Települési hátralékkezelési támogatás

Települési hátralékkezelési támogatás 2023.01.10

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 12-13.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a települési hátralékkezelési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

 

Települési hátralékkezelési támogatásban az a kérelmező személy vagy család részesülhet:

 1. a) akinek
 2. aa) az e rendelet szerinti közüzemi díj tartozása meghaladja az ötvenezer forintot (50.000.- Ft-ot), és az – a kérelem benyújtásához viszonyítva – legalább három hónapja fennáll, vagy
 3. ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
 4. b) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülélő, egyedülálló, vagy nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint vagyona sem a kérelmezőnek, sem a vele egy háztartásban élőknek nincs,
 5. c) aki vállalja az őt terhelő tartozás legalább 25 %-ának megfizetését egy összegben, vagy részletekben.
 6. d) aki vállalja az ESZEI által működtetett hátralékkezelési tanácsadáson való rendszeres részvételt, továbbá,
 7. e) aki vállalja, hogy előre fizetős mérőóra felszereléséről gondoskodik.

 

A tartozás legalább 25 %-ának megfelelő önrészt nem kell megfizetnie annak, aki rendszeres szociális ellátásban részesül és a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

 

A támogatásba bevonható egyes adósságok típusai és összegük felső határa:

Adósság típusok Összegük felső határa
a) áramdíj tartozás 225.000.-Ft
b) víz és csatornadíj tartozás 150.000.-Ft
c) vezetékes gázdíj tartozás 225.000.-Ft
d) szemétszállítási díjtartozás 150.000.-Ft
e) önkormányzati lakbértartozás 150.000.-Ft.

 

Amennyiben a kérelmező egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, – a támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembe vételével kell meghatározni, de a támogatás összege legfeljebb 300.000,-Ft 75 %-a lehet.

 

Amennyiben a kezelendő adósságok együttes összege meghaladja a támogatás összegét, – akkor az Önkormányzat ahhoz az adósságtípushoz nyújt támogatást, amelyik leginkább veszélyezteti az adós lakhatási feltételeit, és amely adósságtípus támogatását az adós kéri.

 

A támogatás egy összegben vagy havi részletekben nyújtható, a kérelmező által írásban tett vállalásától függően, a kérelem benyújtását követő hónap első napjától.

 

A támogatás időtartama legfeljebb 12 hónap, amely indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A támogatás időtartama a NKM Energia Zrt. Kiemelt és kisfogyasztói kintlévőséget kezelővel kötött megállapodás esetén legfeljebb 3 hónap.

 

Az ellátásban részesült jogosult vagy háztartásának tagja a támogatás lezárásától számított 24 hónapon belül nem részesülhet ismételt támogatásban.

Nem részesülhet a támogatásban az a kérelmező:

 1. a) aki maga vagy a háztartásában élő személy a külön törvényben meghatározott forgalomképes vagyonnal rendelkezik,
 2. b) akinek az általa életvitelszerűen használt, birtokolt lakás hasznosításából (albérlet, bérbeadás stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik,
 3. c) akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, illetve aki eltartási, vagy életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján ellátásban részesül, vagy
 4. d) aki szabálytalanul vételez valamely közüzemi szolgáltatást.

 

Részletekben történő teljesítés esetén a megállapított támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget a kérelmezővel vissza kell fizettetni, ha a jogosult:

 1. a) a települési hátralékkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
 2. b) az általa vállalt törlesztés legalább három havi részletét nem teljesíti,
 3. c) a települési hátralékkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónap időtartamig nem tesz eleget,
 4. d) a lakás egészét bérbe adja, használatra átengedi, illetőleg egyéb módon hasznosítja, vagy
 5. e) valótlan adatokat közölve félrevezeti a hatóságot.

 

A megítélt támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani az Önkormányzat és a (közmű) szolgáltató között megkötött megállapodás szerint, az önrész befizetését követő 30 napon belül.

 

A támogatás iránti kérelmet a Hivatalhoz az alábbi mellékletek csatolásával lehet benyújtani:

 1. a) a kérelmező lakásban történő jogszerű tartózkodása jogcímét igazoló hivatalos okirat (adás-vételi szerződés, bérleti szerződés, vagy tulajdoni lap),
 2. b) a kérelmező háztartásában keletkezett teljes adósság-állományának összegéről, keletkezésének időszakáról szóló közüzemi szolgáltatói igazolás, kimutatás,
 3. c) a hátralék keletkezésének okáról (okairól) szóló írásbeli nyilatkozat, és
 4. d) a kérelmező írásbeli jognyilatkozata az önrész megfizetésének vállalásáról.

