Választás

Választási dokumentumtár

Önkormányzati választás 2019

UTCAJEGYZÉK Választási Körzetleíró lista 08.26

Részletes tájékoztatás Nemzeti Választási Iroda\Fót Város (www.valasztas.hu)

 

Tájékoztató jelöltként indulni kívánó választópolgárok számára

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 307/D. § értelmében

(1) “A jelölő szervezetet a területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.

(2) A nemzetiségi szervezet bejelentésekor a szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervezet megfelel a nemzetiségi szervezettel szemben a nemzetiségek jogairól szóló törvényben támasztott követelményeknek. A jelölő szervezet nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a nemzetiségi szervezet alapszabályát ellenőrzi.”

Ajánlóívet igényelni a jelölt nyilvántartásba vételére a Fót Város és Csomád Község Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) lehet (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). A4-es jelzésű nyomtatványon a helyi önkormányzati választáson, A6-os jelzésű nyomtatványon a nemzetiségi önkormányzati választáson jelöltként indulni szándékozó választópolgár igényelheti az ajánlóívet.

Az ajánlóív igénylése írásban történik, amely tartalmazza:

 • a jelölő szervezet nevét (ha nem független jelöltként indul), illetve ha közös jelöltről van szó valamennyi jelölőszervezet nevét,
 •  a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét,
 • személyi azonosítóját (ennek hiányában magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát,
 • lakcímét,
 • nyilatkozatait (a jelölést elfogadja; nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatása, illetve ha van, akkor megválasztása esetén arról lemond),
 • az igényelt ajánlóívek darabszámát.

Az HVI-nek az ajánlóív igénylésében foglaltakat ellenőrizni kell, annak megállapítására, hogy

 • a jelölő szervezet (közös jelölt esetén jelölő szervezetek) szerepel(nek)-e a közhiteles elektronikus nyilvántartásban jelölő szervezetként,
 • a jelöltként indulni szándékozó személynek van-e választójoga. (a jelöltként indulni szándékozó személynek választójoggal kell rendelkeznie, de nem szükséges, hogy az adott településen lakcíme legyen.)

Ajánlóívet igényelni a választás kitűzését követően lehet.

A HVI az igénylést követően haladéktalanul kiadja az ajánlóívet (íveket), amennyiben az

igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek.

DE kiadni csak

 • legkorábban a szavazást megelőző 50. napon (2019. augusztus 24.),
 • legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon (a jelölt bejelentés határideje, 2019. szeptember 9.) lehet.

Ha az ajánlóív igénylése a választás kitűzését követően, de a szavazást megelőző 50. nap előtt érkezett, a HVI a jogszabálynak megfelelő igénylés esetén is csak a szavazást megelőző 50.napon adhatja át az ajánlóíveket.

Az ajánlóívet az informatikai rendszerből nyomtatja ki a HVI. Az ajánlóíven szerepel

 • az ajánlóív sorszáma,
 • a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve,
 • a jelölő szervezet (közös jelölés esetén a jelölő szervezetek) neve vagy a független jelölés ténye,
 • a település megjelölése.

A HVI hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el az ajánlóívek valamennyi példányát.

Az ajánlóívek átadásáról átvételi elismervényt kell kiállítani, amely tartalmazza

 • az átadás időpontját,
 • az átadott ajánlóívek darabszámát,
 • az átvevő nevét, aláírását,

– az átvételi elismervényen feltüntetésre kerül az a tájékoztatás, hogy a jelöltbejelentéssel egyidejűleg valamennyi átvett ajánlóívet át kell adni a HVI részére:

Ennek elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.

Az átvételi elismervény egy példányát az átvevőnek is át kell adni.

A választópolgár a fenti módon kitöltött és hitelesített ajánlóíven teszi meg ajánlását. Jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a településen választójoggal rendelkezik.

Az ajánló választópolgár személyi azonosítására szolgáló adatok:

 • név
 • személyi azonosító
 • lakcím

Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven feltünteti a nevét és aláírását.

A Ve. 123. § (2) bekezdése sorolja fel azokat a helyszíneket, ahol nem gyűjthető aláírás.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

 • a. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • b. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • c. tömegközlekedési eszközön,
 • d. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • e. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • f. egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • g. a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen!

Helyi Választási Iroda

1-2019 HVI határozat Fót
3-2019 (II. 19.) HVI vezetői határozat
HVI vez közl Fót
Önkormányzati Választási határidők határnapok
Tájékoztató jelöltként indulni kívánó választópolgárok számára