Zöldinfó
2022.05.27.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a www.erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

A szabadtéri tűzgyújtás esetei és tennivalók: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ) rendelkezései alapján:

 • Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani vagy tárcsázni, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással vagy tárcsázással biztosítani,

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy mezőgazdasági vontatót ekével vagy tárcsával a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az előzőekben leírt szabályokat kell alkalmazni.

 • Avar és kerti hulladék égetése: Sokan egyszerűen elégetik az avart a többi kerti zöldhulladékkal együtt. Ez amellett, hogy sok munkát ad a tűzoltóknak, erősen környezetszennyező és egészségkárosító is. A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz növényből csupán egy kupac hamu marad hátra. Az avar elégetésével azonban nemcsak üvegházhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben szálló por mennyisége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így a belső szervekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz növénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét is károsítjuk.

A levegőminőség alakulásában kiemelt szerepe van az avar és a kerti hulladék égetésének. Ezen környezetvédelmi szempontok figyelembevételével 2021. március 1. napjától Fót Város területén tilos avart és egyéb kerti hulladékot égetni! Aki ezt a szabályt megszegi, a tűzvédelmi hatóságtól komoly bírságra számíthat, amely 10.000,- forinttól 3.000.000,- forintig terjedhet.

 • Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges óvintézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát.

Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen és a zártkerti ingatlanokon tilos kerti zöldhulladékot égetni!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérően végzett tűzgyújtási tevékenység miatt a jegyző, a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalTájékoztatás

Kommunális hulladékgyűjtés – Matrica a nyaraló szolgáltatással rendelkező lakosoknak

Tájékoztatjuk a tisztelt fóti lakosokat, hogy a DTKH Nonprofit Zrt.- Zöld Híd Nonprofit Zrt. a nyaraló szolgáltatással rendelkező Ügyfelei részére postai úton 26 darab érvényességi matricát megküld.

 Az Ügyfelek a megadott levelezési címeiken vehetik át a szükséges érvényesítő matricákat.

 A kommunális hulladék bármilyen – kereskedelmi forgalomban kapható – maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kihelyezhető. Alkalmanként 1 db érvényességi matricát kell, jól látható helyre felragasztani.

DTKH Nonprofit Kft.


Befejeződött az Alagimajori bekötőúton a platánfasor telepítése.

Pénteken az Alagimajor felé vezető bekötőúton befejezték a Futureal felajánlásával 115 platánfa ültetését. A fákat elültető Kisvakond Kft. képviselője a munka befejezését követően a Fóti Közszolgáltató Kft. kertészeti csoportjára bízta a fák gondozását.


A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által küldött lakossági tájékoztatás:

„A fűtési szezon indulásával sokan vegyes tüzelésű kazánnal/kályhával fűtenek, melynek mellékterméke a salak és a hamu, mely nem kommunális hulladék. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladását.

Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasznosítható.

Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja. „


Alagimajor felé vezető út melletti nyárfák kivágása!

Az Alagimajor felé vezető út melletti fasor egykorú nemesnyarakból áll. A fasorban korábban kidőlt két nyárfa anyagi kárral járó balesetet okozott, emiatt szakértőt kértünk fel, hogy a fák állapotáról, illetve a szükséges beavatkozásokról készítsen egy szakvéleményt. A szakvélemény szerint:

„A fasor teljes cseréje javasolt, amit a fák egészségi állapota, törzs- és koronaalakja és az elhelyezkedése indokol. A fasor fáiról egyöntetűen elmondható, hogy elérték az ún. biológiai vágásérettségi kort, állapotuk folyamatosan romlani fog. A koronaágak száradása és hullása (főleg szeles időben) folyamatos, ami állandó veszélyt jelent a közúti forgalomra. A jelenséget nem lehet faápolási módszerrel megszüntetni, még csökkenteni sem. Megoldást a teljes csonkolás sem jelent, mivel valószínűsíthető, hogy azt a faegyedek a koruk miatt nem élnék túl. Ezért javaslom a fasor teljes cseréjét. Először a fóti út és az első keresztút közötti 600 méter hosszú szakasz bal oldalán lévő 49 db fa, másodszor az ezt követő 600 méter szakasz bal oldalán lévő 59 db fa kivágását és elszállítását.”