 

A támogatás iránti kérelmet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztályán – a meghatározott kötelező mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a) a kérelmező lakásban történő jogszerű tartózkodása jogcímét igazoló hivatalos okiratot (adás-vételi szerződést, vagy bérleti szerződést, vagy tulajdoni lapot),
 2. b) a kérelmező háztartásában keletkezett teljes adósság-állományának összegéről, keletkezésének időszakáról szóló közüzemi szolgáltatói igazolást, kimutatást,
 3. c) a hátralék keletkezésének okáról (okairól) szóló írásbeli nyilatkozatot,
 4. d) a kérelmező írásbeli jognyilatkozatát az önrész megfizetésének vállalásáról.

 

A települési hátralékkezelési tanácsadásra vonatkozó általános szabályok

A települési hátralékkezelési tanácsadói szolgáltatás keretében a tanácsadó:

 1. a) tájékoztatja az adóst a hátralékkezelés formáiról, feltételeiről,
 2. b) elvégzi a teljes adósság felmérést,
 3. c) az adós írásbeli hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz a hátralékkezelési szolgáltatásba történő bevonásra,
 4. d) az adósság rendezésének feltételeiről szóló részletes egyéni tervet (a továbbiakban: egyéni terv) készít, és állít össze,
 5. e) a hátralékkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján, folyamatosan figyelemmel kíséri a hátralékkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
 6. f) szükség esetén kezdeményezi a hátralékkezelési támogatásra vonatkozó döntés felülvizsgálatát, módosítását,
 7. g) a tanácsadó minden hónap végén írásban tájékoztatja az Önkormányzatot a támogatásban részesülők együttműködéséről és fizetési kötelezettségének teljesítéséről.

 

A települési hátralékkezelési tanácsadást végző szervezet az ESZEI.

 

Az ESZEI a hátralékkezelési támogatásban részesülő személlyel együttműködési megállapodást köt.

 

A települési hátralékkezelési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

 

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező lakásban történő jogszerű tartózkodása jogcímét igazoló hivatalos okiratot (adás-vételi szerződést, vagy bérleti szerződést, vagy tulajdoni lapot),
 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolását, nyugdíjasoknál a nyugdíjszelvényt, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozatot, illetve nyilatkozatot az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb jövedelmekről (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) a rendelkezésre álló igazolást csatolni kell,
 • munkanélküli személy esetén, a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály által kiállított igazolás arról, hogy álláskereső vagy a kérelmező fél – büntetőjogi felelőssége tudatában tett, okiratba foglalt – jövedelem nyilatkozatát alkalmi munka végzéséről, és az alkalmi munkából származó, a kérelem benyújtását megelőző hónapban elért nettó jövedelméről,
 • 16 éven felüli tanuló gyermek, valamint a felsőfokú tanulmányokat végző hozzátartozó esetében tanulói jogviszony igazolást, amelynek tartalmaznia kell a részére folyósított ösztöndíj összegét is,
 • a kérelmező háztartásában élő – korhatárra tekintet nélkül – tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyről, a fogyatékosságáról rokkantságáról szóló orvosi szakvélemény másolatát,
 • elvált, vagy külön élő házastársak esetében, a gyermek elhelyezéséről, a tartásdíj összegéről szóló bírói ítélet, vagy a gyámhivatal előtt kötött megállapodás másolatát,
 • a kérelmező háztartásában keletkezett teljes adósság-állományának összegéről, keletkezésének időszakáról szóló közüzemi szolgáltatói igazolást, kimutatást,
 • a hátralék keletkezésének okáról szóló írásbeli nyilatkozatot,
 • a kérelmező írásbeli jognyilatkozatát az önrész megfizetésének vállalásáról,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: Kormányrendelet), a kérelem benyújtása időpontjában érvényben és hatályban lévő, az aktív korúak ellátásához kapcsolódóan meghatározott, külön tartalmú vagyon-nyilatkozat.

 

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, és vállalja az ESZEI által működtetett hátralékkezelési tanácsadáson való rendszeres részvételt, megállapításra kerül részére támogatás.

A döntés elleni jogorvoslat

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 3. 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól,
 4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.