Épitészeti Örökség megóvására, Pályázati felhívás
2023.03.29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, valamint a 20/2023. (II.23.) KT határozattal elfogadott az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2023. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervben elfogadott előirányzat terhére Helyi Jelentőségű Építészeti Örökség Állagának Megóvása keretében pályázatot hirdet.

 1. A pályázat kiírója:

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)

 • A pályázati eljárás célja:

A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek anyagi ösztönzése a Fót közigazgatási területén belül lévő jellegzetes épületek közterületről jól látható utcai homlokzatának, tetőzetének felújítására, nyílászárók cseréjére, állékonyságot biztosító épületszerkezetek felújítására, amely az épület megújításán túl a városképet is javítja.

A pályázat keretében megvalósuló állagmegóvási munkáknak minden esetben meg kell felelniük Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak.

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki a támogatásra benyújtott épület tulajdonosa, használója, egyben

 • fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,
 • fóti állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül azonos helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megőrzésére csak egy pályázatot nyújthatnak be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó által több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

 • A pályázatok benyújtása

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. április 28. 12.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kel tekinteni.

A pályázati keret felhasználásának függvényében dönt a Képviselő-testület a pályázat 2. ütemre való kiírásáról.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton vagy személyesen a Fóti Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy
 • elektronikusan a titkar@fot.hu e-mail címre
 • A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást a városi főépítész nyújt.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,
 2. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, vagy a használat jogi igazolását,
 3. építési engedélyköteles beavatkozás esetén az építési engedély megadásáról szóló jogerős/végleges határozatot, bejelentési kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát,
 4. jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,
 5. a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó tervezői költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot,
 6. a tervezett projekt megvalósítási ütemtervét,
 7. a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
 8. az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
 9. nyilatkozatot az önerő meglétéről,
 10. nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról,
 11. nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, milyen célra, mekkora összeget, és
 12. nyilatkozat arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:

 1. nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a Pályázati Alapra azonos céllal, azonos programra, rendezvénysorozatra, rendezvény körre nem pályázott,
 2. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,
 3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt öt évben részesült-e olyan, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

egyesület és alapítvány esetén:

 1. nyilvántartási igazolást,
 2. hatályos létesítő okiratot,
 3. az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy egyéb hiteles aláírási igazolást

egyházi szervezet esetén:

 • a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

természetes személy esetén:

 1. akadályoztatás esetén a helyettesítő személy megnevezését

A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

 • A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok kiírásnak való megfelelőségének az ellenőrzéséről a városi főépítész gondoskodik. A pályázatokat Fót város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága és a városi főépítész értékeli és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek 15 napon belül. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.

A pályázatokról Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30 napon belül dönt.

Az Önkormányzat 15 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, pozitív döntés esetén a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét.

 • Hiánypótlás lehetősége:

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (főépítészi iroda) megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 8 napos határidő tűzésével a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

 • A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzatának Főépítésze, a Települési Értéktár Bizottság és a PJGB értékelési szempontrendszer felállításával véleményezi, mindezek figyelembevételével a döntést a Polgármester hozza meg: 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
  1. A pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi követelményeknek,
  1. A pályázó rendelkezik-e a pályázatban meghatározott költségek igényelt támogatáson felüli részével,
  1. A támogatás megítélésénél azon munkanemek vehetők figyelembe, amelyek a védendő érték munkálataival összefüggésben vannak,
  1. A dokumentációban meghatározott munka vagy annak egy része a helyi építészeti jellegzetesség miatt milyen mértékű többlet terhet jelent a tulajdonos számára.
  1. A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel,
  1. A felújítás várható hatása a városképre, az utcaképre, az épület frekventált fekvése.
 6. A pályázat érvényességi feltételei:

Nem vehet részt a pályázaton, illetve az általa benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, aki nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamely feltételnek, vagy vele szemben kizáró ok áll fenn.

Érvénytelen a pályázat, ha

 1. azt nem az e pályázati felhívásban meghatározott formanyomtatványon nyújtották be,
 2. valótlan adatot tartalmaz,
 3. a pályázat elkésett, illetve ahhoz nem csatolták a szükséges mellékleteket,
 4. a pályázó a hiánypótlási kötelezettségét határidőben nem teljesítette,
 5. a pályázó nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe.

A benyújtott pályázat érvénytelenségét a polgármester állapítja meg és erről – az ok megjelölésével – értesíti a pályázót.

Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.

 • Pályázati támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

 • A pályázati támogatás összege, módja

Pályázati keret: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó hárommillió forint

A pályázati keretből egy pályázó a tervezői költségbecslés vagy kivitelezői árajánlat szerinti költségek 80 %-ig, de legfeljebb bruttó 800.000 Ft, azaz bruttó nyolcszáz-ezer forint összeg erejéig részesülhet.

Pályázati előfinanszírozás

Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését.

 1. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybevétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. § és 11. § szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

 1. A beszámolás, elszámolás szabályai
  1. A Támogatási szerződésben meghatározott írásbeli beszámoló egészüljön ki a támogatott rendezvényről, eseményről készült fényképekkel, videókkal.
  1. A számlák végösszegei egyezzenek a pályázaton elnyert összeggel.
  1. A számlákon megnevezett költségek egyértelműen tartalmazzák a pályázati célban megfogalmazottak megvalósulását.
 2.  Az elbírálás határideje:

A pályázat elbírálása a beadási határidőtől számított 30 nap. A pályázó a bírálatot követő 15 napon belül köteles Támogatási szerződést kötni az Önkormányzattal.

A döntésről a pályázó írásbeli értesítést kap. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A Pályázati cél megvalósítási határideje: 2023. december 31.

A pályázati cél megvalósulásáról szóló írásbeli, fényképpel vagy videó felvétellel alátámasztott beszámoló leadási határideje: 2024. január 31.

 A határidő lejártát megelőzően, különleges esetben a felhasználás időpontját, a pályázó kérelme alapján a polgármester módosíthatja.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

A pályázattal kapcsolatosan a foepitesz@fot.hu  e-mailen Péterffy Márton főépítész pályázatfelelősnél tud érdeklődni.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázó nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 4. §-a alapján jogosult a kezelésére.

Kelt: Fót, 2023. március 29.

Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottság


Facebook