Óvodai beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre
Óvodai beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre
2023.03.22.

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, Vámosszabadi községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)).

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2020. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába

Az Nkt 49. § (1) bekezdés kimondja, hogy az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.

Az Nkt. 49. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Az Nkt. 49. § (3a) bekezdés értelmében az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (9): Az Nkt. 49. § (3) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2023. május 10.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. május 25-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét az jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  1. a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, vagy útlevél)
  2. lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  3. a gyermek TAJ kártyája
  4. a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
  5. nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentum, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
  6. egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, és az Apponyi Franciska Óvoda fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Fót Város Önkormányzata az általa fenntartott Fóti Boglárka Óvodában és Bölcsődében, valamint az Apponyi Franciska Óvodában a beiratkozás időpontját a 2023/2024-es nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

Beiratkozás helyszíne: 2151 Fót, Bölcsőde utca 2. (óvoda épülete)

Beiratkozás időpontja:

2023. május 8., hétfő 8,00 – 16,00 óráig

2023. május 9., kedd 8,00 – 16,00 óráig

2023. május 10., szerda 8,00 – 16,00 óráig

Apponyi Franciska Óvoda

Beiratkozás helyszíne: 2151 Fót, Ibolyás utca 2.

Beiratkozás időpontja:

2023. május 8., hétfő 8,00 – 16,00 óráig

2023. május 9., kedd 8,00 – 16,00 óráig

2023. május 10., szerda 8,00 – 16,00 óráig

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumok másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal!

Körzethatárok

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde körzethatár: Agárdy Gábor köz, Agárdy Gábor utca, Alagi u., Árpád fejedelem u., Attila u., Balassa u., Bánya u., Béke u., Bethlen u., Bokor köz, Bokor u., Boróka u., Bölcsőde u., Bükk u., Csaba u., Emese köz, Erdőkalja u., Etelköz u., Fenyő u., Alberti Béla u., Géza fejedelem u., Hegyalja u., Hétvezér u., Honfoglalás sétány, Hóvirág u., Ibolya u., Illyés Gy. u., Imreháza u., Juhász Gyula u., Kalász u., Kazinczy u., Késmárk u., Keszihegyi u., Kilátó u., Kinizsi u., Eőri Barna u., Kosztolányi u., Lehel u., Kund Pál u., Madách u., Magvető u., Március 15. u., Móricz Zsigmond u., Mozdony u., Muharay E.u., Németh Kálmán út, Nyírfa u., Óvoda u., Repkény u., Rét u., Sarló u., Somlói u., Sugár u., Szabó Dezső út, Szent Benedek park, Szent István u., Szent László u., Tarló u., Tátra u., Tóth Árpád u., Tölgy u., Törökszegfű u., Tulipán u., Ugar u., Nagy László u., Veres P. u., Móricz Zsigmond köz, Závodszky Elek u., Zöldmező u.

Apponyi Franciska Óvoda körzethatár: I. András u., III. Béla király utca, I.II.III.IV. Zugló u., 48-as Ifjúság u., Achim u., Ady Endre u., Akácos u., Akácos dűlő, Alsó Mély köz, Arany J. u., Aranyhal u., Aranykapu u., Árnyas utca, Árnyék dűlő, Babarózsa köz, Apponyi Franciska u., Bagoly dűlő, Bagoly köz, Bajcsy-Zsilinszky. u., Barackos dűlő, Barackos utca, Barázda köz, Barázda dűlő, Barczag u., Baross G. u., Bartók Béla köz, Bartók Béla u., Batthyány u., Bem u., Beniczky köz, Beniczky u., Berda József u., Betyáros dűlő, Bóbita u., Bocskai u., Borsószem köz, Bucka dűlő, Budai Nagy Antal u., Bűbáj u., Cefre u., Czuczor Gergely u., Cser u., Cseresznyés dűlő, Cseresznyés köz, Cseresznyés u., Csillagszem köz, Csipkerózsika u., Csodaszarvas u., Deák Ferenc u., Diótörő u., Dózsa György út, Erdei sétány, Erzsébet királyné út, Balavásár u., Eötvös u., Eper u., Erkel tér, Fácános, Fáy tér, Ferenczy István u., Fenyő sor, Fenyő u., Fruzsina u. Futrinka u., Garabonciás u., Garay út, Győrffy u., Gyümölcsös u., Hargita út, Határ u., Határ út, Hétmérföldes köz, Honvéd utca, Homok dűlő, Hunyadi u., Ibolyás u., Igazmondó u., Imre király utca, Istvánhegyi dűlő, Ivó út, János vitéz u., Jedlik Ányos utca, Jegenye u., Jókai u., József Attila u., Kandó Kálmán u., Károlyi István u., Keleti Márton u., Kemény u., Kerekerdő u., Kikelet u., Kincskereső u., Kiss József u., Klára u., Kodály Zoltán u., Kopolya utca, Kossuth köz, Kossuth L. u., Kökény utca, Kölcsey u., Kőrösfő utca, Kun László utca, Kurta u., Lepke utca, Liget u., Luthár köz, Malom u., Margaréta dűlő, Mária u., Mátyás király u., Mazsola köz, Meggyes u., Meredek utca, Mézeskalács u., Mihály D. u., Moha utca, Molnár A. u., Munkácsy Mihály u., Nagy Lajos király utca, Nagyváradi u., Napfény utca, Nefelejcs u., Nyárfa utca, Sipos Pál tér, Ólomkatona köz, Orgona köz, Orgona u., Öreghegyi, Őzgida u., Pálya dűlő, Pataksor u., Panoráma u., Páfrány utca, Petőfi S.u., Pici köz, Pitypang köz, Pitypang dűlő, Présház sor, Présház köz, Puskin u., , Rákóczi u., Rév utca, Rőzse köz, Rövid dűlő, Mindszenty József u., Szent Imre u., Sárgarigó köz, Sárkányfű u. Sárkányfű köz, Sátorfák u., Semmelweis u., Sikátorpuszta, Sinka J. u., Somlyó dűlő, Sopronok utca, Sport u., Szabó Pál u., Szabólegény u., Szántó u., Szántóföld utca, Százszorszép u., Szeberényi u., Széchenyi u, Széchenyi köz, Szedres u., Szélső utca, Szérűskert u., Szilvás u., Szilvia utca, Szőlőkalja u., Tanács József u., , Táltos u., Táncsics M. u. és köz, Temesvári u., Tessedik u., Titok köz, Tompa M. u., Tóth K. u., Többsincs utca, Törpe köz, Tücsök köz, Tündér u., Üveghegy u., Ybl Miklós utca, Vadas dűlő, Vadvirág u., Varázsló u., Vas Gereben u., Vásár tér, Vasútsor u., Virág u., Visszhang tanya, Wass Albert u., Vörösmarty tér, Vörösmarty u., Zsák dűlő, Zsigmond király utca

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap a hirdetmény alatti részről letölthető.

Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

Az óvoda, ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe (KIR) a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2023. szeptember 1.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2023. május 31-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Fót, 2023. március 21.

                                                                                               Dr. Vass György

                                                                                               polgármester


Facebook