Helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvása pályázati felhívás
Helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvása pályázati felhívás
2024.04.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HELYI JELENTŐSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLLAGÁNAK MEGÓVÁSÁRA

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívülre folyósított pénzügyi támogatásokról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, valamint a 28/2024.(II.29.) KT határozattal elfogadott az Önkormányzat 2021-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2024. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervben elfogadott előirányzat terhére Helyi Jelentőségű Építészeti Örökség Állagának Megóvása keretében pályázatot hirdet.

 1. A pályázat kiírója:
  Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottsága (PJGB)
 2. A pályázat célja, pályázók köre:
  A pályázat célja helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek anyagi ösztönzése a Fót közigazgatási területén belül lévő jellegzetes épületek közterületről jól látható utcai homlokzatának, tetőzetének felújítására, nyílászárók cseréjére, állékonyságot biztosító épületszerkezetek felújítására, amely az épület megújításán túl a városképet is javítja.
  A pályázat keretében megvalósuló állagmegóvási munkáknak minden esetben meg kell felelniük Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásoknak.
  A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázók):
  Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki a támogatásra benyújtott épület tulajdonosa, vagy jogszerű használója, egyben
  – fóti székhelyű egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,
  – fóti lakóhellyel rendelkező természetes személyek.
  Egy érdekkörbe tartozó pályázók közül azonos helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megőrzésére csak egy pályázatot nyújthatnak be. Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó által több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.
  Pályázni lehet különösen az alábbiakra: – utcai homlokzat felújítása, tető felújítása, nyílászárók cseréje.
 3. A pályázatok benyújtásának módja
  A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. április 26. péntek 12.00 óra.
  Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kel tekinteni.
  A pályázati keret felhasználásának függvényében dönt a Képviselő-testület a pályázat 2. ütemre való kiírásáról.
  A pályázatok benyújtásának módja:
  • postai úton vagy személyesen a Fóti Önkormányzati Hivatal Iktató Irodája 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. vagy
  • elektronikusan a palyazat@fot.hu e-mail címre
  • A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást a városi főépítész nyújt.
  A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
  a) a kitöltött pályázati adatlapot, vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,
  b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, vagy a használat jogi igazolását,
  c) építési engedélyköteles beavatkozás esetén az építési engedély megadásáról szóló jogerős/végleges határozatot, bejelentési kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló határozatot, az engedély, vagy bejelentési tervdokumentáció 1 példányát,
  d) jogszabály szerint kiviteli terv készítésére kötelezett munkálatokhoz a kiviteli tervdokumentáció 1 példányát,
  e) a tervezett felújítási munkálatokra vonatkozó tervezői költségvetést vagy kivitelezői árajánlatot, az igényelt támogatás összegét, és a nyilatkozatot az önerő meglétéről,
  f) a tervezett projekt megvalósítási ütemtervét,
  g) a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
  h) az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
  i) nemleges igazolást az önkormányzati tartozásról,
  j) a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,
  k) költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)
  l) a pályázat keltét és pályázó általi aláírását,
  m) összeférhetetlenségi nyilatkozatot, és
  n) közzétételi kérelmet.

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:
a) nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a Pályázati Alapra azonos céllal, azonos programra, rendezvénysorozatra, rendezvény körre nem pályázott,
b) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt öt évben részesült-e olyan, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el.

egyesület és alapítvány esetén:
a) nyilvántartási igazolást,
b) hatályos létesítő okiratot,
c) az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, vagy egyéb hiteles aláírási igazolást

egyházi szervezet esetén:
• 60 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

természetes személy esetén:
a) lakcímkártya másolatát vagy adatváltozás esetén az állandó lakcímet tanúsító hatósági igazolást,
b) akadályoztatás esetén, teljes bizonytó erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást

A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

 1. A pályázatok elbírálása:
  A beérkezett pályázatok kiírásnak való megfelelőségének az ellenőrzéséről a Polgármester gondoskodik a városi főépítész javaslata alapján. A pályázatokat Fót város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága a városi főépítész és a Települési Értéktár Bizottság értékeli és tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.
  A pályázatokról Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a soron következő rendes ülésén, de legfeljebb 60 napon belül.
  Az Önkormányzat 15 napon belül írásban tájékoztatja a támogatást igénylőt a döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, pozitív döntés esetén a kedvezményezett által teljesítendő feltételeket és annak határidejét.
 2. Hiánypótlás lehetősége:
  A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (főépítészi iroda) megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag megfelel-e a pályázati kiírásnak. Amennyiben nem, úgy a pályázót 8 napos határidő tűzésével a hiányok tételes felsorolásával, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.
 3. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága (PJGB) a Főépítész, és a Települési Értéktár Bizottság egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amelynek során minden bizottsági tag a meghatározott szempontrendszer alapján pontszámhoz.

