Pályázat – Fót, 398 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére
Pályázat – Fót, 398 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére
2023.07.28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában lévő, Fót 398 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Fót Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadában lévő, Fót 398 hrsz-ú, 356 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű, Lke-10 építési övezetbe tartozó, per- és tehermentes földrészlet pályázat útján történő értékesítésére.

Fót Város Önkormányzata a pályázatot egyfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

Az ingatlan adatai:

– helyrajzi szám: Fót 398

– területe: 356 m2

– művelési ág: kivett beépítetlen terület

– tulajdonos: 1/1 tulajdoni hányadban Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

– feljegyzések, terhelések: a 35406/2013.05.30 számon 356 m2 területre a MAVIR Zrt. javára    bejegyzett vezetékjog kivételével per- és tehermentes

– övezeti besorolása: Lke-10

– irányadó eladási ár: 8.500.000.-Ft

– a telek nem közműves, és építési teleknek számít.

– A földrészlet Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2019. (IX. 26.) számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján Lke-10 övezetbe tartozik. A telek a HÉSZ előírásai szerint építhető be a MAVIR Zrt. jóváhagyásával. Az ingatlant a MAVIR Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében álló Göd-Zugló 220 kV-os távvezeték biztonsági övezete keresztezi. A villamosmű biztonsági övezetén belül bármely új épület, építmény, műtárgy építését, elhelyezését csak az üzemeltető jóváhagyása és felügyelete mellett lehet jogszerűen végezni, akár engedélyköteles akár nem engedélyköteles építési tevékenységről van szó.

Pályázat benyújtása:

 • A pályázatot helyrajzi szám megjelölésével lehet benyújtani.
 • Az irányadó eladási ár összege: Fót 398 hrsz-ú ingatlan: 8.500.000.- Ft, azaz nyolcmillió-ötszázezer forint, és mivel építési telek nem ÁFA köteles.
 • A Kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen. Ajánlat csak az adott ingatlan teljes területére adható be, alternatív ajánlat nem tehető.
 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 398 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására.” Az ajánlati példányokon egyértelműen meg kell határozni az eredeti példányt. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok között eltérés van, úgy az eredeti példány az irányadó.
 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.
 • A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.
 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2023. augusztus 31. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda).

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és az ingatlanra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A kiíró pályázati biztosítékként 850.000.-Ft, azaz nyolcszázötvenezer forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat felbontásáig kell a Fót Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731096 számú számlájára átutalással teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni: „Fót 398 hrsz pályázati biztosíték”. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha azértékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.
 • A pályázaton értékesítendő ingatlan a 35406/2013.05.30 számon 356 m2 területre a MAVIR Zrt. javára    bejegyzett vezetékjog kivételével per- és tehermentes
 • Az ingatlanra a Magyar Államnak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.”

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma
 3. felolvasólap a megajánlott vételárral
 4. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról
 5. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről
 6. nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni, és hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.
 7. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg
 8. nyilatkozatot a vagyonrendelet ismeretéről
 9. nyilatkozatot a titoktartásról
 10. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet
 11. nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van
 12. a pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást

A Kiíró nyertes pályázat esetén a szerződés-tervezetet elkészíti.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal,

Városüzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 Fót, Kossuth u. 1.)

2023. augusztus 31. 10.30 óra

A pályázatok bontásánál jelen lehetnek: a határidőben beérkezett pályázatok felbontása nyilvános, az ajánlatok nyilvános felbontásakor a Kiíró, illetve képviselője, a Kiíró által meghívott személyek, valamint az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjai lehetnek jelen.

A Kiíró az ajánlatnak lényegét nem érintő formai okok miatt hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Vagyonrendelet szerint.

Az ajánlattevő meghatalmazottja az eljárás minden szakaszában köteles közokirattal vagy teljes bizonyító magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

A pályázat elbírálására Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága 172/2023.(VI.29.) PJGB- határozata alapján a Polgármester jogosult.

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A pályázat lezárultát követő 30 napon belül.

A pályázókat 2023. szeptember 30. napjáig írásban értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük!

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

Vargáné Bolyós Ildikó városüzemeltetési osztályvezető

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Kossuth utca 1.) Tel: +36-70-642-7412

Varga Ágnes vagyongazdálkodási referens,

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Kossuth utca 1.) Tel: 06-535-365/9121

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlan belterületi telek, korlátozás nélkül megtekinthető.

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötése után a vételár teljes megfizetésének időpontjában történik.

Kelt: Fót, 2023. 07. 28.

Dr. Vass György
polgármester

– Mellékletek: 

                        1. számú melléklet: az ingatlan tulajdoni lapja és digitális térképe

                        2. számú melléklet: a MAVIR Zrt. tájékoztatása

                        3. számú melléklet: Pályázati ajánlat (felolvasólap)

                        4. számú melléklet: nyilatkozatminta a pályázati feltételek elfogadásáról

                        5. számú melléklet: nyilatkozatminta az ajánlati kötöttségről

                        6. számú melléklet: nyilatkozatminta az ingatlanszerzési képességről

                        7. számú melléklet: nyilatkozatminta a vételár nyilvánosságra hozataláról

                        8. számú melléklet: nyilatkozatminta a Vagyonrendelet ismeretéről

                        9. számú melléklet: nyilatkozatminta a titoktartásról

Bővebb információ a csatolmányokban található!


Facebook