Települési hátralékkezelési támogatás

 

TELEPÜLÉSI HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS
a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 12-13.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a települési hátralékkezelési támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Települési hátralékkezelési támogatásban részesülhet az a személy vagy háztartás, aki önhibáján kívül lakhatással összefüggő tartozást halmoz fel az alábbiak szerint:

1./ Rendszeres jelleggel megállapított települési hátralékkezelési támogatás,
2./ Egyösszegű települési hátralékkezelési támogatás.

Figyelembe vehető hátralék típusok:

a) áramdíj,
b) víz és csatornadíj,
c) vezetékes gáz,
d) szemétszállítási és
e) önkormányzati lakbértartozás.

Települési hátralékkezelési támogatásra az a személy jogosult, akinek a lakcíme megegyezik azzal a fogyasztási hellyel, ahol a hátralékot keletkeztette. Települési hátralékkezelési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Települési hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak, akinek a háztartásában a támogatás megállapításakor az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg

a) egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 400%-át (114.000.-Ft), vagy
b) nem egyedül élőknél a szociális vetítési alap 300%-át (85.500.-Ft).

A települési hátralékkezelési támogatás mértéke a hátralékkezelésbe bevont hátralék 90%-a.

1./ Rendszeres települési hátralékkezelési támogatásra jogosult az az adós,

a) aki a hátraléka rendezésére az adósságkövetelés jogosultjával részletfizetési megállapodást köt és
b) akinek a kezelendő összes hátraléka nem haladja meg a mindenkori garantált bérminimum összegének kétszeresét.

Amennyiben a kérelmező a hátralékon túl pénzintézetnél nyilvántartott lakáscélú hitellel, vagy egyéb olyan hitellel is rendelkezik, amelynek jelzáloggal biztosított fedezete a hátralékkal terhelt ingatlan, a települési hátralékkezelési támogatás megállapításához köteles igazolni, hogy a hitelező pénzintézet felé nincs lejárt esedékességű tartozása.

A települési hátralékkezelési támogatás esetén azon közműszolgáltatások kapcsán, amelyekre a kérelmező nem kér települési hátralékkezelési támogatást, a közműszolgáltató által kiállított igazolással kell bizonyítania, hogy nincs tartozása.

A megállapított rendszeres települési hátralékkezelési támogatás az adósságkövetelés jogosultjához kerül átutalásra.

Akinek a részére rendszeres települési hátralékkezelési támogatás került megállapításra, együttműködési kötelezettségként köteles havonta egy alkalommal személyesen az adott havi, a támogatással érintett szolgáltató felé befizetett közüzemi számláját, valamint a részletfizetés önkormányzati támogatáson túl fennmaradó havi összegének befizetéséről szóló bizonylatát bemutatni a Hivatalnál.

Amennyiben a támogatott személy a kötelezettségének egymást követő két hónapban nem tesz eleget, a rendszeres hátralékkezelési támogatás tovább nem folyósítható.

 

 2./ Egy összegű települési hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak, akinek a meghatározott hátraléktípusok alapján az összes tartozása nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot.

Amennyiben az adós részére az egyösszegű települési hátralékkezelési támogatás megállapításra került, köteles a Hivatalnál a döntés véglegessé válását követő hónaptól számított 6 hónapon keresztül havonta egy alkalommal bemutatni az adott havi, a támogatással érintett szolgáltató felé befizetett közüzemi számláját.

Nem nyújtható települési hátralékkezelési támogatás az együttműködési kötelezettségét megszegő személynek vagy háztartásnak a mulasztást követő hónap első napjától számított 48 hónapon belül.

Nem állapítható meg települési hátralékkezelési támogatás az együttműködési kötelezettségét teljesítő személynek vagy háztartásnak az együttműködési kötelezettség megszűnését követő hónap első napjától számított 24 hónapon belül.

Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező,

a) aki maga vagy a háztartásában élő személy az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott forgalomképes vagyonnal rendelkezik,
b) akinek az általa életvitelszerűen használt, birtokolt lakás hasznosításából jövedelme keletkezik, vagy
c) aki eltartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján ellátásban részesül.


Az ESZEI települési hátralékkezelési tanácsadás keretében az ügyfél kérelmére segítséget nyújt a hátralékkezelési kérelem benyújtásához.

A települési hátralékkezelési támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a csatolandó mellékletekkel együtt.

Csatolandó mellékletek:

 • a kérelmező a lakásban történő jogszerű tartózkodása jogcímét igazoló hivatalos okirat (adás-vételi szerződést, vagy bérleti szerződést, vagy tulajdoni lapot),
 • a kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak utolsó havi átlagos nettó jövedelmének igazolása, nyugdíjasoknál a Nyugdíjfolyósító igazolása az adott évre vonatkozó ellátás összegéről, munkanélkülieknél az ellátást megállapító határozat, illetve nyilatkozat az alkalmi munkából származó jövedelemről,
 • az egyéb rendszeres és nem rendszeres jövedelmek (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) esetén a megállapításról szóló határozat,
 • munkanélküli személy esetén, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály által kiállított igazolás arról, hogy álláskereső vagy a kérelmező fél – büntetőjogi felelőssége tudatában tett, okiratba foglalt – jövedelem nyilatkozat az alkalmi munka végzésről, és az alkalmi munkából származó, a kérelem benyújtását megelőző hónapban elért nettó jövedelméről, kivéve akit állapota okán nem vettek nyilvántartásba,
 • 16 éven felüli tanuló gyermek, valamint a felsőfokú tanulmányokat végző hozzátartozó esetében tanulói jogviszony igazolás, amelynek tartalmaznia kell a részére folyósított ösztöndíj összegét is,
 • a kérelmező háztartásában élő – korhatárra tekintet nélkül – tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos személyről, a fogyatékosságáról rokkantságáról szóló orvosi szakvélemény másolat,
 • elvált, vagy külön élő házastársak esetében, a gyermek elhelyezéséről, a tartásdíj összegéről szóló bírói ítélet, vagy a gyámhivatal előtt kötött megállapodás másolat,
 • a kérelmező háztartásában keletkezett teljes adósság-állományának összegéről, keletkezésének időszakáról szóló közüzemi szolgáltatói igazolás, kimutatás,
 • a hátralékkezelési támogatásba be nem vont közműszolgáltató által kiállított igazolás,
 • hátralékkal nem rendelkező közműszolgáltatás esetén igazolás arról, hogy kérelmezőnek a szolgáltatóval szemben nem áll fenn tartozása,
 • a hátralék keletkezésének okáról szóló írásbeli nyilatkozat,
 • a kérelmező írásbeli jognyilatkozat az önrész megfizetésének vállalásáról,

Eljárási határidő
Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik-e fóti bejelentett lakcímmel, ahol életvitelszerűen lakik. Amennyiben a kérelmező jövedelmi viszonya indokolja, és vállalja az ESZEI által működtetett hátralékkezelési tanácsadáson való rendszeres részvételt, megállapításra kerül részére a támogatás.

A döntés elleni jogorvoslat
A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett (székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1.) benyújtandó illetékmentes fellebbezésnek van helye.

Vonatkozó jogszabályok:

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
 3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
 4. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól.