kialakult megállapodás értelmében az orvosoknak egységesen bruttó 620 Ft/m3-t kellett volna fizetniük, ezzel a költségek jelentős hányadát (az Egészégügyi Központ esetében több mint 75%-át) az Önkormányzat átvállalta. A Képviselő-testület december 20-án jóváhagyta a megállapodást.
2023 januárjában az orvosok jelezték, hogy a megváltozott jogszabályi előírások miatt nem látják biztosítottnak a decemberi megállapodásban vállaltak teljesíthetőségét. Elmondták továbbá, hogy vélhetően áprilisban fogják csak látni az új finanszírozási rendszer hatásait, ezért a Képviselő-testület felfüggesztette korábbi döntésének a végrehajtását és az orvosok teljes rezsiköltségére vonatkozó fizetési kötelezettségét azzal, hogy az adatok ismeretében áprilisban hoz újabb döntést. Noha a felnőtt háziorvosok által prognosztizált bevételkiesés – részben jogszabálymódosítás eredményeképpen – nem következett be, az a megállapodás született, hogy az önkormányzat teljes egészében átvállalja a rezsiköltségek növekményét, és az orvosoknak a 2022-es, lényegesen alacsonyabb áron kell hozzájárulniuk a rendelők rezsiköltségeihez. Ezeken a megbeszéléseken az orvosok részéről – amellett, hogy részletesen kifejtették aggályaikat a központi jogszabályi változásokkal kapcsolatosan, és jelezték a finanszírozásukat érintő bizonytalanságokat – érdemi javaslat, ajánlat nem hangzott el, kizárólag az önkormányzat tett javaslatokat, amelyek alapján a fenti egyezségek születtek. Paradox módon egyedül dr. Szép Imre fogalmazott meg bizonyos feltételeket (váltótárs helyettesítése, rezsiköltségekben való megállapodás) akkor, amikor januárban benyújtotta a felmondását, jelezve, hogy amennyiben ezeket az Önkormányzat a hathónapos felmondási idő alatt teljesíti, úgy elképzelhetőnek tartja a felmondás visszavonását. Bár a kért feltételek jóval a határidő előtt teljesülni látszanak, a doktor úr – most már elsősorban az állam által teremtett feltételrendszert okolva – sajnálatosan kitart a felmondása mellett.

Mit teszünk a megoldásért?
Az önkormányzat és a hivatal vezetése minden rendelkezésére álló eszközével igyekszik megoldani a távozó orvos(ok) helyettesítését és bízunk abban, hogy eredménnyel járunk.
• Az önkormányzat – bár a praxisjogokkal még az említett orvosok rendelkeznek – kommunikációs csatornáin keresztül igyekszik segítséget nyújtani a távozó orvosoknak a praxisjoguk értékesítéséhez, illetve részben megegyezett asszisztenseikkel a továbbfoglalkoztatásukról, annak érdekében, hogy az érkező új orvos(ok) munkáját a betegeket ismerő szakdolgozók segíthessék.
• Az önkormányzattal kötendő megbízási, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban is lehetőséget kínálunk arra, hogy a praxisjog átruházásának eredménytelensége esetén biztosított legyen a helyettesítés.
• Szükség esetén szolgálati lakás, vagy lakásbérleti hozzájárulás lehetőségét is biztosítjuk.
• Támogatjuk azt, hogy rezidensek a szükséges szakmai gyakorlatukat fóti háziorvosok mellett szerezzék meg, egyrészről segítve ezzel a háziorvosok munkáját is, másrészről pedig megteremtve a lehetőségét, hogy kedvet kapjanak e nemes hivatás gyakorlására, lehetőség szerint Fóton.
• A távozó orvos(ok) helyettesítése céljából számos fórumon folytatunk egyeztetéseket kormányzati szereplőkkel, kamarával, egyetemekkel, orvosokkal, rezidensekkel és szakdolgozókkal, ezek azonban a dolog jellege miatt kizárólag informális egyeztetések lehetnek. Az orvosokkal hatályban lévő szerződés és a praxisjogra vonatkozó szabályozás alapján ugyanis az önkormányzat jogszerűen nem folytathat hivatalos tárgyalásokat az utódlásukról más érintettekkel.
• Valamely praxis átmeneti betöltetlensége esetén – a jogszabályban előírt módon – a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és a háziorvosi karral együttműködve gondoskodunk az orvosi alapellátás megszervezéséről.


Facebook