Veszélyhelyzetben nyújtott települési rezsitámogatás (villamosenergia)

Nyilatkozat letöltése

VESZÉLYHELYZTETBEN NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI REZSITÁMOGATÁS (villamosenergia)

a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet alapján

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet 23/B.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a veszélyhelyzetben nyújtott települési rezsitámogatás (villamosenergia) támogatás megállapítása ügyében a Hatósági Osztály készíti elő a határozatot.

Jogosultsági feltételek: 

Az Önkormányzat veszélyhelyzetben nyújtott települési rezsitámogatásban (a továbbiakban: rezsitámogatás) részesítheti azt a személyt, vagy családot, amely versenypiaci költségeket tükröző áron vételez földgázt és a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban folyamatosan bejelentett fóti lakóhellyel rendelkezik.

A gázártámogatás a kérelmező háztartása részére, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott fogyasztási mérték felett vételezett földgáz kiadásának viseléséhez, tárgyév november 1. napjától következő év április 30. napjáig nyújtott hozzájárulás.

A villamosenergia és a földgáz rezsitámogatás együttesen nem vehető igénybe, valamint a kérelemben megjelölt fogyasztási helyre, lakcímre vonatkozóan havonta csak egy személy nyújthat be kérelmet.

A támogatás mértéke az energiaszolgáltatás díját igazoló, havi számlán szereplő, piaci áron vételezett villamos energia bruttó árának 60%-a vagy a versenypiaci költségeket tükröző földgáz bruttó árának 85%-a, de legfeljebb

a)      egyedül élő, egyedülálló kérelmező esetén
aa) 15.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át (85.500,-Ft),
ab) 12.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap  400%-át (114.000,-Ft),
ac)  10.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 500%-át (142.500,-Ft), vagy
ad) 8.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 550%-át (156.750,-Ft),

b)      nem egyedül élő, nem egyedülálló kérelmező esetében
ba) 15.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap  250%-át (71.250,-Ft),
bb) 12.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap  300%-át (85.500,-Ft),
bc)  10.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap  400%-át (114.000,-Ft), vagy
bd) 8.000,-Ft, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap  500%-át (142.500,-Ft).
A rezsitámogatás folyósítandó összege minimum 1.000,- Ft.

A támogatás kifizetése a jogosult részére postai úton, vagy folyószámlára utalással történik.

A kérelmeket írásban vagy személyesen a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal:
• Ügyfélszolgálatán (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; telefon: 27/ 535-365) munkaidőben,
• postai úton lehet benyújtani.

A települési rezsitámogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Csatolandó melléklet:

  •  az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező, vagy családtagja nevére kiállított és a kérelemben megjelölt fogyasztási helyre vonatkozó hivatalos dokumentum a villamosenergia lakossági piaci áron történő vételezésének tényéről, a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről, valamint a befizetés tényét igazoló hivatalos dokumentum,
  • a havi rendszeres jövedelemmel rendelkező kérelmező, valamint a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás, nyugdíjasoknál Nyugdíjfolyósító igazolása az adott évre vonatkozó ellátás összegéről, ennek hiányában a Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolása a nyilvántartásba vételről és az együttműködésről, kivéve akit állapota okán nem vettek nyilvántartásba,
  • vállalkozóként nyilvántartott kérelmező esetén az illetékes állami adóhatóság igazolása a kérelmező előző gazdasági évre vonatkozó személyi jövedelemadó alapjáról,
  • egyéb kérelmező esetén a kérelmező büntető jogi felelősségére kiterjedő nyilatkozata az átlagos havi jövedelméről, továbbá – a jogszabályban meghatározott tartalmú – vagyonnyilatkozata,
  • az egyéb jövedelmek (családi pótlék, gyermektartás díj, ösztöndíj stb..) esetén a megállapításról szóló határozat.

Eljárási határidő

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén sommás eljárásban 8 nap, ellenkező esetben teljes eljárásban 60 nap.

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete
Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy támogatásra jogosult a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban folyamatosan bejelentett fóti lakóhellyel rendelkezik-e. Amennyiben a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszer szerint fóti lakcímmel rendelkezik és a csatolt dokumentumok megvizsgálást követően jogosult a támogatás odaítélésére a támogatás megállapításra kerül.

 Döntés elleni jogorvoslat
A döntéssel szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet lehet előterjeszteni Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
  4. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet