Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023.
2022.09.29.

Felhívás-ösztöndíj pályázatra!

Fót Város Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához. 

FONTOS  VÁLTOZÁS AZ ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA KAPCSÁN!!!

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az idei évtől Bursa Hungarica ösztöndíj elnyerésére irányuló pályázatot nyújthat be az Önkormányzathoz az a fóti lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve érettségi előtt álló, felsőfokú intézményben továbbtanulni szándékozó középiskolai tanulmányokat folytató diák, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 500%-át, azaz a 142.500,-Ft/főt.

A./ Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023 őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

B./ A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 5.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 550-2700

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda

Telefon: 06-27/535-395/9120 mellék

e-mail cím: meszaros.gabi@fot.hu       


Facebook