Pályázat – Fáy Présház Étterem bérlése és üzemeltetése
Pályázat – Fáy Présház Étterem bérlése és üzemeltetése
2024.06.04.

NYÍLT, KÉTFORDULÓS, TÁRGYALÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INGATLANOK

BÉRBEADÁSÁRA ÉS ÜZLETHELYISÉG ÜZEMELTETÉSÉRE

Fót Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályiról szóló 10/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet alapján nyílt, kétfordulós, tárgyalásos eljárást hirdet a tulajdonában álló Fót 6427/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2151 Fót, Fáy sétány alatt található Fáy Présház Étterem (226 m2 térmértékű „kivett présház” megnevezésű, zártkerti fekvésű ingatlan, amely „Műemlék” bejegyzést tartalmaz) és a 6428/1 hrsz. alatt nyilvántartott 4.014 m2 alapterületű, kivett parkoló megnevezésű, zártkerti fekvésű ingatlan bérbeadására és a Fáy Présház Étterem üzemeltetésére:

 1. Az Ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2. Az Ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
 3. Az Ajánlatkérő képviselője: dr. Vass György polgármester
 4. Az Ajánlatkérő egyéb adatai:         Tel: 06-27/535-375, 06-27/358-232.
 • A pályázattal érintett ingatlanok:
 • Az ingatlan-nyilvántartásban Fót 6427/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2151 Fót, Fáy sétány alatt található Fáy Présház Étterem (226 m2 térmértékű „kivett présház” megnevezésű, zártkerti fekvésű ingatlan).

A 226 m2 térmértékű étterem a következő helyiségekből áll: 1db étterem, terasz, ugyanazon épületben található konyha, közlekedő, készárú raktár, előkészítő helyiségek, személyzeti öltöző, mosdó + WC és pincehelyiségekből álló felépítmény, valamint 1db különálló 19 m2 alapterületű raktár.

 • Az ingatlan-nyilvántartásban Fót 6428/1 hrsz. alatt nyilvántartott 4.014 m2 alapterületű, kivett parkoló megnevezésű, zártkerti fekvésű ingatlan III. része a következő bejegyzést tartalmazza:

Vezetékjog, az ingatlan 26 m2 területére, a 221/2017 záradékszámú változási vázrajz alapján. Jogosult: OPUS TIGÁZ GÁZHÁLÓZATI ZRT törzsszám: 11147073

cím : 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ Rákóczi utca 184.

 • Egyéb műszaki jellemző:

Az 5. pontban leírt ingatlan közműellátottsággal rendelkezik, ami: áram, gáz, víz (csatorna nincs, zártrendszerű szennyvíztároló van). A bérlemény részben felújításra szoruló műszaki állapotú, gáz fűtésmóddal rendelkezik, így téli üzemeltetésre is megfelelő. Az épület a kiírt használati módnak megfelelő, az étteremként történő üzemeltetéshez használt, üzemképes berendezési tárgyakkal, gépekkel felszerelt, rendeltetésszerű használatra alkalmas.

 • Az Ajánlatkérő által meghatározott lényeges szerződéses rendelkezések:
 • Az üzlethelyiséget az Önkormányzat kizárólag vendéglátás (étterem és rendezvényközpont) céljára kívánja hasznosítani, melynek üzemeltetéséről egész évben folyamatosan kell gondoskodnia a nyertes Ajánlattevőnek.
 • A bérbeadás tervezett időtartama: 3 év határozott idő, mely további 5 évre meghosszabbítható.
 • A nyertes pályázó az üzemeltetési és bérleti szerződés megkötésekor a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségeinek teljesítésének biztosítására, háromhavi bérleti díjjal megegyező mértékű óvadékot köteles a bérbeadónak megfizetni. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár, amennyiben a bérlőnek sem bérleti díj, sem közmű szolgáltatási díj hátraléka nincs, valamint a bérleményt bérbeadó részére megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át.
 • Az Ajánlatkérő pályázati biztosíték megfizetését nem írja elő.
 • Az üzemeltetési és bérbeadási szerződés további részleteit a pályázati dokumentáció tartalmazza.
 • A pályázat benyújtásának helye és ideje:
 • 2024. június 04. (kedd) 10.00 órától 2024. július 03. (szerda) 10.00 óráig a titkar@fot.hu e-mail címre
 • A részvétel feltételei:
 • A pályázat nyilvános, azon minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részt vehet, akinek köztartozása és az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincsen, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.
 1. A tenderfüzet megtekintésének és beszerzésének helye, módja, ideje és költsége

A tenderfüzetet Kiíró ingyenes biztosítja, azonban az érdekelt pályázónak csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.

Érdeklődni ez ügyben kapcsolattartónál lehet: munkaidőben Nikovits Tamás Tel.: +36-70/670-8459.

 1. A pályázat benyújtásának módja, szabályai:
 2. Az érdemi ajánlatot jelszóval védetten, tömörített állományban, mellékletként csatolva kell megküldeni az ajánlati e-mail-hez. Az ajánlati e-mail jelszóval nem védett része nem tartalmazhat semmilyen érdemi ajánlati részt, így különösen nem tartalmazhatja az ajánlatban értékelésre kerülő elemet, a megajánlott bérleti díjat.
 3. Az ajánlatok beérkezését Ajánlatkérő elektronikusan visszaigazolja, de jelszó hiányában a jelszóval védett érdemi részt megnyitni nem tudja, tartalmukat nem ismerheti meg. Ez az eljárás tisztaságát szolgálja. – „Pályázattételi határidő: 2024. július 03. (szerda) 10.00 óra”.
 4. Az ajánlatok kinyitásához szükséges kulcsot a 2024. július 03. (szerda) 10.00 óra után kell megküldeni a titkar@fot.hu email címre. A kulcs megküldésének végső határideje 2024. július 03. 10:30 óra.
 5. Amennyiben Ajánlattevő 2024. július 03. 10:30 óra határidőig nem küldi meg a kulcsot, Ajánlatkérő határidő megjelölésével felhívhatja az ajánlata kinyitásához szükséges kulcs, jelszó megküldésére. Amennyiben ezen határidőig nem érkezik meg a kulcs, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.
 6. Amennyiben Ajánlattevő által megadott kulccsal nem nyitható az ajánlat, Ajánlatkérő erről tájékoztatja az Ajánlattevőt, akinek módja van a kulcs ismételt megküldésére. Ekkor csak a kulcs ismételt megküldésére van lehetőség, az eljárás tisztasága érdekében az ajánlat újbóli megküldésére nincs.
 7. Az ajánlat érdemi részét képezi az ajánlati felolvasólap és az ajánlattételi felhívás 11./ pontjában meghatározott tartalmi elemek is.
 8. Ajánlatkérő a 2024. július 03. (szerda) 10.00 óra időpont után benyújtott ajánlatokat érvénytelennek tekinti, azokat az elbíráláskor nem áll módjában figyelembe venni.
 9. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
 1. Az Ajánlatnak tartalmaznia kell:
 • az Ajánlattevő nevét,
 • az Ajánlattevő által megajánlott havi nettó bérleti díj összegét,
 • egyéb vállalásait, fejlesztési terveit,
 • vendéglátásban szerzett tapasztalatának idejét (legalább 3 év munkatapasztalat szükséges), referenciáit
 • az üzlethelyiség tervezett nyitva-tartását
 • a bérlő által fontosabbnak tartott szerződéses rendelkezéseket, szerződéses vállalásokat.
 • a jognyilatkozat tételére jogosult vezető nyilatkozatait arról, hogy
  • elfogadja az ajánlattételi kiírásban foglalt feltételeket,
  • a megajánlott bérlet díjon kívül, a közüzemi díjak fizetésére is kötelezettséget vállal,
  • elfogadja a bérleti díjak minden év január 1-jei határnappal, a KSH által megállapított fogyasztói árindex mértékével történő emelhetőségét,
  • elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejártakor, az Ajánlatkérő nem járul hozzá a jogviszony átruházásához, a helyiséget térítés, és cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza.
 • vállalkozói igazolvány, illetve – gazdasági társaság esetében – 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatát és hitelesített aláírási címpéldányt
 • A számlavezető pénzintézettől származó igazolás arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattevő számláján az ajánlat beadásának napját megelőző 1 évben 90 napot meghaladó kiegyenlítetlen tartozás, továbbá sorban állás nem volt;
 • NAV által kiállított, az ajánlat beadásának napjától számított 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában való szerepeltetés igazolása;
 • felolvasólapot,
 • nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
 • nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről,
 • nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg
 • nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről
 • nyilatkozatot a titoktartásról
 • szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet
 1. A beérkezett ajánlatok kulccsal való felbontásának helye és ideje:

            Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési Osztály           2024. július 03. (szerda) 10 óra 30 perc.

 1. A pályázatok elbírálásának időpontja:

A pályázat lezárultát követő 30 munkanapon belül történik, amiről e-mail útján értesítik ki a pályázókat.

 1. Az ajánlatok értékelésének módja:

            Fót Város Önkormányzata az eljárást kétfordulós, nyílt, tárgyalásos eljárásban folytatja le.

            I. forduló: Pályázat benyújtása

            II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

 1. A pályázatok értékelésének súlyozása:
 2. a megajánlott bérleti díj (70%),
 3. hosszabb nyitva-tartás (10%),
 4. megnyitásának legkorábbi időpontja (20%)
 1.  Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a nyertes ajánlattevővel az üzemeltetési és bérleti szerződést – a pályázati eredmény alapján létrejött bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül – köti meg. A pályázat nyertesének visszalépése esetén, a szerződést a második helyezettel köti meg ajánlatkérő.
 1. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a jelen felhívás keretein belül a benyújtott pályázatokat formai szempontból, majd a formai szempontból érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli. Ajánlatkérő azon első 5 ajánlattevőt hívja be tárgyalni, akinek ajánlata megfelelt a kiírásban szereplő követelményeknek. Amennyiben 5-nél több ajánlattevő van, akkor az értékelési pontszámokat alapul véve az első 5 ajánlattevőt hívja meg tárgyalni.
 1. A tárgyalás keretében Ajánlattevőknek lehetősége nyílik, az Ajánlatkérővel egyeztetve további tevékenységek vállalására, valamint lehetősége lesz újabb összeget ajánlani a bérleti díjra is, mely nem lehet alacsonyabb az első körben megadott összegnél. A tárgyalás részleteiről a Részletes tájékoztató (tenderfüzet) ad útmutatás.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az Ajánlatkérő a bérbe adni kívánt bérleményt a nyertes pályázóval kölcsönösen kialkudott határnapon és eljárásrend szerint adja birtokba, és közösen megegyeznek, hogy mikor kezdi meg üzemeltetni az üzlethelyiséget a nyertes ajánlattevő.
 • A pályázatok értékelésének szempontja:

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a benyújtott pályázatokban az első fordulóban a havi bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként kizárólag 477.000 Ft + ÁFA (azaz négyszázhetvenhétezer forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) vagy magasabb összegű havi bérleti díj jelölhető meg. A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

 • Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente.
 • Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 90 (azaz kilencven) napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen pályázati felhívás részeként kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.
 • Ha a pályázó a Kiíró megállapítása szerint az ajánlatának lényegét nem érintő formai okok miatt érvénytelen ajánlatot nyújtott be, a Kiíró felhívására legfeljebb öt munkanap alatt pótolhatja a hiányokat a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 32. pontja szerint.
 •  A II. fordulóban nem vehet részt, aki érvénytelen pályázatot adott be.
 • A helyiség megtekinthető:

            A bérlemény – előzetes telefonos egyeztetés után – megtekinthető: 2024. június 04.    

            napjától 2024. július 02. napjáig munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.

            Kapcsolattartó személy: Nikovits Tamás (Tel.: +36-70/670-8459)

 • Az eljárással kapcsolatban kérdés feltehető és érdeklődni lehet:

            Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályán,       Nikovits Tamás vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth utca 1.)       személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 mellék: 9134-es telefonszámon.

 • Az Ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is az eljárást eredménytelennek minősítse és egyik ajánlattevővel se kössön szerződést.
 • Záradék:

            A jelen ajánlattételi felhívás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által   meghozott 104/2024. (V.31.) számú határozatával került elfogadásra és   jóváhagyásra.

Fót, 2024. június 04.


Facebook