Értékelési szempontok:

 1. A pályázat megfelel-e a pályázati felhívásban előírt szempontoknak, tartalmi követelményeknek,
 2. Szakmai tartalom
 3. Támogatással érintett FÓTI személyek száma, elérés-célcsoport
 4. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)
 5. Közérdek, közcél
 6. Partnerség/együttműködés
 7. A pályázat kidolgozottsága, az összeállítás igényessége, rendezettsége, áttekinthetősége
 8. Illeszkedik az Önkormányzati célokhoz
 9. A pályázó rendelkezik-e a pályázatban meghatározott költségek igényelt támogatáson felüli részével,
 10. A támogatás megítélésénél azon munkanemek vehetők figyelembe, amelyek a védendő érték munkálataival összefüggésben vannak,
 11. A dokumentációban meghatározott munka vagy annak egy része a helyi építészeti jellegzetesség miatt milyen mértékű többlet terhet jelent a tulajdonos számára.
 12. A támogatás mértékét úgy kell meghatározni, hogy összhangban legyen az építészeti értékkel, a műszaki állapottal és a keretgazdálkodás követelményeivel,
 13. A felújítás várható hatása a városképre, az utcaképre, az épület frekventált fekvése.

A szempontokat a bizottsági tagok 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, amelyben az 1-gyenge, 5-kitűnő. Valamennyi értékelési szempont pontszámait összegzik, majd átlagolják a résztvevő bizottsági tagok számával.

 1. A pályázat érvényességi feltételei:
  Nem vehet részt a pályázaton, illetve az általa benyújtott pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, aki nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott valamely feltételnek, vagy vele szemben kizáró ok áll fenn.
  Érvénytelen a pályázat, ha
  a) azt nem az e pályázati felhívásban meghatározott formanyomtatványon nyújtották be,
  b) valótlan adatot tartalmaz,
  c) a pályázat elkésett, illetve ahhoz nem csatolták a szükséges mellékleteket,
  d) a pályázó a hiánypótlási kötelezettségét határidőben nem teljesítette,
  e) a pályázó nem tartozik a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe.
  A benyújtott pályázat érvénytelenségét a polgármester állapítja meg és erről – az ok megjelölésével – értesíti a pályázót.
  Egy pályázó vagy egy érdekkörbe tartozó több pályázó általi több pályázat benyújtása esetén a pályázók valamennyi benyújtott pályázatát érvénytelennek kell tekinteni.
  Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot is, amelynek benyújtója korábban elnyert, Fót Város Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.
  A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat.
 2. A pályázati támogatás összege, módja
  Pályázati támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás
  Pályázati keret: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó hárommillió forint
  A pályázati keretből egy pályázó a tervezői költségbecslés vagy kivitelezői árajánlat szerinti költségek 80 %-ig, de legfeljebb bruttó 800.000 Ft, azaz bruttó nyolcszáz-ezer forint összeg erejéig részesülhet.
  Pályázati előfinanszírozás
  Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.
  A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A döntésről a pályázó írásbeli értesítést kap. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
 3. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei
  Az Önkormányzat a pályázat nyertesével írásban támogatási szerződést köt a döntéstől számított 30 napon belül, ettől Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi döntésével eltérhet. A támogatási szerződésben rendelkezni kell a támogatás elszámolásáról és a támogatási összeg felhasználásának ellenőrzéséről.
  Ha a nyertes pályázó három éven belül több alkalommal nyújt be támogatási igényt az Önkormányzathoz és létesítő okirataiban nem történt változás, elegendő nyilatkozni arról, hogy a korábban benyújtott okiratokban foglalt adatok nem változtak.
  Azon nyilatkozatokat, dokumentumokat, melyeket a támogatási igényhez csatolták, és a nyilatkozat, dokumentum tartalma a befogadást követően további vizsgálatot nem igényel, azok ismételt benyújtása a támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges.

Ha a nyertes pályázó mulasztásából az Önkormányzat által meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti, ettől Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete külön, egyedi döntésével eltérhet.
Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

 1. Az elnyert támogatás felhasználási és elszámolási határideje:
  Az elnyert támogatás felhasználási határideje: 2024. december 31.
  Az elnyert támogatás elszámolási határideje: 2025. január 31.
  A fent meghatározott határidőktől Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatban foglaltak szerint, egyedi esetben kifejezett döntéssel eltérhet.
  Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!
  A pályázattal kapcsolatosan a foepitesz@fot.hu e-mailen Péterffy Márton főépítész pályázatfelelősnél tud érdeklődni.
  A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
  A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázó nevének, születési helyének és idejének, valamint lakcímének a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 4. §-a alapján jogosult a kezelésére.
  Kelt: Fót, 2024. március 21.
  Pénzügyi, Jogi- és Gazdasági Bizottság

Facebook