A fák cseréjének első ütemét 2022. november 30. napjáig, míg a második ütemét 2023. április 30. napjáig hajtatjuk végre. A kivágandó nyárfákat a fenti időpontokig platánfákkal fogjuk pótoltatni.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Friss hír: A mai napon bejelentést kaptunk, hogy az Alagimajor felé vezető út mellett egy fa félig kidőlt, míg egy másik kidőlt fát csak a többi fák ágai tartanak. Kérjük, hogy az M2-es autóúton átívelő felüljáró előtti szakaszon óvatosan közlekedjenek!


Veszélyes fák kivágása a Somlyó tónál!

Tájékoztatás a szakvélemény alapján történő veszélyes fák kivágásáról a Somlyó tónál. A szakvélemény szerint mindhárom fa (1fűz, 2nyár) rendkívül rossz állapotban van. 1 nyírfa a jelenlegi állapotában kezelést igényel, kezelés elvégzése nélkül veszélyessé válik.

 A favizsgálati adatlapokat mellékletben elküldöm, hogy a fák könnyebb beazonosítása, és jellemzőinek részletes megismerésére is lehetőségük nyíljon.

A munkálatokra a jövő héten kerül sor, amelyet egy külsős cég alpinistái fognak végezni újabb vizsgálatok után.

A szakvélemény alapján javaslatot is kaptunk a fák pótlására: korai juhar, szivarfa, vagy nyírfa fajta ültetését a kertészeink  a lehető legrövidebb időn belül elvégzik.

Kérem tájékoztatásunk tudomásul vételét.


Tájékoztató

parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

Tisztelt Fóti Lakosok!

Az ingatlan tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák. Egész szezonban kötelező védekezni a parlagfű ellen, így szeretnénk felhívni minden fóti földtulajdonos és földhasználó figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen!

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. A bírság mértéke 15 ezertől 50 millió forintig is terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Kérjük, szíveskedjenek eleget tenni e fenti jogszabályi kötelezettségüknek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lekaszált földterület mindvégig tiszta, parlagfű-mentes állapotban kell megőrizni. Fót Város belterületén a Közterület-felügyelők végzik folyamatosan az ellenőrzést és visszaellenőrzést ütemterv alapján.

Köszönjük munkájukat és fáradozásukat!

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés

Fót Város Önkormányzata és az Önkormányzati Hivatal 2022. május 7. napján is megrendezte az ingyenes lakossági veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtési akcióját, amelyen az alábbi mennyiségű hulladékot adták le a lakosok.

 • Fáradt olaj, olajos szilárd hulladék                                1 179 kg
 • Használt étolaj, zsír                                                          709 kg
 • Festékes hulladék                                                           4 252 kg
 • Toner                                                                                287 kg
 • Növényvédő-, rovarirtó szer                                             118 kg
 • Gyógyszer                                                                        151 kg
 • Fénycső                                                                            143 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett fém                             1 268 kg
 • Veszélyes anyaggal szennyezett műanyag                       934 kg
 • Hajtógázos palack                                                               88 kg
 • Savas ólomakkumulátor, szárazelem                                304 kg
 • Elektronikai hulladék                                                          60 m3

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy óvja, védi környezetünket!

Kérjük, hogy a kidobandó elektronikai eszközöket (pl. hűtőszekrény, televízió, mosógép, számítógép, monitor, stb.), valamint akkumulátorokat, az utcákat tehergépjárművekkel járó – hulladék begyűjtési engedéllyel nem rendelkező – „Hulladék felvásárlók”-nak ne adják oda, mert a hasznosításra nem alkalmas anyagok jelentős részét az erdőn, a mezőn vagy az útszélén látjuk viszont!

A legközelebbi akciónkat 2022. október 8. napján (szombat) 9-14 óra között tartjuk.

Fóti Közös Önkormányzati HivatalFacebook