Vasváry Tamás ösztöndíj pályázat
Vasváry Tamás ösztöndíj pályázat
2020.09.25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága

Pályázatot hirdet  a Vásáry Tamás-ösztöndíjra a 2020/2021. tanévre a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján.

1. A pályázat célja:

a) ifjú zenészek szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése,

b) a kiemelkedő önkéntes tevékenységet végző személyek támogatása.

Az a) és b) pont alapján külön ösztöndíjpályázat nyújtható be.

2. Az ösztöndíj forrása a 17/01/01 Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatása Szervezeti és Működési Költségvetés cím.

3. Az 1. a) illetve b) pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

a. magyar állampolgár, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott személy,

b. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be,

c. a pályázat benyújtásának időpontjában, valamint az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt az Nftv. 1. melléklete szerinti államilag elismert felsőoktatási intézménnyel előkészítő, vagy hallgatói jogviszonyban áll,

d. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,

e. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta, és

f. a Kormányrendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. a) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei

4.1. A pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait

a) az Nftv. 101. § (7) bekezdésében meghatározott művészeti felsőoktatási intézménnyel létesített előkészítő, vagy

b) a zeneművészet képzési ághoz tartozó szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja,

c) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez (korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén törvényes képviselőjével egyetemben).

4.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül.

5. Az 1. b) pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei

5.1. A pályázaton az vehet részt, aki

a) tanulmányait az Nftv. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti alap-, vagy mesterképzési szinten hallgatói jogviszony keretében folytatja,

b) vállalja, hogy dokumentálja már elvégzett, vagy folyamatban lévő önkéntes tevékenységét, annak eredményeit, népszerűsítve ezzel az önkéntességet.

5.2. Az elbírálás során előnyt élvez az a pályázó, aki

a) az Nftv. 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, vagy

b) önkéntes tevékenységét hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű személyek körében folytatja, vagy folytatta.

6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj folyósítása a 2020/2021. tanévben.

7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az 1. pont a) vagy b) pont alapján egy-egy, a 2020/2021. tanévben összesen kettő pályázó részesülhet.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat egy példányban, papíralapon, elektronikusan kitöltve, a pályázó, – korlátozottan cselekvőképes pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője (képviselői) – által aláírt, formanyomtatványon (adatlap) és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

a) a pályázó önéletrajza, melynek az 1. a) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal terjedelmű) továbbtanulási terve, vagy az 1. b) pont szerinti pályázat esetén része a pályázó részletes (maximum 3 gépelt oldal terjedelmű) önkéntes tevékenységének bemutatása, továbbá az önkéntes tevékenység dokumentálási terve a pályázó aláírásával ellátva,

b) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ösztöndíjban (az adatlapon szerepel),

c) a pályázó oktatójának az ajánlása az oktató aláírásával ellátva,

d) az előnyben részesítési feltétel fennállása esetén a 4.2. vagy 5.2. pontban foglalt körülmények igazolására szolgáló dokumentumok hitelesített másolata.

Korlátozottan cselekvőképes pályázó esetében a pályázat érvényességének feltétele a pályázó törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a pályázónak az ösztöndíjban való részvételéhez.

9. A pályázat benyújtásának (Innovációs és Technológiai Minisztérium, Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére – 1441 Budapest Pf. 88 – történő beérkezésének) határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

10. Amennyiben a pályázat benyújtásakor a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet fennáll, a pályázat elektronikusan is benyújtható. Ebben az esetben a 8. pontban felsorolt dokumentumokat szkennelve kell benyújtani a foktstrategia@itm.gov.hu címre, és a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a beküldött dokumentumok az eredetivel mindenben megegyeznek. Az elektronikus levél tárgyát a következők szerint kell megadni: Vásáry Tamás-ösztöndíj <<pályázó neve>>. A veszélyhelyzet megszűnését követően a pályázó köteles benyújtani az eredeti dokumentumokat a 9. pontban megjelölt címre.

11. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

12. A benyújtott pályázatok alapján a Vásáry Ösztöndíj Bizottság javaslatára az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről. Az ösztöndíjassal a minisztérium ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj-folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

13. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 90 napon belül.

14. Az ösztöndíj folyósításának módja: a szerződéskötést követően, két részletben, 2020. december 15. napjáig öt havi ösztöndíj, illetve 2021. május 15. napjáig öt havi ösztöndíj kerül folyósításra.

15. Az ösztöndíjas az ösztöndíj támogatással érintett tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek. A beszámoló az 1. b) pont szerinti esetben a dokumentált önkéntes tevékenység teljesítését tartalmazza.

16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas

a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,

b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy

c) az ösztöndíjról lemond, továbbá

d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

17. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén – az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint – a miniszter az ösztöndíjszerződést felmondja.

18. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

FIGYELEM!

 Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter közzéteszi a Kormány www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.

 A pályázattal kapcsolatban információt nyújt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:

telefon: 06-1-795-5354; 06-1-795-5958; e-mail: foktstrategia@itm.gov.hu

 A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ösztöndíj-támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.

 A Kormányrendelet szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Budapest, 2020. május 15.

Prof. Dr. Palkovics László

miniszter

Vásáry_Tamás_ösztöndíj_2020_2021_tanév_adatlap Vásáry_Tamás_ösztöndíj_2020_2021_tanév_pályázati_kiírás


Facebook